Forsiden
Stipend og tilskudd

Stipend og tilskudd

Helse og sosial

Frist:

Helse og sosialprosjekter

Søknadsfrist: Åpen

Mål:

 • God helse og likeverdige helse- og sosialtjenester til det samiske folk, som tar utgangspunkt i samisk språk og kultur.

Kriterier for måloppnåelse:

 • Prosjektresultater implementert i organisasjonens/institusjonens planverk.
 • Antall igangsatte tiltak for tilrettelegge tjenester for samiske pasienter.
 • Antall gjennomførte metode- og fagutviklingsprosjekter.
 • Etablerte systemer for samisk brukermedvirkning
 • Økt dokumentert kunnskap om helseforhold blant det samiske folket
 • Antall igangsatte kompetansehevingstiltak om samiske pasienters rettigheter og behov

Vurdering av og prioritering mellom søknader: 

Søknader vurderes ut fra økonomiske, markedsmessige, tekniske, samfunnsmessig nytte, kunstneriske, faglige og andre relevante hensyn blant annet praktisk gjennomførbarhet.

I vurderingen av søknader legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. Manglende rapportering i tidligere saker vil bli vektlagt.

Ved behandling av søknaden vil Sametinget kunne vurdere søkers økonomiske evne til å gjennomføre prosjektet/etableringen. Sametinget kan innhente kredittopplysninger om søkeren.

Beregningsregler:

Tilskudd beregnes på grunnlag av begrunnet søknad og prosjektbeskrivelse, inntil kr 500 000

---
For å kunne lese, skrive i, signere og skrive ut PDF-skjema og dokumenter behøver du et program på datamaskinen din som gjør det mulig. Adobe Acrobat Reader DC er et slikt program. Du kan laste det ned gratis her og installere det på din maskin.

Kulturliv

Frist:

Arena for kunst- og kulturformidling

Åpen søknadsfrist.

Mål for støtteordningen:

Samiske institusjoner er nyskapende og innovative formidlere av samisk kunst, kultur og kulturarv og som skal stimulere til utvikling og nyskapning av samiske institusjoner som arenaer for kunst- og kulturformidling.

Tilskuddsmottakere for ordningen:

Institusjoner som mottar direkte driftstilskudd fra Sametinget over kap. 6 Kultur

Det kan søkes om tilskudd til følgende tiltak som:

 • Tilskudd til aktiviteter som går ut over ordinær virksomhet som driftstilskuddet skal dekke, og som bidrar til en langsiktig utvikling av samiske institusjoner.
 • Legge til rette for nødvendige omstillinger av samiske institusjoner.
 • Prosjekter/tiltak som har relevans til Tråante 2017 og som planlegges gjennomført i 2017

Krav til søknadens innhold og form

Søknaden skal være utfylt på Sametingets søknadsskjema, og skal være datert og undertegnet. Den som underskriver søknaden må ha fullmakt til å forplikte institusjonen. Søkeren plikter å gi Sametinget alle opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden, inkludert informasjon om eventuell annen offentlig støtte.

For alle prosjekter skal det utarbeides budsjett som viser kostnadsoverslag knyttet til tiltak og finansieringsplan samt prosjektbeskrivelse som omtaler prosjektets klare målsettinger, begrunnelse, faglig innhold, framdriftsplan knyttet til milepæler, eventuell formidling, lokal forankring og prosjektets gjennomførbarhet

Beregningsregler:

Tilskudd tildeles på grunnlag av begrunnet søknad og prosjektbeskrivelse. Nedre grense for støtte er kr 10 000,-. Maksimal støtte er inntil kr. 300 000,-.

Saksbehandlingstid

Søker kan forvente svar på søknad 3 måneder etter at søknad er mottatt hos oss, Jf forvaltningsloven § 11. Foreløpig melding i forvaltningssak sendes ut innen en måned etter mottatt søknad.

---
For å kunne lese, skrive i, signere og skrive ut PDF-skjema og dokumenter behøver du et program på datamaskinen din som gjør det mulig. Adobe Acrobat Reader DC er et slikt program. Du kan laste det ned gratis her og installere det på din maskin.

Frist:

Kompetanseheving ved samiske institusjoner

Åpen søknadsfrist

Mål for støtteordningen:

Samiske institusjoner er nyskapende og innovative formidlere av samisk kunst og kultur.

Tilskuddsmottakere for ordningen:

Institusjoner som mottar direkte driftstilskudd fra Sametinget over kap. 5 Kultur

Det kan søkes om tilskudd til følgende tiltak som:

 • stimulerer til utvikling og nyskaping av samiske institusjoner som arenaer for kunst- og kulturformidling.
 • finansiering aktiviteter som bidrar til en langsiktig utvikling av samiske institusjoner.  
 • legger til rette for nødvendige omstillinger av samiske institusjoner

Krav til søknadens innhold og form:

Søknaden skal være utfylt på Sametingets søknadsskjema, og skal være datert og undertegnet. Den som underskriver søknaden må ha fullmakt til å forplikte institusjonen. Søkeren plikter å gi Sametinget alle opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden, inkludert informasjon om eventuell annen offentlig støtte.

For alle prosjekter skal det utarbeides budsjett som viser kostnadsoverslag knyttet til tiltak og finansieringsplan samt prosjektbeskrivelse som omtaler prosjektets klare målsettinger, begrunnelse, faglig innhold, framdriftsplan knyttet til milepæler, eventuell formidling, lokal forankring og prosjektets gjennomførbarhet

Beregningsregler:

Tilskudd tildeles på grunnlag av begrunnet søknad og prosjektbeskrivelse. Nedre grense for støtte er kr 10 000,-. Maksimal støtte er inntil kr. 300 000,-.

Saksbehandlingstid: 

Søker kan forvente svar på søknad 3 måneder etter at søknad er mottatt hos oss, Jf forvaltningsloven § 11. Foreløpig melding i forvaltningssak sendes ut innen en måned etter mottatt søknad.

---
For å kunne lese, skrive i, signere og skrive ut PDF-skjema og dokumenter behøver du et program på datamaskinen din som gjør det mulig. Adobe Acrobat Reader DC er et slikt program. Du kan laste det ned gratis her og installere det på din maskin.

Regelverk (97,85 kB)
Søknadsskjema (77,82 kB)
Njuolggadusat (113,02 kB)
Frist: 15.10.2016 23:59

Kultur- og idrettsstipend

Målet med kultur- og idrettsstipendet er å motivere samisk ungdom til å engasjere seg innenfor musikk, kunst, kultur og idrett. Det tildeles 4 stipend á kr. 25 000. Stipendene skal gå til enkeltpersoner av begge kjønn. De som mottar stipendene skal være mellom 16 og 25 år det året stipendet tildeles.

Frist:

Kulturtiltak

Åpen søknadsfrist.

Mål for støtteordningen:

Et godt og variert kunst- og kulturuttrykk som bidrar til et samisk mangfold.

Tilskuddsmottakere for ordningen:

 • Foretak
 • Organisasjoner
 • Privatpersoner

Det gis ikke støtte til norskregistrerte utenlandske foretak (NUF). Kommuner og statlige organisasjoner er ikke støtteberettiget.

Det kan søkes om tilskudd til følgende tiltak:

 • Tilskudd til kulturarrangement som fremmer og formidler samisk kunst, kultur og litteratur, med fokus på samisk kultur og samfunnsdebatt.
 • Prosjekter/tiltak som styrker, bevarer og formidler samtids- og tradisjonell kunst- og kulturuttrykk.
 • Prosjekter/tiltak som har relevans til Tråante 2017 og som planlegges gjennomført i 2017.
 • Joikeprosjekter for barn og unge, som bidrar til styrking av samisk identitet og kultur, og som base for utvikling og språkstimulering. Prosjekter som har offentlige medfinansiering prioriteres.
 • Kunstneriske og kulturelle tiltak og aktiviteter der barn og unge deltar.
 • Aktiviteter som involverer barn og unge i planlegging og gjennomføring av tradisjonelle  kulturtiltak.
 • Kulturarenaer for barn og unge.
 • Aktiviteter som styrker de unges kultur- og identitetsbygging.
 • Enkelttiltak til samiske ungdomsorganisasjoner.
 • Dubbing av barnefilmer til samisk.
 • Samiske filmproduksjoner.

Krav til søknadens innhold og form

Søknaden skal være utfylt på Sametingets søknadsskjema, og skal være datert og undertegnet. Den som underskriver søknaden, må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen. Søkeren plikter å gi Sametinget alle opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden, inkludert informasjon om eventuell annen offentlig støtte.

For alle prosjekter skal det utarbeides budsjett som viser kostnadsoverslag knyttet til tiltak og finansieringsplan samt prosjektbeskrivelse som omtaler prosjektets klare målsettinger, begrunnelse, eiendomsforhold, faglig innhold, framdriftsplan knyttet til milepæler, eventuell formidling, lokal forankring og prosjektets gjennomførbarhet

Beregningsregler:

Tilskudd tildeles på grunnlag av begrunnet søknad og prosjektbeskrivelse. Nedre grense for tilskudd er kr 10 000,-. Maksimal tilskudd inntil kr 150 000,-

Saksbehandlingstid

Søker kan forvente svar på søknad 3 måneder etter at søknad er mottatt hos oss, Jf forvaltningsloven § 11. Foreløpig melding i forvaltningssak sendes ut innen en måned etter mottatt søknad.

---
For å kunne lese, skrive i, signere og skrive ut PDF-skjema og dokumenter behøver du et program på datamaskinen din som gjør det mulig. Adobe Acrobat Reader DC er et slikt program. Du kan laste det ned gratis her og installere det på din maskin.

Frist: 01.06.2016 23:59

Litteratur

Sametinget kan gi tilskudd til utgivelse av litteratur på de samiske språkene.

Hvem kan søke?

 • Foretak

Hva kan man søke støtte til?

 • Finansiering av ny samisk originallitteratur, både skjønn- og faglitteratur.
 • Utgivelser av samiskspråklige tegneserier
 • Utgivelse av samiskspråklig litteratur for barn og unge, både originallitteratur og oversettelser.

For mer informasjon – se regelverk for ordningen.

Frist:

Musikkutvikling - åpen søknadsfrist

Åpen søknadsfrist.

Mål for støtteordningen musikkutvikling:

Joik og samisk musikk av god kvalitet som er lett tilgjengelig for et større publikum. 

Tilskuddsmottakere for ordningen:

 • Foretak
 • Institusjoner og organisasjoner
 • Samiske artister og kunstutøvere

Det kan søkes om tilskudd til følgende tiltak:

 • Turnèstøtte
 • Konsert
 • Artisthonorarer og reisestøtte for samiske artister og kulturarbeidere
 • Musikkvideo
 • Internasjonal promotering

For artister og kunstutøvere:

Turnestøtte:

Maksimal støtte til turnevirksomhet er kr. 50 000. Støtten dekker utgifter som naturlig hører under turnevirksomhet, herunder:

 • Markedsføring/promotering
 • Reiseutgifter/opphold/kost
 • Tekniske utgifter
 • Kostnader til lyd og lys

For arrangører:

Konsert:

Enkeltkonserter støttes med inntil kr 10 000,-. Tiltaket skal gjennomføres i samfinansiering med arrangør. Skriftlig kontrakt mellom artist og arrangør må vedlegges søknaden. Artistens krav til honorar skal fremgå av kontrakten.

Artisthonorar og reisestøtte for samiske artister og kunstutøvere:

Honorarer skal være i samfinansiering med arrangør. Sametingets andel av honorarer kan utgjøre maksimalt 50 %, begrenset oppad til kr 15 000,-. I tillegg kan det ytes reisestøtte, beregnet oppad til kr 10 000,-.  

 

Musikkvideo:

Prosjekter kan støttes inntill 80 % av godkjente kostnader. Maksimal støtte inntill 50 000 kr.

Internasjonal promotering av samiske musikere:

Maksimalstøtte til prosjekter er kr. 50 000. Støtten dekker utgifter som naturlig hører under slike prosjekter: Markedsføring/promotering, reiseutgifter/opphold/kost, tekniske utgifter, kostnader til lyd og lys.

Saksbehandlingstid:

Søker kan forvente svar på søknad 3 måneder etter at søknad er mottatt hos oss, Jf forvaltningsloven § 11. Foreløpig melding i forvaltningssak sendes ut innen en måned etter mottatt søknad.

---
For å kunne lese, skrive i, signere og skrive ut PDF-skjema og dokumenter behøver du et program på datamaskinen din som gjør det mulig. Adobe Acrobat Reader DC er et slikt program. Du kan laste det ned gratis her og installere det på din maskin.

Frist: 01.05.2016 23:59

Samiske forlag

Mål:

At Sametinget gjennom å være en faglig premissgiver er med på å styrke rammevilkårene for de samiske forlagene.

Tilskuddsmottakere for ordningen:

 • Foretak

Foretak må være registrert i Enhetsregisteret. NB! Opplysninger i Enhetsregisteret må være oppdatert. Det gis ikke tilskudd til Norskregistrerte utenlandsk foretak (NUF).

Særskilte regler for ordningen: Forlag som oppfyller følgende kriterier. Opplysningene må framkomme i søknaden:

 • Forlaget må ha til formål i all hovedsak å utgi samisk litteratur.
 • Forlaget må tilsammen ha utgitt minimum 10 titler i de tre siste driftsår.
 • Forlagets bruttoomsetning i forrige driftsår skal være minimum kr 500 000 pr. år.
 • Samiskspråklige utgivelser skal utgjøre 75 % av bruttoomsetningen.
 • Oversikt over hvor stor andelen av samiskspråklige utgivelser i 2014 utgjør av bruttoomsetningen. Oversikten skal være bekreftet av registrert eller statsautorisert revisor.

---
For å kunne lese, skrive i, signere og skrive ut PDF-skjema og dokumenter behøver du et program på datamaskinen din som gjør det mulig. Adobe Acrobat Reader DC er et slikt program. Du kan laste det ned gratis her og installere det på din maskin.

Frist: 01.06.2016 23:59

Utgivelse av joik og samisk musikk

Søknadsfrist: 01. juni 2016.

For mer informasjon – se regelverk for ordningen nedenfor. 

Land og ressursrettigheter

Frist: 01.04.2016 23:59

Oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser

I 2016 kan du søke om tilskudd til oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser.

Hvem kan søke?

 • Organisasjoner og institusjoner med formål å representere og ivareta samiske rettighetshaveres interesser og rettigheter ved forvaltning, bruk og vern av land og ressurser.

Hvor mye støtte kan du søke om?

 • Maksimalt tilskudd er til tilskuddsordningens øvre ramme. (I 2016: kr. 750 000,-)

 For mer informasjon – se søknadsskjema og Sametingets regelverk for ordningen

---
For å kunne lese, skrive i, signere og skrive ut PDF-skjema og dokumenter behøver du et program på datamaskinen din som gjør det mulig. Adobe Acrobat Reader DC er et slikt program. Du kan laste det ned gratis her og installere det på din maskin.

Søknadsskjema 2016 (160,77 kB)

Miljø, areal og kulturvern

Frist: 01.03.2014 23:59

Kulturminner: Kulturminnevern

Søknadsfrist: 1. mars

Søknader sendt etter denne dato realitetsbehandles ikke.

Mål og kriterier for måloppnåelse

Mål:

 • Styrke kunnskapen om samisk tradisjon og historie samt grunnlaget for bevaring og vern av samiske kulturminner

Kriterier for måloppnåelse:

 • Antall registreringer av samiske kulturminner i Kulturminnesøk, på bakgrunn av de prosjektene Sametinget har gitt tilskuddsmidler til.
 • Antall igangsatte restaurerings- og sikringstiltak.
 • Antall gjennomførte restaurerings- og sikringstiltak.

Generelle vilkår

Tiltaket kan ikke være gjennomført eller påbegynt før Sametinget har mottatt søknaden. Når særskilte grunner foreligger, kan denne regelen imidlertid fravikes.

Prosjekter som ivaretar lokal deltagelse prioriteres.

For registreringsprosjekter skal Askeladdens, SEFRAKs, Sametingets eller andre av Sametinget godkjente registreringsskjema benyttes.

Kulturminner skal registreres digitalt, dvs. med hjelp av GPS eller håndholdt PC. Koordinater skal angis i UTM-format og ved rapportering må UTM-sone angis for hver registrering.

For registrering av kulturminner forutsettes det at registreringer skjer i forståelse med berørte grunneiere. Registreringene og dokumentasjon må ikke under noen omstendigheter føre til fysiske inngrep i kulturminner. Dette gjelder også prøvestikking og lignende registreringsmetoder.

For sistnevnte må det søkes om dispensasjon hos Riksantikvaren, jf. Lov 9. juni 1978 nr 50 om kulturminner.

Foretak, institusjoner og organisasjoner som mottar tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret i Norge.

Søkerens virksomhet skal drives i samsvar med gjeldende lover og regler, herunder skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.

Etter vedtak om tilskudd kan det som hovedregel ikke gis ytterligere støtte til samme tiltak/prosjekt.

Tilskuddsmottaker skal opplyse om at Sametinget har støttet tiltaket/prosjektet.

Spesielle krav for prosjekter innenfor Riksantikvarens Verdiskapningsprogram

En forutsetning for tilskuddet er at prosjektet blir en del av Riksantikvarens verdiskapingsprogram.

Tilleggskrav for skjøtselsprosjekter

For skjøtselsprosjekter plikter prosjekteier å kontakte Sametinget før oppstart av prosjektet. Ved eventuelle endringer av godkjent plan for gjennomføring, plikter også prosjekteier/feltpersonell å drøfte ny plan med Sametinget før igangsettelse.

For skjøtselsprosjekter skal rapporteringen inneholde bilder som viser tilstand før og etter prosjektets gjennomføring, samt viktige momenter under prosjektets gang.

Alle kulturminner som omfattes av skjøtselstiltaket, skal registreres og tilstanden oppdateres i Askeladden.

Tilleggskrav for bygningsvernprosjekter

For restaureringsprosjekter plikter prosjekteier å kontakte Sametinget før oppstart av prosjekt. Ved eventuelle endringer av godkjent plan for gjennomføring, plikter også prosjekteier/håndverker å drøfte ny plan med Sametinget før igangsettelse.

Når det gjelder restaureringsprosjekter skal alltid rapporteringen inneholde bilder som presenterer objektets tilstand før og etter gjennomføring samt som dokumenterer viktige momenter under prosjektets gang.

Sametingets standard skal brukes for utarbeidelse av restaureringsplaner.

Beregningsregler:

 • Tilskuddstørrelsen beregnes på grunnlag av begrunnet søknad med budsjett og prosjektbeskrivelse, inntil kr 400 000.
 • Administrasjonskostnader innvilges inntil 15 % av godkjente kostnader.
 • Lønnskostnader ved registreringsprosjekter innvilges inntil kr 45 000 /måned/person, inkludert sosiale avgifter.
 • Timespris for egenandel/eget arbeid beregnes til kr 300.
 • For et hvert prosjekt med en budsjettramme over kr 100 000 bør ca. 10 % av totalt budsjett innefatte formidlingstiltak.
Søkerveiledning (27,72 kB)
Rapportskjema (41,90 kB)
Frist: 15.02.2017 23:59

Kulturminnevern

Søknadsfrist: 15.02.17

Hvem kan få tilskudd:

Brukere av samisk kulturminner og – miljø.

Hva kan man få tilskudd til:

Prosjekter som bidrar til å oppfylle målene for samisk kulturminnevern som presisert i Sametingets budsjett for 2017.

Dette innebærer prosjekter som dokumenterer, formidler og forvalter kunnskapen om fortida og for framtida, som samiske kulturminner og kulturmiljøer representerer. Som del av kulturmiljøet og forvaltningsgrunnlaget inngår både materielle og immaterielle kulturminner: Slike prosjekter kan være å restaurere freda og verneverdige samiske bygg, registrere og dokumentere samiske kulturminner og krigsminner I samiske områder, utarbeiding av restaureringsplaner eller skjøtselsplaner og tilrettelegging av kulturminner.  

Hvor mye kan man få:

Tilskuddstørrelsen beregnes på grunnlag av begrunnet søknad med budsjett og prosjektbeskrivelse, inntil kr 400 000,-

Søknad om tilskudd bør være utfylt på Sametingets søknadsskjema og skal være datert og undertegnet. Det skal utarbeides budsjett som viser kostnadsoverslag, finansieringsplan og prosjektbeskrivelse.

Prosjektbeskrivelsen må omtale målsetting, begrunnelse, faglig innhold, framdriftsplan, eventuell formidling, lokal forankring og gjennomførbarhet.

For bygningsvernprosjekter må det opplyses om eierforhold.

---
For å kunne lese, skrive i, signere og skrive ut PDF-skjema og dokumenter behøver du et program på datamaskinen din som gjør det mulig. Adobe Acrobat Reader DC er et slikt program. Du kan laste det ned gratis her og installere det på din maskin.

Næringer

Frist:

Kulturnæringer

Ingen søknadsfrist.

Samiske kulturnæringer er definert som private bedrifter som fremstiller og selger kulturelle produkter i form av varer eller tjenester. Disse består blant annet av samisk annonse- og reklamevirksomhet, arkitektur, bøker, aviser, blader etc., design, foto, film, video, duodji, kunstnerisk virksomhet (utøvende og skapende kunst, kunsthåndverk) og musikk.

En forutsetning for satsing på denne næringen er at den skal ha et lønnsomhetsfokus og være en del av utviklingen av samisk næringsliv. Samiske kulturuttrykk må være kjernen i virksomheten.

Sametinget har egne støtteordninger for duodji. Se opplysninger om disse ordningene under  næringsavtale for duodji.

Samisk kulturnæring med inntjening på produkter og tjenester

Sametinget kan bidra med tilskudd til:

 • Utviklingstiltak og investeringer som satser innenfor kulturnæring mot lokale, nasjonale og internasjonale markeder.

Hvor mye støtte kan det søkes om?

Sametinget kan yte inntil 50 % tilskudd av godkjente kostnader og maksimalt tilskudd er kr. 500 000.

Hvem kan søke ?

 • Private bedrifter som selger og fremstiller kulturelle produkter i form av varer eller tjenester.
 • Etablerere som skal starte opp med kulturnæring
 • Andre aktører som driver med kulturnæring.

For mer informasjon – se søknadsskjema og Sametingets regelverk for ordningen eller ta kontakt med Sametinget.

Kontaktperson: Kate Utsi.

Etablererstipend

Sametinget kan bidra med etablererstipend til oppstart av samiske kulturnæringsbedrifter.

Etablererstipendet kan ytes både til planlegging i forkant av en bedriftsetablering (utviklingsfasen) og til selve etableringen (etableringsfasen). Det kan ikke søkes om stipend til begge fasene samtidig. Hvis det er gitt etablererstipend til utviklingsfasen må denne være avsluttet før det kan søkes om stipend til etableringsfasen. Etablererstipend kan normalt ikke kombineres med annen investerings- eller utviklingsstøtte fra Sametinget.
Stipendet kan ytes til delvis dekning av levekostnader (egen lønn), konsulentbistand til markedsundersøkelser og annen bedriftsplanlegging, opplæring, prøveproduksjon, reisekostnader, mindre investeringer, leid hjelp eller avløser, og andre kostnader som naturlig påløper i utviklings- eller etableringsfasen.  Utgifter til gebyrer mv. til offentlige instanser dekkes ikke.

Hvem kan søke?

Enkeltpersoner eller virksomheter i tidlig oppstartsfase.

Hvor mye støtte kan det søkes om ?

 • Det kan maksimalt ytes inntil 75 % stipend av godkjente kostnader, inntil kr 200 000.
 • Egen lønn kan utgjøre inntil kr 12 000 pr. måned. Til planlegging i forkant av en bedriftsetablering (utviklingsfasen) kan det gis tilskudd til egen lønn i maksimalt 6 måneder, i forbindelse med selve etableringen (etableringsfasen) i maksimalt 12 måneder. Egen lønn kan avkortes dersom stipendmottaker har annen inntekt i stipendperioden.

For mer informasjon – Se søknadsskjema og Sametingets regelverk for ordningen eller ta kontakt med Sametinget.

Kontaktperson: Seniorrådgiver Jørn Gunnar Olsen.  Tlf: 99 30 78 06 

E-post: jorn.gunnar.olsen@samediggi.no

---
For å kunne lese, skrive i, signere og skrive ut PDF-skjema og dokumenter behøver du et program på datamaskinen din som gjør det mulig. Adobe Acrobat Reader DC er et slikt program. Du kan laste det ned gratis her og installere det på din maskin.

Frist: 25.10.2016 23:59

Næringsavtale for duodji: Driftstilskudd

Sametinget kan gi driftstilskudd til enkelpersonforetak og aksjeselskaper registrert i duodjiregisteret.

Søknadsfrist: 25.10.2016.

Det kan gis inntil 40 % tilskudd av godkjent egenprodusert duodji. Minimumstilskudd er kr 20 000. Maksimalt tilskudd er kr 150 000. Søkere registrert utenfor Finnmark vil kunne oppnå inntil 50 % tilskudd og maksimalt kr 150 000.
Souvenirer kan ikke danne grunnlag for beregning av driftstilskudd.

Salg mellom nærstående slektninger og ektefeller kan heller ikke danne grunnlag for beregning av driftstilskudd.

For informasjon og dokumentasjonskrav  - Se søknadsskjema og Sametingets regelverk for ordningen eller ta kontakt med Sametinget.

Kontaktperson:

Rådgiver Vivi Pedersen.  Tlf. 78 47 40 13, e-post: vivi.pedersen@samediggi.no.

---
For å kunne lese, skrive i, signere og skrive ut PDF-skjema og dokumenter behøver du et program på datamaskinen din som gjør det mulig. Adobe Acrobat Reader DC er et slikt program. Du kan laste det ned gratis her og installere det på din maskin.

Frist: 25.02.2016 23:59

Næringsavtale for duodji: Duodjistipend

Sametinget kan tildele stipend til elever og studenter som tar duodji på heltid.

Søknadsfrist: 25.02.2016.

Stipend kan gis til elever i videregående skole som på:

 • Vg1 tar Design og håndverk. Det er et krav at eleven skal fordype seg i kompetansemål fra læreplaner i duodji for opplæring i bedrift. Duodji skal utgjøre en hoveddel av programfagene.
 • Vg2 tar Design og duodji på heltid. Duodji skal utgjøre en hoveddel av programfagene.

Og til studenter fra Norge som tar:

 • Helårig duodji ved Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk.
 • Duodji på bachelor- og masternivå på heltid.

Det kan ytes maksimalt kr 10 000 per elev per år for elever på videregående skolenivå og kr 20 000 pr. student på høgskole- eller universitetsnivå.
Som hovedregel ytes ikke stipend innenfor samme fag mer enn en gang.
Utdanningsinstitusjonene der vedkommende er elev eller student skal dokumentere at kravene under er oppfylte.

For informasjon og dokumentasjonskrav - Se søknadsskjema og Sametingets regelverk for ordningen eller ta kontakt med Sametinget.

Kontaktperson:

Rådgiver Cecilie Fagerheim.  Tlf. 78 47 41 05, e-post: cecilie.samuelsen.fagerheim@samediggi.no.

---
For å kunne lese, skrive i, signere og skrive ut PDF-skjema og dokumenter behøver du et program på datamaskinen din som gjør det mulig. Adobe Acrobat Reader DC er et slikt program. Du kan laste det ned gratis her og installere det på din maskin.

Frist: 01.06.2016 23:59

Næringsavtale for duodji: Opptak i duodjiregisteret

Søknadsfrist: 01.06.2015.

For å kunne søke om driftstilskudd og velferdsordninger innen duodji er det et krav at virksomheten er registrert i duodjiregisteret.

Følgende kriterier gjelder for å kunne bli registrert i duodjiregisteret:

 • Søker må oppfylle kriterier for registrering i Sametingets valgmantall, men trenger ikke å være innført i manntallet. I spesielle tilfeller kan det dispenseres fra dette kravet.
 • Søker må dokumentere at de oppfatter seg selv som same, og som enten
 • har samisk som hjemmespråk, eller har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller er barn av person som står eller har stått i manntallet.
 • Være innført i merverdiavgiftsmanntallet.
 • Omsetting av egenprodusert duodji på minimum kr 50.000 eks. mva.
 • Dokumentasjon ved egenerklæring om realkompetanse og/eller dokumentasjon av formell - kompetanse i samisk duodji.

Salg mellom nærstående slektninger og ektefeller kan ikke danne grunnlag for beregning av omsetning av egenprodusert duodji.
Eiere i aksjeselskaper skal oppfylle de samme kravene til duodjiregisteret som enkeltpersonforetak.  Det gjelder i forhold til kompetanse, kriteriene for å stå i Sametingets valgmanntall og godkjenning av produktene. Det forutsettes at ansatte i aksjeselskaper har duodjifaglig kompetanse.

For informasjon og dokumentasjonskrav  - Se søknadsskjema og Sametingets regelverk for ordningen eller ta kontakt med Sametinget.

Kontaktperson:

Rådgiver Vivi Pedersen. Tlf. +47 78 47 40 13, e-post: vivi.pedersen@samediggi.no.

---
For å kunne lese, skrive i, signere og skrive ut PDF-skjema og dokumenter behøver du et program på datamaskinen din som gjør det mulig. Adobe Acrobat Reader DC er et slikt program. Du kan laste det ned gratis her og installere det på din maskin.

Frist: 18.03.2016 23:59

Næringsavtale for duodji: Salgsfremmende tiltak

Sametinget kan gi tilskudd til bedrifter som fremmer salg av duodjiprodukter for andre duodjiutøvere.

Søknadsfrist: 18.03.2016.

Hvem kan søke?

 • Helårsdrevne stasjonære duodjiutsalg som selger eksternt produsert duodji.

Hvor mye støtte kan det søkes om?

 • Sametinget kan bidra med inntil 60 % tilskudd av godkjent eksternt produsert duodji, maksimalt tilskudd er inntil kr. 200 000. Omsetning i 2015 danner grunnlag for beregning av tilskuddet. Egenprodusert duodji kan ikke inngå i beregningsgrunnlaget.

For informasjon og dokumentasjonskrav  - Se søknadsskjema og Sametingets regelverk for ordningen eller ta kontakt med Sametinget.

Kontaktperson:

Rådgiver Vivi Pedersen. Tlf. 78 47 40 13, e-post: vivi.pedersen@samediggi.no.

---
For å kunne lese, skrive i, signere og skrive ut PDF-skjema og dokumenter behøver du et program på datamaskinen din som gjør det mulig. Adobe Acrobat Reader DC er et slikt program. Du kan laste det ned gratis her og installere det på din maskin.

Frist:

Næringsavtale for duodji: Utviklings- og investeringstiltak

Sametinget kan gi tilskudd til investeringer, utviklingstiltak, kompetansehevende tiltak, produktutvikling, kurs, konsulentbistand, prosjekter, markedsanalyse, salg- og markedsføringstiltak og duodjikurs.

Ingen søknadsfrist.

Hvem kan søke?

 • Duodjiutøvere med egen virksomhet.
 • Etablerere av duodjivirksomhet.
 • Duodjiorganisasjonene og aktører som bidrar til næringsutvikling innen duodjinæringen.

Hvor mye støtte kan det søkes om:

Ved investeringer og utviklingstiltak kan det ytes inntil 50 % tilskudd av godkjent kostnadsramme, maksimalt tilskudd er kr 500 000.

Ved produktutvikling kan det tas med levekostnader inntil kr. 12 000 pr. måned og støttesatsen er inntil 60 % av kostnadsoverslaget.

Duodjikurs og kompetansehevende tiltak: Maksimalt tilskudd er inntil kr 500 000. Det kan ytes inntil 75 % tilskudd av godkjent kostnadsramme.

For mer informasjon – Se søknadsskjema og Sametingets regelverk for ordningen eller ta kontakt med Sametinget.

Kontaktperson:

Rådgiver Vivi Pedersen. Tlf. 78 47 40 13, e-post: vivi.pedersen@samediggi.no

Etablererstipend

Sametinget kan bidra med etablererstipend til oppstart av duodjibedrifter.

Ingen søknadsfrist.

Etablererstipendet kan ytes både til planlegging i forkant av en bedriftsetablering (utviklingsfasen) og til selve etableringen (etableringsfasen). Det kan ikke søkes om stipend til begge fasene samtidig. Hvis det er gitt etablererstipend til utviklingsfasen må denne være avsluttet før det kan søkes om stipend til etableringsfasen. Etablererstipend kan normalt ikke kombineres med annen investerings- eller utviklingsstøtte fra Sametinget.
Stipendet kan ytes til delvis dekning av levekostnader (egen lønn), konsulentbistand til markedsundersøkelser og annen bedriftsplanlegging, opplæring, prøveproduksjon, reisekostnader, mindre investeringer, leid hjelp eller avløser, og andre kostnader som naturlig påløper i utviklings- eller etableringsfasen.  Utgifter til gebyrer mv. til offentlige instanser dekkes ikke.

Hvem kan søke?

Enkeltpersoner eller virksomheter i tidlig oppstartsfase.

Hvor mye støtte kan det søkes om ?

 • Det kan maksimalt ytes inntil 75 % stipend av godkjente kostnader, inntil kr 200 000.
 • Egen lønn kan utgjøre inntil kr 12 000 pr. måned. Til planlegging i forkant av en bedriftsetablering (utviklingsfasen) kan det gis tilskudd til egen lønn i maksimalt 6 måneder, i forbindelse med selve etableringen (etableringsfasen) i maksimalt 12 måneder. Egen lønn kan avkortes dersom stipendmottaker har annen inntekt i stipendperioden.

For mer informasjon – Se søknadsskjema og Sametingets regelverk for ordningen eller ta kontakt med Sametinget.

Kontaktperson:

Seniorrådgiver Jørn Gunnar Olsen. Tlf: 99 30 78 06, e-post: jorn.gunnar.olsen@samediggi.no

Hospitering

Sametinget kan gi tilskudd til hospitering for duodjibedrifter som vil utveksle kompetanse.

Søknadsfrist 25.02.2016.

Hvem kan søke ?

 • Duodjiutøvere med egen virksomhet.

Hvor mye støtte kan det søkes om:

Ved hospitering kan Sametinget gi inntil 75 % av godkjent kostnadsoverslag, maksimalt tilskudd er inntil kr 72 000.
Hospitanten kan få godtgjort levekostnader for inntil kr 12 000 pr måned.
Duodjibedriften kan få inntil kr 12 000 pr måned i tilskudd.
Hospiteringen kan skje i inntil 3 måneder. Det kan gis tilskudd til inntil fem kontrakter i året eller inntil ramme på kr 200 000 er nådd.
Hospitanten skal stå som ansvarlig søker på denne ordningen.
Hospitant- og hospiteringsbedriftene må være registrert i Brønnøysundregistrene som egne duodjibedrifter. I lulesamisk og sørsamisk område kan eldre uten registrering i Brønnøysundregistrene være hospiteringsbedrift.
Søkere som får direktetilskudd eller mottar tilskudd gjennom lærlingordning kan ikke søke på denne ordningen.
Det kan ikke gis tilskudd til hospitering hos nærstående slektninger. Med nærstående slektninger menes slektninger i opp- eller nedstigende linje eller søsken.
Arbeidsavtale mellom hospitant og hospiteringsbedrift må fylles ut og underskrives av begge parter.

For mer informasjon – Se søknadsskjema og Sametingets regelverk for ordningen eller ta kontakt med Sametinget.

Kontaktperson:

Rådgiver Vivi Pedersen. Tlf. 78 47 40 13, e-post: vivi.pedersen@samediggi.no

---
For å kunne lese, skrive i, signere og skrive ut PDF-skjema og dokumenter behøver du et program på datamaskinen din som gjør det mulig. Adobe Acrobat Reader DC er et slikt program. Du kan laste det ned gratis her og installere det på din maskin.

Frist:

Næringsavtale for duodji: Velferdsordninger

Sametinget kan bidra med finansiering til foreldrepenger og sykepengeordning.

Ingen søknadsfrist.

Hvem kan søke?

 • Duodjiutøvere som er registrert i duodjiregisteret.

Hvor mye støtte kan det søkes om ?

Foreldrepenger:

Barseltilskudd er på kr 30 000 til foreldre som er registrert i duodjiregisteret. Grensen for når foreldrepenger kan gis, er 5G (1G = 90 068).

Sykepengeordning:

Til gjennomføring av refusjonsordninga for tilleggspremie til Folketrygden for økning av sykepenger til 100 % av pensjonsgivende inntekt fra dag 17. Tilleggspremien er 3,1 % av årsinntekten. Ordningen tilsvarer ordningen i reindriftsavtalen og jordbruksavtalen. 

Refusjon av tilleggspremie for sykepengeordningen som NAV fastsetter.

For informasjon og dokumentasjonskrav  - Se søknadsskjema og Sametingets regelverk for ordningen eller ta kontakt med Sametinget.

Kontaktperson:

Rådgiver Cecilie Fagerheim.  Tlf. 78 47 41 05, e-post: cecilie.samuelsen.fagerheim@samediggi.no

---
For å kunne lese, skrive i, signere og skrive ut PDF-skjema og dokumenter behøver du et program på datamaskinen din som gjør det mulig. Adobe Acrobat Reader DC er et slikt program. Du kan laste det ned gratis her og installere det på din maskin.

Frist:

Primærnæring

Ingen søknadsfrist.

I 2016 kan Sametinget tildele tilskudd til tiltak innenfor jordbruks-, reindrifts- og marine næringer/fiskerinæringen.

Utviklingsprosjekter innen jordbruksnæringen

Sametinget kan bidra med tilskudd til prosjekter innen utvikling av jordbruksnæringen og rekruttering til jordbruket.

Hvem kan søke?

Enkeltpersonforetak, AS, organisasjoner og institusjoner registrert i Enhetsregisteret, som ønsker å igangsette prosjekter innen utvikling av jordbruksnæringen og rekruttering til jordbruket.

Hvor mye støtte kan det søkes om?

Sametinget kan bidra med tilskudd inntil 35 % av godkjent kostnadsoverslag og maksimalt kr 300 000.

For mer informasjon – Se søknadsskjema og Sametingets regelverk for ordningen eller ta kontakt med Sametinget.

Kontaktperson:

Seniorrådgiver Jørn Gunnar Olsen.  Tlf: 99 30 78 06, e-post: jorn.gunnar.olsen@samediggi.no.

Investeringer innen saue- og geitnæringen

Sametinget kan bidra med tilskudd til større ombygginger, utvidelser og nybygg innen sau- og geitnæringen:

Hvem kan søke?

Etablerere og gårdsbruk innen sau- og geitnæringen.

Hvor mye støtte kan det søkes om?

Sametinget kan bidra med tilskudd inntil 35 % av godkjent kostnadsoverslag og maksimalt kr 400 000.

For mer informasjon – Se søknadsskjema og Sametingets regelverk for ordningen eller ta kontakt med Sametinget.

Kontaktperson:

Seniorrådgiver Jørn Gunnar Olsen.  Tlf: 99 30 78 06, e-post: jorn.gunnar.olsen@samediggi.no.

Reindrift

Sametinget kan gi tilskudd til tilretteleggende prosjekter innenfor reindriftsnæringen som bidrar til å sikre reindriftens arealgrunnlag og økonomiske utvikling i hele landet.

Hvem kan søke?

To eller flere reinbeitedistrikter/siidaer eller organisasjoner/lag som ønsker å igangsette regionale prosjekter eller prosjekter der flere aktører inngår.

Hvor mye støtte kan det søkes om?

Sametinget kan bidra med tilskudd inntil 35 % av godkjent kostnadsoverslag og maksimalt kr. 300 000.

Sametinget kan også bidra med tilskudd til tilleggsnæringer i reindrift. Se opplysninger om tilskuddsordningen under variert næringsliv.

For mer informasjon – Se søknadsskjema og Sametingets regelverk for ordningen eller ta kontakt med Sametinget.

Kontaktperson:

Rådgiver Marit Meløy Utsi, tlf. 78 48 42 03, e-post: marit.meloy.utsi@samediggi.no.

Marin næring – Mottaksanlegg og serviceanlegg

Sametinget kan bidra med tilskudd til mottaksanlegg og serviceanlegg.

Hvem kan søke?

Enkeltpersonforetak og AS registret i Enhetsregisteret.

Ved tilskudd til mottaksanlegg skal disse ha mottaks- og kjøpegodkjenning. Det kan kun gis tilskudd til serviceanlegg som omfatter fellesfunksjoner og bruk.

Hvor mye støtte kan det søkes om?

Sametinget kan bidra med tilskudd inntil 35 % av godkjent kostnadsoverslag, maksimalt tilskudd er kr. 300 000.

For mer informasjon – Se søknadsskjema og Sametingets regelverk for ordningen eller ta kontakt med Sametinget.

Kontaktperson:

Seniorrådgiver Per Anders Bær, tlf. 48 20 23 62, e-post: per.anders.bar@samediggi.no.

Førstegangsinvestering fartøy

Sametinget kan bidra med tilskudd til førstegangsinvestering i fartøy.

Hvem kan søke?

Fiskere registrert i fiskerimantallet.

Det gis kun støtte til kjøp av fartøy som er under 30 år.
Hvor mye støtte kan det søkes om?

Sametinget kan bidra med tilskudd inntil 35 % av godkjent kostnadsoverslag.

Maksimalt tilskudd er kr 200 000 til kjøp av brukt fartøy. Til investering i nye fartøy er maksimalt tilskudd kr 400 000.
Til redskaper og utstyr ved førstegangsinvestering i fartøy: Sametinget kan bidra med tilskudd inntil 35 % av godkjent kostnadsoverslag og maksimalt tilskudd er kr 200 000.

For mer informasjon – se søknadsskjema og Sametingets regelverk for ordningen eller ta kontakt med Sametinget.

Kontaktperson:

Seniorrådgiver Per Anders Bær, tlf. 48 20 23 62, e-post: per.anders.bar@samediggi.no.

---
For å kunne lese, skrive i, signere og skrive ut PDF-skjema og dokumenter behøver du et program på datamaskinen din som gjør det mulig. Adobe Acrobat Reader DC er et slikt program. Du kan laste det ned gratis her og installere det på din maskin.

Frist:

Variert næringsliv, kombinasjons- og utmarksnæringer, verdiskaping og nyetableringer

Åpen søknadsfrist.

I 2016 kan Sametinget tildele tilskudd til ulike tiltak som vil bidra til næringsutvikling innenfor flere sektorer.

Et variert næringsliv med attraktive arbeidsplasser i samiske områder

Sametinget kan bidra med tilskudd til:

 • Utviklingstiltak og investeringer som bidrar til en betydelig grad av nyskaping og bedriftsutvikling.
 • Samarbeidsprosjekter og tilretteleggende tiltak som bidrar til bedrifts- og næringsutvikling.
 • Næringsorganisasjoner som bidrar til aktiv utvikling i de samiske områdene.
 • Utviklingstiltak og investeringer som gir lokal videreforedling og økt omsetning av mat fra samiske områder.
 • Tilleggsnæringer i reindrift.

Hvem kan søke?

 • Bedrifter og etablere innen service- og småindustri.
 • Primærnæringsutøvere som vil etablere eller videreutvikle tilleggsnæringer.
 • Andre aktører som driver med næringsutvikling.
 • Samiske interesse og næringsorganisasjoner.

Hvor mye støtte kan det søkes om ?

Sametinget kan bidra med støtte inntil 35 % av godkjente kostnader, maksimalt tilskudd er kr 500 000.

For utviklingstiltak og investeringer som gir lokal videreforedling og økt omsetning av mat fra samiske områder, tilleggsnæringer i reindrift, samt kombinasjons- og utmarksnæring gjelder følgende: Sametinget kan bidra med inntil 50 % tilskudd av godkjente kostnader, maksimalt tilskudd er inntil kr 500 000.

For samiske interesse- eller næringsorganisasjoner gjelder følgende: Sametinget kan bidra med inntil 70 % tilskudd av godkjente kostnader, maksimalt tilskudd er inntil kr 80 000.

Sametinget kan også gi etablererstipend til oppstart av kombinasjons- og utmarksnæring. Se opplysninger om ordningen nedenfor.

For mer informasjon – se søknadsskjema og Sametingets regelverk for ordningen eller ta kontakt med Sametinget.

Kontaktperson:

Seniorrådgiver Per Oskar Andersen, tlf. 78 47 40 15, e-post: per.oskar.andersen@samediggi.no.

Vekst innen samisk reiseliv

Samisk reiseliv er definert som reiseliv der samiske kulturelementer utgjør en sentral del av virksomheten.

Sametinget kan bidra med tilskudd til:

 • Utviklings- og investeringsprosjekter som bidrar til verdiskaping innen samisk reiseliv.

Hvor mye støtte kan det søkes om ?

Sametinget kan gi inntil 50 % tilskudd av godkjente kostnader, maksimalt tilskudd er kr. 500 000.

Sametinget kan også gi etablererstipend til oppstart av samiske reiselivsvirksomheter. Se opplysninger om ordningen nedenfor.

For annet reiseliv, se variert næringsliv.

For mer informasjon – Se søknadsskjema og Sametingets regelverk for ordningen eller ta kontakt med Sametinget.

Kontaktperson:

Rådgiver Kirsten Østby, tel. +47 78 47 41 08, epost: kirsten.ostby@samediggi.no

Etablererstipend

Sametinget kan bidra med etablererstipend til oppstart av:

 • Levedyktige bedrifter innen kombinasjons- og utmarksnæring.
 • Nye samiske reiselivsvirksomheter.

Etablererstipendet kan ytes både til planlegging i forkant av en bedriftsetablering (utviklingsfasen) og til selve etableringen (etableringsfasen). Det kan ikke søkes om stipend til begge fasene samtidig. Hvis det er gitt etablererstipend til utviklingsfasen må denne være avsluttet før det kan søkes om stipend til etableringsfasen. Etablererstipend kan normalt ikke kombineres med annen investerings- eller utviklingsstøtte fra Sametinget.
Stipendet kan ytes til delvis dekning av levekostnader (egen lønn), konsulentbistand til markedsundersøkelser og annen bedriftsplanlegging, opplæring, prøveproduksjon, reisekostnader, mindre investeringer, leid hjelp eller avløser, og andre kostnader som naturlig påløper i utviklings- eller etableringsfasen.  Utgifter til gebyrer mv. til offentlige instanser dekkes ikke.

Hvem kan søke?

 • Enkeltpersoner eller virksomheter i tidlig oppstartsfase.

Hvor mye støtte kan det søkes om ?

 • Det kan maksimalt ytes inntil 75 % stipend av godkjente kostnader, inntil kr 200 000.
 • Egen lønn kan utgjøre inntil kr 12 000 pr. måned. Til planlegging i forkant av en bedriftsetablering (utviklingsfasen) kan det gis tilskudd til egen lønn i maksimalt 6 måneder, i forbindelse med selve etableringen (etableringsfasen) i maksimalt 12 måneder. Egen lønn kan avkortes dersom stipendmottaker har annen inntekt i stipendperioden.

For mer informasjon – Se søknadsskjema og Sametingets regelverk for ordningen eller ta kontakt med Sametinget.

Kontaktperson:

Seniorrådgiver Jørn Gunnar Olsen.  Tlf: 99 30 78 06, e-post: jorn.gunnar.olsen@samediggi.no

---
For å kunne lese, skrive i, signere og skrive ut PDF-skjema og dokumenter behøver du et program på datamaskinen din som gjør det mulig. Adobe Acrobat Reader DC er et slikt program. Du kan laste det ned gratis her og installere det på din maskin.

Opplæring

Frist: 15.09.2016 23:59

Barnehage: Barnehager med tilbud om samisk språkopplæring

Når er søknadsfristen?

Åpen søknadsfrist til 15. september 2016. Søknadene behandles fortløpende.

Hvem kan få tilskudd?

 • Barnehager som gir tilbud om samisk språkopplæring

Barnehager som gir samisk språkopplæring til enkeltbarn eller grupper av barn. Også barn med annet samisk språk enn barnehagens driftsspråk kan få språkopplæringstilbud (for eksempel lulesamiske barn i en nordsamisk barnehage). Slike barnehager har som regel ikke samiskspråklige ansatte, men innhenter samiskspråklige som kan gi dette tilbudet.

Hva kan man få tilskudd til?

Tilskuddet skal brukes til merkostnader knyttet til gjennomføring av samisk språkopplæringstilbud. Slike merutgifter kan være:

 • Lønn til samiskspråklig medarbeider, assistent/pedagog
 • Lønn/bidrag til ressurspersoner
 • Utgifter i forbindelse med organisering av opplegg som fremmer og utvikler samisk språk og kultur
 • Dekning av utgifter til kompetanseheving innen samisk språk, kulturforståelse, kulturkompetanse og kunnskaper i tradisjonelt samisk arbeid. 
 • Innkjøp av forbruksmateriell til bruk av gjennomføring av planlagte tiltak for styrking av samisk språk og kultur

Hvor mye kan man få?

Det kan ytes inntil kr 65 000 i tilskudd pr. år pr. avdeling for samisk språkopplæring i barnehager.

Tilskuddet beregnes på grunnlag av begrunnet søknad og etter antall måneder det gis samisk språkopplæring.

Andre krav: 

Barnehagen må legge frem plan som gjør rede for hvordan samisk språkopplæring gjennomføres, og hvilket samiske språk det skal gis opplæring i.

Kommunen/barnehageeiere skal bekrefte at barnehagen har samiske barn og har tilsatt eller knyttet til seg samiskspråklig personell for språkopplæringen.

---
For å kunne lese, skrive i, signere og skrive ut PDF-skjema og dokumenter behøver du et program på datamaskinen din som gjør det mulig. Adobe Acrobat Reader DC er et slikt program. Du kan laste det ned gratis her og installere det på din maskin.

Frist: 01.04.2016 23:59

Barnehage: Pedagogisk materiell og leker

Hvem kan få tilskudd?

 • Forlag og fagmiljøer i samarbeid med barnehager med samisktilbud

Hva kan man få tilskudd til?

 • Det kan søkes tilskudd til utvikling og produksjon av pedagogisk materiell og leker til bruk i barnehager med samisk barnehagetilbud.

Prosjekter som prioriteres er:

 • Språkstimulerende materiell hvor innholdet er samiske eventyr med konkretiseringsmateriell. Materiellet kan være applikasjoner, trykt materiell og digitale læringsressurser.

Hvor mye kan man få?

Tilskuddet beregnes på grunnlag av begrunnet søknad og prosjektbeskrivelse i tilfeller hvor det ikke kan beregnes etter gitte beregningsregler.

Andre krav: 

Pedagogisk materiell og leker skal utvikles i henhold til gjeldende rammeplan. Kvalitetskriterier fremkommer i ordningens regelverk.

---
For å kunne lese, skrive i, signere og skrive ut PDF-skjema og dokumenter behøver du et program på datamaskinen din som gjør det mulig. Adobe Acrobat Reader DC er et slikt program. Du kan laste det ned gratis her og installere det på din maskin.

Frist: 01.04.2016 23:59

Barnehage: Prosjekter og utviklingsarbeid

Hvem kan få tilskudd?

 • Barnehager som gir et samisktilbud

Hva kan man få tilskudd til?

Følgende er prioritert:

 • Språkbadprosjekter.

Med språkbadprosjekter menes prosjekter som bidrar til at barnehager prøver ut og aktivt tar i bruk språkbadmodeller. Med språkbadmodeller forstås en metode for språkinnlæring der et andrespråk eller fremmedspråk anvendes i barneaets omgivelser. Det legges vekt på at man tilegner seg språket mens andre aktiviteter pågår. I barnehagen vil språkbadmetodikken baseres på prinsippet om at barn tilegner seg samisk språk mens de tar del i aktiviteter, hvor de ansatte deltar for å kunne gi språklige forslag til barna.

 • Lokale utviklingsprosjekter

Med lokale utviklingsprosjekter menes prosjekter som bidrar til å styrke barns samiske språk gjennom den lokale tradisjonelle samiske kulturen. En metode i språkopplæringen kan være at barnehagene tar i bruk ressurspersoner som språkmotivatorer. Dette innebærer at en eller flere personer har ansvar for spesielt å jobbe for at språket blir brukt, styrket og videreutviklet i barnehagen. Prosjekter fra lulesamiske og sørsamiske områder prioriteres.

Hvor mye kan man få?

Tilskuddet beregnes på grunnlag av begrunnet søknad og prosjektbeskrivelse, inntil kr 200 000. Nedre grense for tilskudd er kr 40 000.

Andre krav: 

Tilskuddsmottaker skal opplyse om at Sametinget har støttet tiltaket/prosjektet.

Når det gjelder prosjekter og utviklingsarbeid forventes det at barnehager kan delta og bidra med sine erfaringer av prosjektet på konferanser og/eller seminarer.
---
For å kunne lese, skrive i, signere og skrive ut PDF-skjema og dokumenter behøver du et program på datamaskinen din som gjør det mulig. Adobe Acrobat Reader DC er et slikt program. Du kan laste det ned gratis her og installere det på din maskin.

Frist: 15.02.2016 23:59

Barnehager: Samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling

Hvem kan få tilskudd?

 • Samiske barnehager
 • Samiske avdelinger I norske barnehager
 • Barnehageeiere/initiativtakere som ønsker å etablere nye samiske barnehagetilbud

Samisk barnehage er en barnehage som har vedtektsfestet at barnehagedriften bygger på samisk språk og kultur. Barnehagen skal styrke barns identitet som samer ved å fremme bruken av samisk språk og ved å formidle samisk kultur. Barnehagen ledes av samiskspråklig pedagogisk personale. Ansatte i barnehagen er samiskspråklige og driftsspråket er samisk.

Samisk avdeling i en norsk barnehage er en avdeling der driften bygger på samisk språk og kultur. Barnehagen skal styrke barns identitet som samer ved å fremme bruken av samisk språk og ved å formidle samisk kultur. Ansatte i avdelingen er samiskspråklige og driftsspråket er samisk.

Hva kan man få tilskudd til?

Tilskuddet skal brukes til merkostnader knyttet til gjennomføring av samisk barnehagetilbud. Slike merutgifter kan være:

 • Lønn til samiskspråklige ansatte
 • Lønn/bidrag til ressurspersoner
 • Utgifter i forbindelse med organisering av opplegg som fremmer og utvikler samisk språk og kultur
 • Dekning av utgifter til kompetanseheving innen samisk språk, kulturforståelse, kulturkompetanse og kunnskaper i tradisjonelt samisk arbeid. 
 • Innkjøp av forbruksmateriell til bruk av gjennomføring av planlagte tiltak for styrking av samisk språk og kultur

Hvor mye kan man få?

 • Grunnsats pr. avdeling er inntil kr 70 000.
 • Grunnsats for samisk familiebarnehage er inntil kr 45 000.
 • Inntil kr 30 000 pr. samiskspråklige barnehageansatte i hel stilling, begrenset oppad til to samiskspråklige ansatte pr. avdeling. For deltidsstilling tildeles tilskudd etter stillingens størrelse.

Andre krav

Barnehager som er innenfor forvaltningsområdet for samiske språk skal ha vedtektsfestet at driften bygger på samisk språk og kultur. Dette gjelder også familiebarnehager.

Barnehagens årsplan skal vise hvilke tiltak som skal gjennomføres for å styrke samisk språk og kultur.

Det skal være samiskspråklige ansatte i barnehagen, som aktivt benytter samisk språk både blant barn og voksne.

Kommunen/barnehageeiere skal bekrefte at barnehagen/ avdelingen bygger på samisk språk og kultur, har samiskspråklige ansatte og har samisk som driftsspråk.

---
For å kunne lese, skrive i, signere og skrive ut PDF-skjema og dokumenter behøver du et program på datamaskinen din som gjør det mulig. Adobe Acrobat Reader DC er et slikt program. Du kan laste det ned gratis her og installere det på din maskin.

Frist: 31.03.2016 23:59

Stipend for elever med samisk i fagkretsen VGS

Sametinget har fra 2016 innført elektronisk søknadsskjema for stipendet. Søknadene kan sendes inn fra og med 18. januar 2016.

Legg merke til at dersom søkeren er under 18. år, må søknaden sendes inn via ID-porten til en foresatt.

Hvem kan søke om stipend?

 • Heltidselever i videregående skole som har samisk språk i fagkretsen.
 • Deltidselever i videregående skole som har samisk språk i fagkretsen.
 • Elever i videregående skole som har opplæring i samisk via fjernundervisning.

Stipendet gis til elever som tar samisk som førstespråk, andrespråk eller fremmedspråk.

Personer som mottar stipend, må være heltidselever eller deltidselever ved et offentlig godkjent lærested i Norge, godkjent for utdanningsstøtte gjennom Statens lånekasse for utdanning.

Personer som er norske statsborgere, eller som har rett til å registrere seg som norsk statsborger og er tilknyttet et offentlig godkjent lærested i Sverige og Finland og som har rett til støtte gjennom Statens lånekasse for utdanning i Norge, kan også søke om stipend. Disse elevene må sende inn tilleggsinformasjon fra faglærer om hvilket nivå opplæringen tilsvarer iht. Sametingets regelverk; samisk som førstespråk, andrespråk eller fremmedspråk.

Søknadsfrist

Søknadene for skoleåret 2015/16 kan sendes inn fra 18.01.16 til 31.03.16.  Søknadene blir behandlet fortløpende. Søknader sendt etter 31.03.16 blir ikke behandlet.

Beregningsregler

- Det ytes kr 7 500 til elever som har samisk som førstespråk.
- Det ytes kr 5 500 til elever som har samisk som andrespråk.
- Det ytes kr 3 000 til elever som har samisk som fremmedspråk.

Andre opplysninger:

- Sametinget har nå elektronisk søknadsskjema for stipendet. Søkeren må derfor  logge seg inn via ID-porten for å fylle ut skjemaet. Dersom søkeren er under 18 år, må søknaden sendes inn via ID-porten til en foresatt.

- Søknad om stipend må være utfylt på søknadsskjema fastsatt av Sametinget.  

Ved behandling av søknaden vil Sametinget ta kontakt enten med gjeldende skole eller fylkeskommunen for å få bekreftelse på at søker er heltids- eller deltidselev som har hatt og fremdeles har samisk som førstespråk, andrespråk eller fremmedspråk skoleåret 2015/16.

---
For å kunne lese, skrive i, signere og skrive ut PDF-skjema og dokumenter behøver du et program på datamaskinen din som gjør det mulig. Adobe Acrobat Reader DC er et slikt program. Du kan laste det ned gratis her og installere det på din maskin.

Njuolggadusat (106,85 kB)
Frist: 01.02.2017 23:59

Stipend for høyere utdanning

Du kan få tildelt stipend dersom du er student ved et av følgende studier i 2017:

 • Høyere utdanning i sør-, lule- eller nordsamisk språk
 • Samisk barnehagelærerutdanning
 • Annen barnehagelærerutdanning for studenter med avlagt eksamen/standpunktkarakter i samisk som 1. eller 2. språk fra videregående opplæring, eller tilsvarende nivå
 • Samisk lærerutdanning
 • Lærerutdanning 5.-10. trinn – master – nordsamisk som fremmedspråk
 • Annen lærerutdanning for studenter med avlagt eksamen/standpunktkarakter i samisk som 1. eller 2. språk fra videregående opplæring, eller tilsvarende nivå.
 • Bachelor i sykepleie for studenter med avlagt eksamen i samisk som 1. eller 2. språk fra videregående opplæring, eller tilsvarende nivå

Hvem kan søke om stipend?

 • Studenter ved høgskoler og universitet i Norge. Studenter som er folkeregistrert i Norge kan i tillegg få stipend til studier i samiske språk ved høgskoler og universitet i Finland og Sverige.

Stipendenes størrelse:

 • kr 3 000 til studier mellom 10 og 14 studiepoeng per semester
 • kr 5 000 til studier mellom 15 og 29 studiepoeng per semester
 • kr 10 000 til studier på minimum 30 studiepoeng per semester

I regelverket for stipend for høyere utdanning, finnes egne bestemmelser om rapportering, kontroll, tilbakebetaling og annullering av stipend, blant annet:

 • Det skal leveres dokumentasjon for gjennomført eksamen for vårsemesteret innen 01.10. i budsjettåret.
 • Det skal leveres dokumentasjon for gjennomført eksamen for høstsemesteret innen 01.02. påfølgende år.

---
For å kunne lese, skrive i, signere og skrive ut PDF-skjema og dokumenter behøver du et program på datamaskinen din som gjør det mulig. Adobe Acrobat Reader DC er et slikt program. Du kan laste det ned gratis her og installere det på din maskin.

Søknadsskjema 2017 (19,42 kB)
2017 ohcanskovvi (34,10 kB)
Frist: 15.03.2016 23:59

Tilskudd til utvikling av læremidler til grunnopplæring og særskilt tilrettelagte læremidler

Hvem kan få tilskudd:

Forlag, foretak og private institusjoner og andre miljøer.

Hva kan man få tilskudd til:

Det kan gis tilskudd til nyutvikling, parallellutgaver, nyopptrykk, revidering av eksisterende læremidler, tilleggskomponenter til, eller komplementering av læremiddel/læreverk.

Hvor mye kan man få:

Det kan gis inntil 100 % tilskudd til utvikling og produksjon av læremidler.
Sametinget foretar årlige prioriteringer for satsningsområder innen de ulike fag og årstrinn. Dersom det søkes om tilskudd til prosjekter utenfor årets prioriteringsområder, må det legges ved begrunnelse og dokumentasjon for behovet.

Prioriteringer 2016

Læremidler på sørsamisk:

 • Samisk som førstespråk 9. årstrinn.
 • Samisk som førstespråk Vg2.
 • Samisk som andrespråk , Samisk 3 ungdomstrinn/Samisk 4 Videregående opplæring, Nivåer 1-3.
 • Samfunnsfag, Historie 5.-7. årstrinn. Nyproduksjon eller oversetting.
 • Samfunnsfag, Samfunnskunnskap 8.-10. årstrinn. Parallellutgivelse med lulesamisk.
 • Samfunnsfag 1.-4. årstrinn.
 • Design og duodji Vg2-Vg3. Temabaserte læremidler.

Læremidler på lulesamisk:

 • Samfunnsfag , Historie 5.-7. årstrinn. Nyproduksjon eller oversetting.
 • Samfunnsfag, Samfunnskunnskap 8.-10. årstrinn. Parallellutgivelse med sørsamisk.
 • Design og duodji Vg2-Vg3. Temabaserte læremidler.

Læremidler på nordsamisk:

 • Samisk som førstespråk Vg2.
 • Samisk som andrespråk, Videregående opplæring, Nivåer 7-9.
 • Naturfag 5.-7. årstrinn.
 • Design og duodji Vg2-Vg3. Temabaserte læremidler.

Særskilt tilrettelagte læremidler på sør-, lule- og nordsamisk for elever i mellom- og ungdomsskoletrinnet innen fagområdene:

 • Språk og kommunikasjon.
 • Lese- og skrivevansker.
 • Syn og/eller hørsel.

---
For å kunne lese, skrive i, signere og skrive ut PDF-skjema og dokumenter behøver du et program på datamaskinen din som gjør det mulig. Adobe Acrobat Reader DC er et slikt program. Du kan laste det ned gratis her og installere det på din maskin.

Ohtseme (99,74 kB)
Frist: 01.03.2016 23:59

Tradisjonell kunnskap og samisk utmarksbruk i grunnskolen

Søknadsfrist: 01.03.2016

Tilskudd til tradisjonell kunnskap og samisk utmarksbruk i grunnskolen

Hvem kan få tilskudd: Grunnskoler med elever som får opplæring i samisk.

Hva kan man få tilskudd til: Man kan få tilskudd til prosjekter i grunnskolen som fremmer utvikling av samisk språk, identitet og overføring av tradisjonell kunnskap. Til finansiering av opplæringsprosjekter innen tradisjonell samisk nyttiggjøring av naturresurser og duodji/duodje/duedtie-prosjekter med overføring av tradisjonell kunnskap og styrking av samisk språk som mål.

Sametinget tildeler tilskudd til konkrete prosjekter som bidrar til at elever i grunnskolen får opplæring i samisk tradisjonell kunnskap, og som bidrar til at samisk tradisjonell kunnskap implementeres i skolens lokale læreplaner.
Priotieringer 2016:

 • Duodji/Duodje/Duedtie
 • Tradisjonell fangst og fiske
 • Tradisjonell mathøsting og matlaging
 • Joik og fortellinger

---
For å kunne lese, skrive i, signere og skrive ut PDF-skjema og dokumenter behøver du et program på datamaskinen din som gjør det mulig. Adobe Acrobat Reader DC er et slikt program. Du kan laste det ned gratis her og installere det på din maskin.

Språk

Frist:

Språkprosjekter

Åpen søknadsfrist.

Tilskuddsordningen til samiske språkprosjekter har åpen søknadsfrist. Søknadene kan sendes inn hele året og de blir behandlet fortløpende.  Saksbehandlingstiden beregnes til ca 2 måneder.

Målet med tilskuddsordningen:

 • Samiskspråklige aktiviteter i nærmiljøene

Samisk språk skal være sentral i prosjektet og hovedformålet skal være å fremme samisk språk muntlig og/eller skriftlig.

Prioriteringer i 2016:

 •  Gode språkarenaer.
 • Språkopplæringstiltak for voksne.
 • Språkrøktstiltak for barn og unge.
 • Språkapplikasjoner for barn og unge.
 • Innsamling av stedsnavn spesielt i områder der det mangler registrerte samiske stedsnavn.
 • Finansiering av terminologiprosjekter.
 • Språklæringsprosjekter tilpasset foreldre som ikke kan samisk og som har barn i samiske barnehager eller/og barn som får samiskundervisning i skolen.
 • Lese- og skrivehjelp for samiskspråklige eldre.
 • Bidra til oversetting av Bibelen til sør- og lulesamisk.
 • Bidra til ordboksarbeid for særlig utsatte samiske språk.
 • Utviklingsprosjekter innen samiskspråklige medietilbud.
 • Samisk språktiltak i lokalmedia

Søkere bes om å gjøre seg kjent med regelverk for tilskuddsordningen og prioriteringer nedfelt i budsjettet.

Tilskuddsmottakere/Hvem kan søke:

 • Offentlige og private organisasjoner/institusjoner/bedrifter
 • Samiske språksentra som mottar direkte støtte over Sametingets budsjett kan ikke søke.

Beregningsregler:

 • Maksimalt tilskuddet inntil kr 300 000,-.

Særlige krav for denne ordningen:

 • For terminologiprosjekter, både ved utarbeidelse av termer og ved innsamling av ord, skal Sametingets retningslinjer for terminologiarbeid følges. For stedsnavnprosjekter skal retningslinjer fastsatt av Sametinget ved navnekonsulenttjenesten følges. Disse finns på Sametingets nettside. For begge prosjekter skal honorar til informant være med i prosjektets budsjett og minst en i prosjektet skal ha formell kompetanse i samisk språk på høgskole-/universitetsnivå.
 • Søknader blir vurdert ut fra søknadens helhetlige kvalitet og ut fra økonomiske, markedsmessige, tekniske, samfunnsmessig nytte, kunstneriske, faglige og andre relevante hensyn.
 • Ved behandling av søknaden vil Sametinget kunne vurdere søkers økonomiske evne og ressursmessige kapasitet til å gjennomføre prosjektet. Sametinget kan innhente kredittopplysninger om søkeren.
 • Ved støtte til applikasjoner vil Sametinget prioritere applikasjoner som er tilpasset både iOS og Android systemer.
 • Ved søknad om oversetting eller tilpasning av applikasjoner til samisk skal kontrakt med rettighetshaver foreligge.
 • Tilskuddsmottaker har ansvar for oppdatering av applikasjonen i minimum 5 år.
 • Tilskuddsmottaker er forpliktet til å sende inn statistikk over bruken av applikasjonen etter 2 år.  

---
For å kunne lese, skrive i, signere og skrive ut PDF-skjema og dokumenter behøver du et program på datamaskinen din som gjør det mulig. Adobe Acrobat Reader DC er et slikt program. Du kan laste det ned gratis her og installere det på din maskin.

Andre

Frist:

Samarbeidsavtaler: Regionalutviklingsprosjekter

Søknadsfrist: Ingen

Sametinget kan bidra med finansiering til følgende tiltak:

 • Gjennom aktiv virkemiddelbruk styrke samisk språk, kultur og samfunnsliv, herunder:

Bidra med finansiering av samarbeidsprosjekter med fylkeskommunene som Sametinget har samarbeidsavtale med

Beregningsregler:

Samlet offentlig tilskudd kan ikke overstige 70 % av prosjektets/tiltakets regnskapsførte kostnader. For utviklingsprosjekter kan høyere andel godkjennes.

Regionalutviklingsprosjekter: Sametinget kan bidra med støtte inntil 40 % av godkjent kostnadsoverslag, maksimalt tilskudd er kr 400 000.

---
For å kunne lese, skrive i, signere og skrive ut PDF-skjema og dokumenter behøver du et program på datamaskinen din som gjør det mulig. Adobe Acrobat Reader DC er et slikt program. Du kan laste det ned gratis her og installere det på din maskin.