Forsiden
Stipend og tilskudd

Stipend og tilskudd

Frist: 15.09.2015 23:59

Barnehage: Barnehager med tilbud om samisk språkopplæring

Når er søknadsfristen?

Åpen søknadsfrist til 15. september 2015.

Hvem kan få tilskudd?

 • Barnehager gir tilbud om samisk språkopplæring

Norske barnehager som gir samisk språkopplæring til enkeltbarn eller grupper av barn. Også barn med annet samisk språk enn barnehagens driftsspråk kan få språkopplæringstilbud (for eksempel lulesamiske barni en nordsamisk barnehage). Slike barnehager har som regel ikke samiskspråklige ansatte, men innhenter samiskspråklige aom kan gi dette tilbudet.

Hva kan man få tilskudd til?

Tilskuddet skal brukes til merkostnader knyttet til gjennomføring av samisk språkopplæringstilbud. Slike merutgifter kan være:

 • Lønn til samiskspråklig medarbeider, assistent/pedagog
 • Lønn/bidrag til ressurspersoner
 • Utgifter i forbindelse med organisering av opplegg som fremmer og utvikler samisk språk og kultur
 • Dekning av utgifter til kompetanseheving innen samisk språk, kulturforståelse, kulturkompetanse og kunnskaper i tradisjonelt samisk arbeid. 
 • Innkjøp av forbruksmateriell til bruk av gjennomføring av planlagte tiltak for styrking av samisk språk og kultur

Hvor mye kan man få?

Det kan ytes inntil kr 65 000 i tilskudd pr. år pr. avdeling for samisk språkopplæring i barnehager.

Tilskuddet beregnes på grunnlag av begrunnet søknad og etter antall måneder det gis samisk språkopplæring.

Eventuelt andre spesielle krav: 

Barnehagen må legge frem plan som gjør rede for hvordan tiltak knyttet til samisk språkopplæring gjennomføres, og hvilket samiske språk det skal gis opplæring i.

Kommunen/barnehageeiere skal bekrefte at barnehagen har samiske barn og har tilsatt eller knyttet til seg samiskspråklig personell for språkopplæringen.

Frist: 01.04.2015 23:59

Barnehage: Pedagogisk materiell og leker

Hvem kan få tilskudd?

 • Forlag, fagmiljøer og eventuelt fagmiljøer i samarbeid med barnehager

Hva kan man få tilskudd til?

 • Det kan søkes tilskudd til utvikling av pedagogisk materiell og leker til bruk i barnehager, deriblant applikasjoner som er knyttet opp mot samisk kultur og tradisjoner.

Prosjekter som prioriteres er:

 • Språkstimulerende materiell, som trykte spill og puslespill og applikasjoner som er egnet for barn i alderen 0-3 år.

Hvor mye kan man få?

Tilskuddet beregnes på grunnlag av begrunnet søknad og prosjektbeskrivelse i tilfeller hvor det ikke kan beregnes etter gitte beregningsregler.

Eventuelt andre spesielle krav: 

Pedagogisk materiell og leker skal utvikles i henhold til gjeldende rammeplan. Kvalitetskriterier fremkommer i ordningens regleverk.

Frist: 01.04.2015 23:59

Barnehage: Prosjekter og utviklingsarbeid

Hvem kan få tilskudd?

 • Tilskuddet ytes til barnehager som mottar tilskudd til samisk barnehagetilbud, og som arbeider aktivt med språkbad

Hva kan man få tilskudd til?

Følgende er prioritert:

 • Språkbadprosjekter.

Med språkbadprosjekter menes prosjekter som bidrar til at barnehager prøver ut og aktivt tar i bruk språkbadmodeller. Med språkbadmodeller forstås en metode for språkinnlæring der et andrespråk eller fremmedspråk anvendes i barneaets omgivelser. Det legges vekt på at man tilegner seg språket mens andre aktiviteter pågår. I barnehagen vil språkbadmetodikken baseres på prinsippet om at barn tilegner seg samisk språk mens de tar del i aktiviteter, hvor de ansatte deltar for å kunne gi språklige forslag til barna.

 • Lokale utviklingsprosjekter

Med lokale utviklingsprosjekter menes prosjekter som bidrar til å styrke barns samiske språk gjennom den lokale tradisjonelle samiske kulturen. En metode i språkopplæringen kan være at barnehagene tar i bruk ressurspersoner som språkmotivatorer. Dette innebærer at en eller flere personer har ansvar for spesielt å jobbe for at språket blir brukt, styrket og videreutviklet i barnehagen. Prosjekter fra lulesamiske og sørsamiske områder prioriteres.

Hvor mye kan man få?

Tilskuddet beregnes på grunnlag av begrunnet søknad og prosjektbeskrivelse, inntil kr 150 000.

Eventuelt andre spesielle krav: 

Tilskuddsmottaker skal opplyse om at Sametinget har støttet tiltaket/prosjektet.

Når det gjelder prosjekter og utviklingsarbeid forventes det at barnehager kan delta og bidra med sine erfaringer av prosjektet på konferanser og/eller seminarer.

Frist: 01.02.2015 23:59

Barnehager: Samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling

Hvem kan få tilskudd?

 • Samiske barnehager.

Barnehage som har vedtektsfestet at barnehagedriften bygger på samisk språk og kultur. Barnehagen skal styrke barns identitet som samer ved å fremme bruken av samisk språk og ved å formidle samisk kultur. Barnehagen ledes av samiskspråklig pedagogisk personale. Ansatte i barnehagen er samisktalende og driftsspråket er samisk.

 • Samisk avdeling i en norsk barnehage.

Avdeling som har vedtektsfestet at driften bygger på samisk språk og kultur. Barnehagen skal styrke barns identitet som samer ved å fremme bruken av samisk språk og ved å formidle samisk kultur. Ansatte i avdelingen er samisktalende og driftsspråket er samisk.

Hva kan man få tilskudd til?

Tilskuddet skal brukes til merkostnader knyttet til gjennomføring av samisk barnehagetilbud. Slike merutgifter kan være:

 • Lønn til samisktalende ansatte
 • Lønn/bidrag til ressurspersoner
 • Utgifter i forbindelse med organisering av opplegg som fremmer og utvikler samisk språk og kultur
 • Dekning av utgifter til kompetanseheving innen samisk språk, kulturforståelse, kulturkompetanse og kunnskaper i tradisjonelt samisk arbeid. 
 • Innkjøp av forbruksmateriell til bruk av gjennomføring av planlagte tiltak for styrking av samisk språk og kultur

Hvor mye kan man få?

 • Grunnsats pr. avdeling er inntil kr 70 000.
 • Grunnsats for samisk familiebarnehage er inntil kr 45 000.
 • Inntil kr 30 000 pr. samiskspråklige barnehageansatte i hel stilling, begrenset oppad til to samiskspråklige ansatte pr. avdeling. For deltidsstilling tildeles tilskudd etter stillingens størrelse.

Eventuelt andre spesielle krav

Barnehager som er innenfor forvaltningsområdet for samiske språk skal ha vedtektsfestet at driften bygger på samisk språk og kultur. Dette gjelder også familiebarnehager.

Barnehagens årsplan skal vise hvilke tiltak som skal gjennomføres for å styrke samisk språk og kultur.

Det skal være samisktalende ansatte i barnehagen, som aktivt benytter samisk språk både blant barn og voksne.

Det skal så langt som mulig være samlokalisering av samiske barn innad i barnehagen og kommunen.

Kommunen/barnehageeiere skal bekrefte at barnehagen/ barnehagens samiske avdeling bygger på samisk språk og kultur, har samiskspråklige ansatte og har samisk som driftsspråk.

Frist:

Helse og sosial: Helse og sosialprosjekter

Søknadsfrist: Åpen

Mål:

 • Likeverdige helse- og sosialtjeneste tilpasset det samiske folks rettigheter og behov.

Kriterier for måloppnåelse:

 • Prosjektresultater implementert i organisasjonens/institusjonens planverk.
 • Antall utviklede metodeprosjekter implementert i institusjonens/organisasjonens virksomhet.
 • Antall gjennomførte metode- og fagutviklingsprosjekter.

Ikke støtteberettigede kostnader:

 • Det ytes ikke tilskudd til kjøretøy og investering.
 • Samlet offentlig tilskudd kan ikke overstige 100 % av prosjektets/tiltakets regnskapsførte kostnader.
 • Det ytes ikke tilskudd til tiltak som anses å falle inn under en institusjon/organisasjons ordinære driftsoppgaver, eller lovpålagte oppgaver.

Vurdering av og prioritering mellom søknader: 

Prosjekter som har flere finansieringskilder prioriteres.

Ved behandling av søknaden vil Sametinget kunne vurdere søkers økonomiske evne til å gjennomføre prosjektet/etableringen. Sametinget kan innhente kredittopplysninger om søkeren.

Beregningsregler:

Tilskudd beregnes på grunnlag av begrunnet søknad og prosjektbeskrivelse, inntil kr 500 000.

Frist:

Kultur: Arena for kunst- og kulturformidling

Åpen søknadsfrist.

Mål for støtteordningen:

Samiske institusjoner er nyskapende og innovative formidlere av samisk kunst og kultur.

Tilskuddsmottakere for ordningen:

Institusjoner som mottar direkte driftstilskudd fra Sametinget over kap. 5 Kultur

Det kan søkes om tilskudd til følgende tiltak:

 • stimulerer til utvikling og nyskaping av samiske institusjoner som arenaer for kunst- og  kulturformidling.
 • finansiering aktiviteter som bidrar til en langsiktig utvikling av samiske institusjoner.  
 • legger til rette for nødvendige omstillinger av samiske institusjoner

Krav til søknadens innhold og form: 

Søknaden skal være utfylt på Sametingets søknadsskjema, og skal være datert og undertegnet. Den som underskriver søknaden må ha fullmakt til å forplikte institusjonen. Søkeren plikter å gi Sametinget alle opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden, inkludert informasjon om eventuell annen offentlig støtte.

For alle prosjekter skal det utarbeides budsjett som viser kostnadsoverslag knyttet til tiltak og finansieringsplan samt prosjektbeskrivelse som omtaler prosjektets klare målsettinger, begrunnelse, faglig innhold, framdriftsplan knyttet til milepæler, eventuell formidling, lokal forankring og prosjektets gjennomførbarhet

Beregningsregler:

Tilskudd tildeles på grunnlag av begrunnet søknad og prosjektbeskrivelse. Nedre grense for støtte er kr 10 000,-. Maksimal støtte er inntil kr. 300 000,-.

Saksbehandlingstid: 

Søker kan forvente svar på søknad 3 måneder etter at søknad er mottatt hos oss, Jf forvaltningsloven § 11. Foreløpig melding i forvaltningssak sendes ut innen en måned etter mottatt søknad.

Regelverk (93,41 kB)
Søknadsskjema (77,82 kB)
Frist:

Kultur: Kompetanseheving ved samiske institusjoner

Åpen søknadsfrist

Mål for støtteordningen:

Samiske institusjoner er nyskapende og innovative formidlere av samisk kunst og kultur.

Tilskuddsmottakere for ordningen:

Institusjoner som mottar direkte driftstilskudd fra Sametinget over kap. 5 Kultur

Det kan søkes om tilskudd til følgende tiltak som:

 • stimulerer til utvikling og nyskaping av samiske institusjoner som arenaer for kunst- og kulturformidling.
 • finansiering aktiviteter som bidrar til en langsiktig utvikling av samiske institusjoner.  
 • legger til rette for nødvendige omstillinger av samiske institusjoner

Krav til søknadens innhold og form:

Søknaden skal være utfylt på Sametingets søknadsskjema, og skal være datert og undertegnet. Den som underskriver søknaden må ha fullmakt til å forplikte institusjonen. Søkeren plikter å gi Sametinget alle opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden, inkludert informasjon om eventuell annen offentlig støtte.

For alle prosjekter skal det utarbeides budsjett som viser kostnadsoverslag knyttet til tiltak og finansieringsplan samt prosjektbeskrivelse som omtaler prosjektets klare målsettinger, begrunnelse, faglig innhold, framdriftsplan knyttet til milepæler, eventuell formidling, lokal forankring og prosjektets gjennomførbarhet

Beregningsregler:

Tilskudd tildeles på grunnlag av begrunnet søknad og prosjektbeskrivelse. Nedre grense for støtte er kr 10 000,-. Maksimal støtte er inntil kr. 300 000,-.

Saksbehandlingstid: 

Søker kan forvente svar på søknad 3 måneder etter at søknad er mottatt hos oss, Jf forvaltningsloven § 11. Foreløpig melding i forvaltningssak sendes ut innen en måned etter mottatt søknad.

Regelverk (93,41 kB)
Søknadsskjema (77,82 kB)
Frist:

Kultur: Kulturtiltak

Mål: 

Et godt og variert kunst- og kulturuttrykk som bidrar til et samisk mangfold.

Krav til søknadens innhold og form

Søknaden skal være utfylt på Sametingets søknadsskjema, og skal være datert og undertegnet. Den som underskriver søknaden, må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen. Søkeren plikter å gi Sametinget alle opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden, inkludert informasjon om eventuell annen offentlig støtte.

For alle prosjekter skal det utarbeides budsjett som viser kostnadsoverslag knyttet til tiltak og finansieringsplan samt prosjektbeskrivelse som omtaler prosjektets klare målsettinger, begrunnelse, eiendomsforhold, faglig innhold, framdriftsplan knyttet til milepæler, eventuell formidling, lokal forankring og prosjektets gjennomførbarhet

Det kan søkes om tilskudd til følgende tiltak:

 • Fremme et mangfold av samiske kunst- og kulturuttrykk som synliggjøres i samfunnet.
 • Bidra til økt internasjonal promotering og eksport av samisk kunst og samiske kunstnere.
 • Legge til rette for utvikling av samiske kultur- og ungdomsorganisasjoner.
 • Bidra til at bibliotek kan fremme og formidle samisk litteratur og kultur.
 • Bevaring og tilgjengeliggjøring av samisk historisk fotomateriale.

 

Tilskuddsmottakere for ordningen:

 • Foretak
 • Organisasjoner
 • Privatpersoner

Det gis ikke støtte til norskregistrerte utenlandske foretak (NUF). Kommuner og statlige organisasjoner er ikke støtteberettiget.

Beregningsregler:

Tilskudd tildeles på grunnlag av begrunnet søknad og prosjektbeskrivelse. Nedre grense for tilskudd er kr 10 000,-. Maksimal tilskudd inntil kr 150 000,-

Saksbehandlingstid

Søker kan forvente svar på søknad 3 måneder etter at søknad er mottatt hos oss, Jf forvaltningsloven § 11. Foreløpig melding i forvaltningssak sendes ut innen en måned etter mottatt søknad.

Kontaktpersoner:

Ragnhild Vassvik                 tlf. 78 47 41 54    ragnhild.vassvik@samediggi.no

Emma Margret Skåden         tlf. 78 47 41 01    emma.margret.skaden@samediggi.no

Inger Tjikkom                     tlf. 78 47 40 45    inger.tjikkom@samediggi.no

Søknadsskjema (98,64 kB)
Regelverk (71,14 kB)
Doarjjaohcan (99,84 kB)
Ohtseme (148,48 kB)
Frist: 01.06.2015 23:59

Kultur: Litteratur

Frist: 01.06.2015 23:59

Kultur: Musikk

Frist: 01.06.2015 23:59

Kultur: Samiske forlag

Frist: 13.02.2015 23:59

Kunnskap: Tilskudd til utvikling av læremidler til grunnopplæring og særskilt tilrettelagte læremidler

Hvem kan få tilskudd:

Forlag, foretak og private institusjoner og andre miljøer.

Hva kan man få tilskudd til:

Det kan gis tilskudd til nyutvikling, parallellutgaver, nyopptrykk, revidering av eksisterende læremidler, tilleggskomponenter til, eller komplementering av læremiddel/læreverk.

Hvor mye kan man få:

Det kan gis inntil 100 % tilskudd til utvikling og produksjon av læremidler.

Sametinget foretar årlige prioriteringer for satsningsområder innen de ulike fag og årstrinn. Dersom det søkes om tilskudd til prosjekter utenfor årets prioriteringsområder, må det legges ved begrunnelse og dokumentasjon for behovet.

Prioriteringer 2015

Læremidler på sørsamisk:

 • Samisk som førstespråk 8. årstrinn.
 • Samisk som førstespråk videregående opplæring
 • Samfunnsfag 1.-4. årstrinn, nyproduksjon eller oversetting.
 • Samfunnsfag, Geografi 8.-10. årstrinn. Parallellutgivelse med lule- og nordsamisk utgave.
 • Design og duodji Vg2-Vg3. Temabaserte læremidler.

Læremidler på lulesamisk:

 • Samisk som førstespråk 10. årstrinn.
 • Samisk som førstespråk 2.-4. årstrinn.
 • Samisk som andrespråk, Samisk 3 ungdomstrinn/Samisk 4 Videregående opplæring, Nivå 3.
 • Samfunnsfag 1.-4. årstrinn, nyproduksjon eller oversetting.
 • Samfunnsfag, Geografi 8.-10. årstrinn. Parallellutgivelse med sør- og nordsamisk utgave.
 • Design og duodji Vg2-Vg3. Temabaserte læremidler.

Læremidler på nordsamisk:

 • Samisk som førstespråk Vg1.
 • Samfunnsfag, Geografi 8.-10. årstrinn. Parallellutgivelse med sør- og lulesamisk utgave.
 • Geografi Vg1-Vg2.
 • Design og Duodji Vg2-Vg3. Temabaserte læremidler.
 • Naturfag 5.-7. årstrinn. Temabaserte læremidler til tradisjonell kunnskap.

Særskilt tilrettelagte læremidler på sør-, lule- og nordsamisk:

 • Særskilt tilrettelagte læremidler innen områdene språk, kommunikasjon og sammensatte lærevansker.
Søknadsskjema (101,16 kB)
Frist: 01.04.2015 23:59

Kunnskap: Tradisjonell kunnskap og samisk utmarksbruk i grunnskolen

Hvem kan få tilskudd:

 • Grunnskoler med elever som får opplæring i samisk.

Hva kan man få tilskudd til:

 • Man kan få tilskudd til prosjekter i grunnskolen som fremmer utvikling av samisk språk, identitet og overføring av tradisjonell kunnskap.
 • Til finansiering av opplæringsprosjekter innen tradisjonell samisk nyttiggjøring av naturresurser og duodji/duodje/duedtie-prosjekter med overføring av tradisjonell kunnskap og styrking av samisk språk som mål.

Sametinget tildeler tilskudd til konkrete prosjekter som bidrar til at elever i grunnskolen får opplæring i samisk tradisjonell kunnskap, og som bidrar til at samisk tradisjonell kunnskap implementeres i skolens lokale læreplaner.

Frist: 16.02.2015 23:59

Miljø, areal og kulturvern: Kulturminnevern

Ny søknadsfrist: 16.02.15

Hvem kan få tilskudd: Brukere av samisk kulturminner og – miljø.

Hva kan man få tilskudd til: Prosjekter som bidrar til å oppfylle målene for samisk kulturminnevern som presisert i Sametingets budsjett for 2015. Dette innbærer prosjekter som dokumenterer, formidler og forvalter kunnskapen om fortida og for framtida, som samiske kulturminner og kulturmiljøer representerer. Som del av kulturmiljøet og forvaltningsgrunnlaget inngår både materielle og immaterielle kulturminner. 

Hvor mye kan man få: Tilskuddstørrelsen beregnes på grunnlag av begrunnet søknad med budsjett og prosjektbeskrivelse, inntil kr 400 000,-

Søknad om tilskudd bør være utfylt på Sametingets søknadsskjema og skal være datert og undertegnet. Det skal utarbeides budsjett som viser kostnadsoverslag, finansieringsplan og prosjektbeskrivelse.

Prosjektbeskrivelsen må omtale målsetting, begrunnelse, faglig innhold, framdriftsplan, eventuell formidling, lokal forankring og gjennomførbarhet.

For bygningsvernprosjekter må det opplyses om eierforhold.

Søknadsskjema (98,76 kB)
Søkerveiledning (27,78 kB)
Regelverk (24,96 kB)
Brukerveiledning (21,88 kB)
Frist: 15.03.2015 23:59

Miljø, areal og kulturvern: Oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser

I 2015 kan du søke om tilskudd til oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser.

Hvem kan søke?

 • Organisasjoner og institusjoner med formål å representere og ivareta samiske rettighetshaveres interesser og rettigheter ved forvaltning, bruk og vern av land og ressurser.

Hvor mye støtte kan du søke om?

 • Maksimalt tilskudd er til tilskuddsordningens øvre ramme. (I 2015: kr. 650 000,-)

 For mer informasjon – se søknadsskjema og Sametingets regelverk for ordningen

Regelverk (93,41 kB)
Søknadsskjema (157,18 kB)
Frist: 15.03.2015 23:59

Miljø, areal og kulturvern: Oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser

I 2015 kan du søke om tilskudd til oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser.

Hvem kan søke?

 • Organisasjoner og institusjoner med formål å representere og ivareta samiske rettighetshaveres interesser og rettigheter ved forvaltning, bruk og vern av land og ressurser.

Hvor mye støtte kan du søke om?

 • Maksimalt tilskudd er til tilskuddsordningens øvre ramme. (I 2015: kr. 650 000,-)

 For mer informasjon – se søknadsskjema og Sametingets regelverk for ordningen

Regelverk (93,41 kB)
Søknadsskjema (157,18 kB)
Frist:

Næring: Næringsliv og bedriftsutvikling

Åpen søknadsfrist.

For basistilskudd til samiske interesse- eller næringsorganisasjoner: 01.06.

Frist:

Næring: Primærnæring

Frist:

Næring: Verdiskaping og etablererstipend

Frist: 25.10.2014 23:59

Næringsavtale for duodji - Driftstilskudd

Søknadsfrist
•    25.10. Søknader sendt etter denne dato realitetsbehandles ikke.

Hvem kan få tilskudd?

 • Duodjiutøvere og duodjibedrifter som kvalifiserer for tilskudd etter næringsavtalen. Søkerne og produktene må blant annet være godkjent i duodjiregisteret

Hvordan beregnes tilskuddet?

Enkeltpersonsforetak: Tilskuddet beregnes av godkjent omsetning av egenprodusert duodji, inntil 40 %, maksimalt tilskudd er kr 150 000. 

Aksjeselskaper: Tilskuddet beregnes av godkjent omsetning av egenprodusert duodji, inntil 40 %. Maksimalt tilskudd er kr 100 000. Øvre omsetningsgrense er kr 3 000 000

Hvis søknadssummen overstiger avtalerammen på kr 3 600 000 reduseres først maksimums tilskuddsbeløp til kr 130 000 for enkeltpersonsforetak og til kr 80 000 for aksjeselskaper. Deretter reduseres maksimal prosentsats til søknadssummen er innenfor rammen for driftstilskudd

Frist: 01.06.2014 23:59

Næringsavtale for duodji - Duodjiregister

Frist: 25.02.2015 23:59

Næringsavtale for duodji - Duodjistipend

Stipend til elever og studenter som tar duodji på heltid.

Som hovedregel ytes ikke stipend innenfor samme fag mer enn en gang.

Utdanningsinstitusjonene der vedkommende er elev eller student skal dokumentere at kravene under er oppfylte.

Målgruppen er elever i videregående skole som på:

 • Vg1 tar Design og håndverk. Det er et krav at eleven skal fordype seg i kompetansemål fra læreplaner i duodji for opplæring i bedrift. Duodji skal utgjøre en hoveddel av programfagene og minimum 140 årstimer.
 • Vg2 tar Design og duodji på heltid. Duodji skal utgjøre en hoveddel av programfagene og minimum 225 årstimer.

eller studenter fra Norge som tar:

 • Helårig duodji ved Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk.
 • Duodji på bachelor- og masternivå på heltid.
Frist: 15.03.2014 23:59

Næringsavtale for duodji - Salgsfremmende tiltak

Frist:

Næringsavtale for duodji - Utviklings- og investeringstiltak, kompetanseheving og hospitering

Utviklings- og investeringstilskudd: Åpen søknadsfrist.

Hospiteringsordning: 15.03. Søknader etter denne datoen behandles ikke.

Frist:

Næringsavtale for duodji - Velferdsordninger

Når er søknadsfristen?

 • Søknad om foreldrepenger må være sendt innen 6 måneder etter fødsel eller adopsjon
 • Ingen søkndsfrist for refusjon av trygdepremie

Hvem kan få tilskudd?

 • Tilskuddsmottaker må være registrert i duodjiregisteret

Hva kan det gis tilskudd til?

 • Refusjon av trygdepremie
 • Foreldrepenger
Frist:

Regionalutvikling: Regionalutviklingsprosjekter

Åpen søknadsfrist.

Hvem kan få tilskudd ?

 • Offentlige organisasjoner
 • Private organisasjoner
 • Foretak

Hva kan det gis tilskudd til ?

 • Samarbeidsprosjekter med fylkeskommunene som Sametinget har samarbeidsavtale med.

Det gis ikke tilskudd til:

 • Det ytes ikke tilskudd til kjøretøy.
 • Samlet offentlig tilskudd kan ikke overstige 100 % av prosjektets/tiltakets regnskapsførte kostnader.
 • Det ytes ikke tilskudd til varekostnader, vedlikehold, driftsbetingede kostnader, tiltak som virke konkurransevridende, utleiebygg, lagerbygg og redskapshus, kjøp av eiendommer, leasing, rene utskiftinger, lønnskostnader, grunnutdanning og til tiltak som finansieres over offentlige budsjettposter.

Hvordan beregnes tilskuddet ?

 • Inntil 40 % av godkjent kostnadsoverslag og maksimalt kr 400 000.
 • Nedre grense for tilskudd til prosjekter eller tiltak er kr 50 000.
Frist:

Språk: Språkprosjekter

Åpen søknadsfrist

Tilskudssordningen til samiske prosjekter har fra 2015 åpen søknadsfrist. Søknadene kan sendes inn hele året og de blir behandlet fortløpende.  Saksbehandlingstiden beregnes til ca 2 måneder.

Målet med tilskuddsordningen:

 • Samiskspråklige aktiviteter i nærmiljøene

Samisk språk skal være sentral i prosjektet og hovedformålet skal være å fremme samisk språk muntlig og/eller skriftlig.

Søkere bes om å gjøre seg kjent med regelverk for tilskuddsordningen og strategier med tilhørende tiltak nedfelt i budsjettet.

Hvor mye kan man få?

 • Maksimalt tilskuddet inntil kr 300 000,-.
 • Maksimalt tilskudd til SAAL kurs er kr 150 000,- 

Særlige krav for denne ordningen:

 • Ved søknad om oversetting eller tilpasning av applikasjoner til samisk skal kontrakt med rettighetshaver foreligge.
 • For terminologiprosjekter, både ved utarbeidelse av termer og ved innsamling av ord, skal Sametingets retningslinjer for terminologiarbeid følges. For stedsnavnprosjekter skal retningslinjer fastsatt av Sametinget ved navnekonsulenttjenesten følges. Disse finns på Sametingets nettside. For begge prosjekter skal honorar til informant være med i prosjektets budsjett og minst en i prosjektet skal ha formell kompetanse i samisk språk på høgskole-/universitetsnivå.
 • Søknader blir vurdert ut fra søknadens helhetlige kvalitet og ut fra økonomiske, markedsmessige, tekniske, samfunnsmessig nytte, kunstneriske, faglige og andre relevante hensyn.
 • I tillegg vil søknaden til digitale verktøy bli vurdert iht. IKT arkitekturprinsipper.
 • Ved behandling av søknaden vil Sametinget kunne vurdere søkers økonomiske evne til å gjennomføre prosjektet/etableringen. Sametinget kan innhente kredittopplysninger om søkeren.
 • Ved støtte til applikasjoner vil Sametinget prioritere applikasjoner som er tilpasset både iOS og Android systemer.

Tids- og aktivitetsskjema for språkprosjekter

Søknadskjema (147,97 kB)
Skjema stedsnavn (28,67 kB)
Ohtseme (156,67 kB)
Ohcanskovvi (100,32 kB)
Báikenamma skovvi (11,54 kB)
Frist: 31.03.2015 23:59

Stipend for elever med samisk i fagkretsen VGS

Hvem kan søke om stipend?

 • Heltidselever i videregående skole som har samisk språk i fagkretsen.
 • Deltidselever i videregående skole som har samisk språk i fagkretsen

Stipendet gis til elever som tar samisk som førstespråk, andrespråk eller fremmedspråk.

Personer som mottar stipend, må være heltidselever eller deltidselever ved et offentlig godkjent lærested i Norge, godkjent for utdanningsstøtte gjennom Statens lånekasse for utdanning.

Personer som er norske statsborgere, eller som har rett til å registrere seg som norsk statsborger og er tilknyttet et offentlig godkjent lærested i Sverige og Finland og som har rett til støtte gjennom Statens lånekasse for utdanning i Norge, kan også søke om stipend. Disse elevene må sende inn tilleggsinformasjon fra faglærer om hvilket nivå opplæringen tilsvarer iht. Sametingets regelverk; samisk som førstespråk, andrespråk eller fremmedspråk.

Beregningsregler

- Det ytes kr 7 500 til elever som har samisk som førstespråk.
- Det ytes kr 5 500 til elever som har samisk som andrespråk.
- Det ytes kr 3 000 til elever som har samisk som fremmedspråk.

Hvilke opplysninger skal framgå av søknaden?

- Søknad om stipend bør være utfylt på søknadsskjema fastsatt av Sametinget og skal være datert og undertegnet av søker.

- Dersom søkeren er under 18 år, må i tillegg en foresatt skrive under på søknadsskjemaet

- At eleven er heltidselev eller deltidselev ved et lærested godkjent for utdanningsstøtte gjennom Statens lånekasse for utdanning.

- Bekreftelse fra opplæringsstedet om at søker er heltids eller deltidselev som har hatt og fremdeles har samisk som førstespråk, andrespråk eller fremmedspråk.

Søknadsskjema (86,45 kB)
Regelverk (73,58 kB)
Ohtseme (110,59 kB)
Åhtsåmus (86,43 kB)
Ohcanskovvi (111,10 kB)
Njuolggadusat (106,85 kB)
Frist: 01.09.2015 23:59

Stipend for høyere utdanning

Du kan få tildelt stipend dersom du er student ved et av følgende studier i 2015:

 • Høyere utdanning i sør-, lule- eller nordsamisk språk
 • Samisk barnehagelærerutdanning
 • Annen barnehagelærerutdanning for studenter med avlagt eksamen/standpunktkarakter i samisk som 1. eller 2. språk fra videregående opplæring, eller tilsvarende nivå
 • Samisk lærerutdanning
 • Annen lærerutdanning for studenter med avlagt eksamen/standpunktkarakter i samisk som 1. eller 2. språk fra videregående opplæring, eller tilsvarende nivå. (se regelverket)
 • Bachelor i sykepleie for studenter med avlagt eksamen i samisk som 1. eller 2. språk fra videregående opplæring, eller tilsvarende nivå
 • Bachelor i reindrift
 • Masterprogram i logopedi for studenter med avlagt eksamen/standpunktkarakter i samisk som 1. språk fra vidergående opplæring, eller tilsvarende nivå

Hvem kan søke om stipend?

 • Studenter ved høgskoler og universitet i Norge. Studenter som er folkeregistrert i Norge kan i tillegg få stipend til studier i samiske språk ved høgskoler og universitet i Finland og Sverige.

Stipendenes størrelse:

 • kr 4 000 til studier mellom 10 og 14 studiepoeng per semester
 • kr 7 500 til studier mellom 15 og 29 studiepoeng per semester
 • kr 15 000 til studier på minimum 30 studiepoeng per semester

Dersom du studerer sør- eller lulesamisk kan du i tillegg få kr 2 000 for studier mellom 15 og 29 studiepoeng per semester, eller kr 4 000 for studier på minimum 30 studiepoeng per semester.

I regelverket for stipend for høyere utdanning, finnes egne bestemmelser om rapportering, kontroll, tilbakebetaling og annullering av stipend, blant annet:

 • Det skal leveres dokumentasjon for gjennomført eksamen for vårsemesteret innen 01.09. i budsjettåret.
 • Det skal leveres dokumentasjon for gjennomført eksamen for høstsemesteret innen 01.02. påfølgende år.