Forsiden
Stipend og tilskudd

Stipend og tilskudd

Helse og sosial

Frist:

Helse og sosialprosjekter

Søknadsfrist: Åpen

Mål:

 • Likeverdige helse- og sosialtjeneste tilpasset det samiske folks rettigheter og behov.

Kriterier for måloppnåelse:

 • Prosjektresultater implementert i organisasjonens/institusjonens planverk.
 • Antall utviklede metodeprosjekter implementert i institusjonens/organisasjonens virksomhet.
 • Antall gjennomførte metode- og fagutviklingsprosjekter.

Ikke støtteberettigede kostnader:

 • Det ytes ikke tilskudd til kjøretøy og investering.
 • Samlet offentlig tilskudd kan ikke overstige 100 % av prosjektets/tiltakets regnskapsførte kostnader.
 • Det ytes ikke tilskudd til tiltak som anses å falle inn under en institusjon/organisasjons ordinære driftsoppgaver, eller lovpålagte oppgaver.

Vurdering av og prioritering mellom søknader: 

Prosjekter som har flere finansieringskilder prioriteres.

Ved behandling av søknaden vil Sametinget kunne vurdere søkers økonomiske evne til å gjennomføre prosjektet/etableringen. Sametinget kan innhente kredittopplysninger om søkeren.

Beregningsregler:

Tilskudd beregnes på grunnlag av begrunnet søknad og prosjektbeskrivelse, inntil kr 500 000.

Kulturliv

Frist:

Arena for kunst- og kulturformidling

Åpen søknadsfrist.

Mål for støtteordningen:

Samiske institusjoner er nyskapende og innovative formidlere av samisk kunst og kultur.

Tilskuddsmottakere for ordningen:

Institusjoner som mottar direkte driftstilskudd fra Sametinget over kap. 5 Kultur

Det kan søkes om tilskudd til følgende tiltak:

 • stimulerer til utvikling og nyskaping av samiske institusjoner som arenaer for kunst- og  kulturformidling.
 • finansiering aktiviteter som bidrar til en langsiktig utvikling av samiske institusjoner.  
 • legger til rette for nødvendige omstillinger av samiske institusjoner

Krav til søknadens innhold og form: 

Søknaden skal være utfylt på Sametingets søknadsskjema, og skal være datert og undertegnet. Den som underskriver søknaden må ha fullmakt til å forplikte institusjonen. Søkeren plikter å gi Sametinget alle opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden, inkludert informasjon om eventuell annen offentlig støtte.

For alle prosjekter skal det utarbeides budsjett som viser kostnadsoverslag knyttet til tiltak og finansieringsplan samt prosjektbeskrivelse som omtaler prosjektets klare målsettinger, begrunnelse, faglig innhold, framdriftsplan knyttet til milepæler, eventuell formidling, lokal forankring og prosjektets gjennomførbarhet

Beregningsregler:

Tilskudd tildeles på grunnlag av begrunnet søknad og prosjektbeskrivelse. Nedre grense for støtte er kr 10 000,-. Maksimal støtte er inntil kr. 300 000,-.

Saksbehandlingstid: 

Søker kan forvente svar på søknad 3 måneder etter at søknad er mottatt hos oss, Jf forvaltningsloven § 11. Foreløpig melding i forvaltningssak sendes ut innen en måned etter mottatt søknad.

Regelverk (97,85 kB)
Søknadsskjema (77,82 kB)
Njuolggadusat (113,02 kB)
Frist:

Kompetanseheving ved samiske institusjoner

Åpen søknadsfrist

Mål for støtteordningen:

Samiske institusjoner er nyskapende og innovative formidlere av samisk kunst og kultur.

Tilskuddsmottakere for ordningen:

Institusjoner som mottar direkte driftstilskudd fra Sametinget over kap. 5 Kultur

Det kan søkes om tilskudd til følgende tiltak som:

 • stimulerer til utvikling og nyskaping av samiske institusjoner som arenaer for kunst- og kulturformidling.
 • finansiering aktiviteter som bidrar til en langsiktig utvikling av samiske institusjoner.  
 • legger til rette for nødvendige omstillinger av samiske institusjoner

Krav til søknadens innhold og form:

Søknaden skal være utfylt på Sametingets søknadsskjema, og skal være datert og undertegnet. Den som underskriver søknaden må ha fullmakt til å forplikte institusjonen. Søkeren plikter å gi Sametinget alle opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden, inkludert informasjon om eventuell annen offentlig støtte.

For alle prosjekter skal det utarbeides budsjett som viser kostnadsoverslag knyttet til tiltak og finansieringsplan samt prosjektbeskrivelse som omtaler prosjektets klare målsettinger, begrunnelse, faglig innhold, framdriftsplan knyttet til milepæler, eventuell formidling, lokal forankring og prosjektets gjennomførbarhet

Beregningsregler:

Tilskudd tildeles på grunnlag av begrunnet søknad og prosjektbeskrivelse. Nedre grense for støtte er kr 10 000,-. Maksimal støtte er inntil kr. 300 000,-.

Saksbehandlingstid: 

Søker kan forvente svar på søknad 3 måneder etter at søknad er mottatt hos oss, Jf forvaltningsloven § 11. Foreløpig melding i forvaltningssak sendes ut innen en måned etter mottatt søknad.

Regelverk (97,85 kB)
Søknadsskjema (77,82 kB)
Njuolggadusat (113,02 kB)
Frist:

Kulturtiltak

Mål: 

Et godt og variert kunst- og kulturuttrykk som bidrar til et samisk mangfold.

Krav til søknadens innhold og form

Søknaden skal være utfylt på Sametingets søknadsskjema, og skal være datert og undertegnet. Den som underskriver søknaden, må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen. Søkeren plikter å gi Sametinget alle opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden, inkludert informasjon om eventuell annen offentlig støtte.

For alle prosjekter skal det utarbeides budsjett som viser kostnadsoverslag knyttet til tiltak og finansieringsplan samt prosjektbeskrivelse som omtaler prosjektets klare målsettinger, begrunnelse, eiendomsforhold, faglig innhold, framdriftsplan knyttet til milepæler, eventuell formidling, lokal forankring og prosjektets gjennomførbarhet

Det kan søkes om tilskudd til følgende tiltak:

 • Fremme et mangfold av samiske kunst- og kulturuttrykk som synliggjøres i samfunnet.
 • Bidra til økt internasjonal promotering og eksport av samisk kunst og samiske kunstnere.
 • Legge til rette for utvikling av samiske kultur- og ungdomsorganisasjoner.
 • Bidra til at bibliotek kan fremme og formidle samisk litteratur og kultur.
 • Bevaring og tilgjengeliggjøring av samisk historisk fotomateriale.

For søknad om turnéstøtte, konserter og resestøtte se Kultur: Musikk.

Tilskuddsmottakere for ordningen:

 • Foretak
 • Organisasjoner
 • Privatpersoner

Det gis ikke støtte til norskregistrerte utenlandske foretak (NUF). Kommuner og statlige organisasjoner er ikke støtteberettiget.

Beregningsregler:

Tilskudd tildeles på grunnlag av begrunnet søknad og prosjektbeskrivelse. Nedre grense for tilskudd er kr 10 000,-. Maksimal tilskudd inntil kr 150 000,-

Saksbehandlingstid

Søker kan forvente svar på søknad 3 måneder etter at søknad er mottatt hos oss, Jf forvaltningsloven § 11. Foreløpig melding i forvaltningssak sendes ut innen en måned etter mottatt søknad.

Kontaktpersoner:

Nanni Mari Westerfjeld         tlf. 78 47 40 25    nanni.mari.westerfjeld@samediggi.no

Emma Margret Skåden         tlf. 78 47 41 01    emma.margret.skaden@samediggi.no

Inger Tjikkom                     tlf. 78 47 40 45    inger.tjikkom@samediggi.no

Søknadsskjema (98,64 kB)
Regelverk (71,14 kB)
Doarjjaohcan (99,84 kB)
Ohtseme (148,48 kB)
Frist: 01.06.2015 23:59

Litteratur

Sametinget kan gi tilskudd til utgivelse av litteratur på de samiske språkene.

Hvem kan søke?

 • Forlag
 • Foretak

Hva kan man søke støtte til?

 • Finansiering av ny samisk originallitteratur, både skjønn- og faglitteratur.
 • Finansiering av oversetting av litteratur til samisk
 • Utgivelser av samiskspråklige tegneserier
 • Utgivelser av samiskspråklige tegneserier som retter seg mot barn.

For mer informasjon – se søknadsskjema og regelverk for ordningen

Frist: 01.06.2015 23:59

Musikk

Turnestøtten har åpen søknadsfrist. Utgivelser av musikk har søknadsfrist 01.06.2015.

Mål: 

 • Samisk musikk av god kvalitet som er lett tilgjengelig for et større publikum.

Krav til søknadens innhold og form

Søknaden skal være utfylt på Sametingets søknadsskjema, og skal være datert og undertegnet. Den som underskriver søknaden, må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen. Søkeren plikter å gi Sametinget alle opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden, inkludert informasjon om eventuell annen offentlig støtte.

Skriftlig kontrakt mellom artist og arrangør må vedlegges søknaden. Artistens krav til honorar skal fremgå av kontrakten.

Det kan søkes om tilskudd til følgende tiltak:

 • Turnèstøtte
 • Konsert
 • Artisthonorarer og reisestøtte for samiske artister og kulturarbeidere

Turnestøtte:

Maksimal støtte til turnevirksomhet er kr. 50 000. Støtten dekker utgifter som naturlig hører under turnevirksomhet, herunder:

- Markedsføring/promotering

- Reiseutgifter/opphold/kost

- Tekniske utgifter

- Kostnader til lyd og lys

Konsert:

Enkeltkonserter støttes med inntil kr 10 000,-. Tiltaket skal gjennomføres i samfinansiering med arrangør.

Artisthonorar og reisestøtte for samiske artister og kulturarbeidere:

Honorarer skal være i samfinansiering med arrangør. Sametingets andel av honorarer kan utgjøre maksimalt 50 %, begrenset oppad til kr 15 000,-. I tillegg kan det ytes reisestøtte, beregnet oppad til kr 10 000,-.  

Saksbehandlingstid:

Søker kan forvente svar på søknad 3 måneder etter at søknad er mottatt hos oss, Jf forvaltningsloven § 11. Foreløpig melding i forvaltningssak sendes ut innen en måned etter mottatt søknad.

Kontaktpersoner:

Ragnhild Vassvik, tlf. 78 47 41 54 ragnhild.vassvik@samediggi.no

Emma Margret Skåden, tlf. 78 47 41 01 emma.margret.skaden@samediggi.no

Inger Tjikkom, tlf. 78 47 40 45 inger.tjikkom@samediggi.no

Søknadsskjema (99,15 kB)
Ohtseme (100,07 kB)
Doarjjaohcanskovvi (98,48 kB)
Frist: 01.05.2015 23:59

Samiske forlag

Mål:

At Sametinget gjennom å være en faglig premissgiver er med på å styrke rammevilkårene for de samiske forlagene.

Tilskuddsmottakere for ordningen:

 • Foretak

Foretak må være registrert i Enhetsregisteret. NB! Opplysninger i Enhetsregisteret må være oppdatert. Det gis ikke tilskudd til Norskregistrerte utenlandsk foretak (NUF).

Særskilte regler for ordningen: Forlag som oppfyller følgende kriterier. Opplysningene må framkomme i søknaden:

 • Forlaget må ha til formål i all hovedsak å utgi samisk litteratur.
 • Forlaget må tilsammen ha utgitt minimum 10 titler i de tre siste driftsår.
 • Forlagets bruttoomsetning i forrige driftsår skal være minimum kr 500 000 pr. år.
 • Samiskspråklige utgivelser skal utgjøre 75 % av bruttoomsetningen.
 • Oversikt over hvor stor andelen av samiskspråklige utgivelser i 2014 utgjør av bruttoomsetningen. Oversikten skal være bekreftet av registrert eller statsautorisert revisor.
Regelverk forlag (611,33 kB)
Søknadsskjema (51,71 kB)

Land og ressursrettigheter

Frist: 01.09.2015 23:59

Oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser

I 2015 kan du søke om tilskudd til oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser.

Hvem kan søke?

 • Organisasjoner og institusjoner med formål å representere og ivareta samiske rettighetshaveres interesser og rettigheter ved forvaltning, bruk og vern av land og ressurser.

Hvor mye støtte kan du søke om?

 • Maksimalt tilskudd er til tilskuddsordningens øvre ramme. (I 2015: kr. 1.650.000,-)

 For mer informasjon – se søknadsskjema og Sametingets regelverk for ordningen

Søknadsskjema (162,82 kB)
Regelverk (50,69 kB)

Miljø, areal og kulturvern

Frist: 16.02.2015 23:59

Kulturminnevern

Ny søknadsfrist: 16.02.15

Hvem kan få tilskudd: Brukere av samisk kulturminner og – miljø.

Hva kan man få tilskudd til: Prosjekter som bidrar til å oppfylle målene for samisk kulturminnevern som presisert i Sametingets budsjett for 2015. Dette innbærer prosjekter som dokumenterer, formidler og forvalter kunnskapen om fortida og for framtida, som samiske kulturminner og kulturmiljøer representerer. Som del av kulturmiljøet og forvaltningsgrunnlaget inngår både materielle og immaterielle kulturminner. 

Hvor mye kan man få: Tilskuddstørrelsen beregnes på grunnlag av begrunnet søknad med budsjett og prosjektbeskrivelse, inntil kr 400 000,-

Søknad om tilskudd bør være utfylt på Sametingets søknadsskjema og skal være datert og undertegnet. Det skal utarbeides budsjett som viser kostnadsoverslag, finansieringsplan og prosjektbeskrivelse.

Prosjektbeskrivelsen må omtale målsetting, begrunnelse, faglig innhold, framdriftsplan, eventuell formidling, lokal forankring og gjennomførbarhet.

For bygningsvernprosjekter må det opplyses om eierforhold.

Søknadsskjema (98,76 kB)
Søkerveiledning (27,78 kB)
Regelverk (24,96 kB)
Brukerveiledning (21,88 kB)
Frist: 15.03.2015 23:59

Oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser

I 2015 kan du søke om tilskudd til oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser.

Hvem kan søke?

 • Organisasjoner og institusjoner med formål å representere og ivareta samiske rettighetshaveres interesser og rettigheter ved forvaltning, bruk og vern av land og ressurser.

Hvor mye støtte kan du søke om?

 • Maksimalt tilskudd er til tilskuddsordningens øvre ramme. (I 2015: kr. 650 000,-)

 For mer informasjon – se søknadsskjema og Sametingets regelverk for ordningen

Regelverk (50,69 kB)
Søknadsskjema (162,82 kB)

Næringer

Frist:

Attraktive lokalsamfunn

Åpen søknadsfrist.

Sametinget satser på tiltak som kan bidra til attraktive lokalsamfunn. I 2015 kan du søke om tilskudd til ulike tiltak som vil bidra til næringsutvikling innenfor flere sektorer.

Næringsliv og bedriftsutvikling

 • Sametinget kan gi tilskudd til utviklingstiltak og investeringer som bidrar til en betydelig grad av bedriftsutvikling
 • Sametinget kan gi tilskudd til samarbeidsprosjekter og tilretteleggende tiltak som bidrar til bedrifts- og næringsutvikling

Hvem kan søke?

Enkelmannsforetak og bedrifter, institusjoner og organisasjoner som er registrert i enhetsregistret.

Hvor mye støtte kan du søke om?

Sametinget kan bidra med støtte inntil 35 % av godkjente kostnader, maksimalt tilskudd er kr 500 000.

For mer informasjon – se søknadsskjema og Sametingets regelverk for ordningen.

Kontaktperson: Per Oskar Andersen, tlf.: +47 78 47 40 15

Utmarksnæring, videreforedling, Samisk reiseliv og Samisk kulturnæring

 • Sametinget kan gi tilskudd til investeringer som gir lokal videreforedling og økt omsetning av råvarer fra samiske områder.
 • Sametinget kan gi tilskudd til samiske reiselivsbedrifter og opplevelsesbaserte reiselivsaktiviteter, der ekthet og troverdighet er i fokus.
 • Sametinget kan gi tilskudd til bedrifter som satser innenfor kulturnæring, der samisk kulturuttrykk er kjerne i virksomheten

Hvem kan søke?

Enkelmannsforetak og bedrifter, institusjoner og organisasjoner som er registrert i enhetsregistret

Hvor mye støtte kan du søke om?

Sametinget kan gi inntil 50 % tilskudd av godkjente kostnader, maksimalt er kr 500 000.

For mer informasjon – se søknadsskjema og Sametingets regelverk for ordningen

Kontaktperson:

Utmarksnæring, videreforedling, Samisk reiseliv: Seniorrådgiver Jørn Gunnar Olsen, tlf: +47 99 30 78 06

Kulturnæring og Samisk reiseliv: Rådgiver Ragnhild Dalheim Eriksen, tlf.: +47 78 47 40 88

Etablererstipend

Sametinget kan gi tilskudd til etablerere som vil satse innenfor utmarksnæring og videreforedling, Samisk reiseliv eller Samisk kulturnæring

Hvem kan søke?

Enkeltpersoner og bedrifter i startfasen som vil utvikle utmarksnæring og videreforedling, Samisk reiseliv eller Samisk kulturnæring

Hvor mye støtte kan du søke om?

 • Du kan søke om inntil 75 % stipend av godkjente kostnader, inntil kr 200 000.
 • Egen lønn kan utgjøre inntil kr 12 000 pr. måned.
 • Til planlegging i forkant av en bedriftsetablering (utviklingsfasen) kan det gis tilskudd til egen lønn i maksimalt 6 måneder,
 • I forbindelse med selve etableringen (etableringsfasen) i maksimalt 12 måneder.
 • Egen lønn kan avkortes dersom stipendmottaker har annen inntekt i stipendperioden.

For mer informasjon – se søknadsskjema og Sametingets regelverk for ordningen

Kontaktperson: Seniorrådgiver Jørn Gunnar Olsen, tlf.: +47 99 30 78 06

Søknader vil bli vurdert ut i fra økonomiske, markedsmessige, tekniske, samfunnsmessig nytte, kunstneriske, faglige og andre relevante hensyn. For eksempel kan søker bli bedt om vise til at investeringen vil bidra til økt omsetning, økt sysselsetting, eller økt lønnsomhet etc.

Ta gjerne kontakt med saksbehandler før du sender inn søknaden for mer informasjon.

Sametinget har samlet satt av 10 mill kr til tiltak som vil bidra til Attraktive lokalsamfunn.

Frist:

Lokalt og regionalt samarbeid

Søknadsfrist: Ingen

Sametinget kan bidra med finansiering til følgende tiltak:

 • Gjennom aktiv virkemiddelbruk styrke samisk språk, kultur og samfunnsliv, herunder:

Bidra med finansiering av samarbeidsprosjekter med fylkeskommunene som Sametinget har samarbeidsavtale med

Beregningsregler:

Samlet offentlig tilskudd kan ikke overstige 70 % av prosjektets/tiltakets regnskapsførte kostnader. For utviklingsprosjekter kan høyere andel godkjennes.

Regionalutviklingsprosjekter: Sametinget kan bidra med støtte inntil 40 % av godkjent kostnadsoverslag, maksimalt tilskudd er kr 400 000.

Frist: 25.10.2015 23:59

Næringsavtale for duodji: Driftstilskudd

Sametinget kan gi driftstilskudd til egenprodusert duodji. 

Hvem kan søke?

Enkeltmannsforetak og bedrifter, registrert i duodjiregistret

Hvor mye støtte kan du søke om?

 • Det kan gis inntil 40 % tilskudd av godkjent egenprodusert duodji. Minimumstilskudd er kr 20 000. Maksimalt tilskudd er kr 150 000.
 • Søkere registrert utenfor Finnmark vil kunne oppnå inntil 50 % tilskudd og maksimalt kr 150 000.
 • Hvis søknadssummen overstiger rammen avsatt til formålet, reduseres først maksimumsbeløpet til kr 130 000. Deretter reduseres maksimal prosentsats til søknadssummen er innenfor rammen for driftstilskudd.

Det er omsetning av bedriftens registrerte produkter som danner grunnlag for beregningen av tilskuddet:

 • Souvenirer kan ikke danne grunnlag for beregning av driftstilskudd.
 • Salg mellom nærstående slektninger og ektefeller kan heller ikke danne grunnlag for beregning av driftstilskudd.

Det kreves omfattende dokumentasjon til søknaden, og det er spesielle vilkår for ordningen.

For mer informasjon om dokumentasjonskrav og øvrige vilkår – se søknadsskjema og Sametingets regelverk for ordningen

Kontaktperson: Rådgiver Vivi Pedersen, tlf.:+47 78 47 40 13

Frist: 25.02.2015 23:59

Næringsavtale for duodji: Duodjistipend

Stipend til elever og studenter som tar duodji på heltid.

Som hovedregel ytes ikke stipend innenfor samme fag mer enn en gang.

Utdanningsinstitusjonene der vedkommende er elev eller student skal dokumentere at kravene under er oppfylte.

Målgruppen er elever i videregående skole som på:

 • Vg1 tar Design og håndverk. Det er et krav at eleven skal fordype seg i kompetansemål fra læreplaner i duodji for opplæring i bedrift. Duodji skal utgjøre en hoveddel av programfagene og minimum 140 årstimer.
 • Vg2 tar Design og duodji på heltid. Duodji skal utgjøre en hoveddel av programfagene og minimum 225 årstimer.

eller studenter fra Norge som tar:

 • Helårig duodji ved Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk.
 • Duodji på bachelor- og masternivå på heltid.
Frist: 01.06.2015 23:59

Næringsavtale for duodji: Opptak i duodjiregisteret

For å være kvalifisert til å søke om driftstilskudd og søke om velferdsordninger, må du være registrert i duodjiregistret. Her ser du hvem som kan søke.

Hvem kan søke?

 • Søker må kunne dokumentere å oppfylle kriterier for registrering i Sametingets valgmantall, men trenger ikke å være innført i manntallet. I spesielle tilfeller kan det dispenseres fra dette kravet.
 • Søker må være innført i merverdiavgiftsmanntallet.
 • Søker må ha en omsetting av egenprodusert duodji på minimum kr 50.000 eks. mva.
 • Søker må ha realkompetanse og/eller formell kompetanse i samisk duodji, som skal dokumenteres.

Det kreves omfattende dokumentasjon til søknaden, og det er spesielle vilkår for ordningen.

For mer informasjon om dokumentasjonskrav og øvrige vilkår – se søknadsskjema og Sametingets regelverk for ordningen

Kontaktperson: Rådgiver Vivi Pedersen, tlf.:+47 78 47 40 13

Frist: 20.04.2015 23:59

Næringsavtale for duodji: Salgsfremmende tiltak

Sametinget kan gi tilskudd til bedrifter som selger duodji. Her ser du hvem som kan søke.

Hvem kan søke?

 • Utsalgssteder som har som formål å fremme salg av duodjiprodukter for andre duodjiutøvere

Hvor mye støtte kan du søke om?

 • Sametinget kan bidra med inntil 60 % tilskudd av godkjent omsatt ekstern produsert duodji, maksimalt tilskudd er inntil kr 200 000.
 • Omsetning i 2013 danner grunnlag for beregning av tilskuddet.
 • Egenprodusert duodji kan ikke inngå i beregningsgrunnlaget.

Det kreves omfattende dokumentasjon til søknaden, og det er spesielle vilkår for ordningen.

For mer informasjon om dokumentasjonskrav og øvrige vilkår – se søknadsskjema og Sametingets regelverk for ordningen

Kontaktperson: Seniorrådgiver Jørn Gunnar Olsen, tlf.: +47 99 30 78 06

Doarjjaohcan (97,74 kB)
Frist:

Næringsavtale for duodji: Utviklings- og investeringstiltak

Sametinget kan gi tilskudd til fysiske investeringer

Søknadsfrist: Ingen

Hvem kan søke?

 • Enkeltforetak og bedrifter

Hvor mye støtte kan du søke om?

 • Du kan søke om inntil 50 % av godkjente kostnader, maksimalt tilskudd er kr 500 000.

For mer informasjon – se søknadsskjema og Sametingets regelverk for ordningen

Kontaktperson: Rådgiver Vivi Pedersen, tlf.: +47 78 47 40 13

Sametinget kan gi tilskudd til produktutvikling, konsulentbistand, markedsanalyse og salgs- og markedsføringstiltak innenfor duodji

Søknadsfrist: Ingen

Hvem kan søke? Enkeltpersoner og bedrifter

Hvor mye støtte kan du søke om?

 • Du kan søke om inntil 60 % av godkjent kostnadsoverslag, maksimalt tilskudd er kr 500 000.
 • Ved produktutvikling kan levekostnader tas med, inntil kr 12 000 pr. måned.

For mer informasjon – se søknadsskjema og Sametingets regelverk for ordningen

Kontaktperson: Rådgiver Vivi Pedersen, tlf.: +47 78 47 40

Sametinget kan gi tilskudd til duodjikurs

Søknadsfrist: Ingen

Hvem kan søke? Enkeltpersoner og bedrifter

Hvor mye støtte kan du søke om?

 • Maksimalt tilskudd er inntil kr 300 000. Samlet offentlig tilskudd kan ikke overstige 70 % av prosjektets regnskapsførte kostnader.
 • Det må fremgå av søknaden at kurslærer har tilfredsstillende fagkompetanse i form av relevant utdanning og/eller yrkeserfaring.
 • Følgende opplysninger legges ved søknaden:
  • Kursplan som inneholder nærmere beskrivelse av tiltaket
  • Tidsplan når og hvor kurset skal gjennomføres
  • Antall kurstimer
  • Formål
  • Budsjett- og finansieringsplan
  • Deltakerliste
 • Det må være minimum 5 deltakere på duodjikurs

For mer informasjon – se søknadsskjema og Sametingets regelverk for ordningen

Kontaktperson: Rådgiver Vivi Pedersen, tlf.: +47 78 47 40 13

Sametinget kan gi tilskudd til hospitering for duodjibedrifter som vil utveksle kompetanse

Søknadsfrist: Ingen. Det kan gis tilskudd til inntil fem kontrakter i året eller inntil ramme på kr 300 000 er nådd.

Hvem kan søke? Enkeltforetak og bedrifter i duodjinæringen

Hvor mye støtte kan du søke om?

 • Du kan søke om inntil 75 % stipend av godkjente kostnader, inntil kr 72 000.
 • Hospitanten kan få godtgjort levekostnader for inntil kr 12 000 pr måned.
 • Duodjibedriften kan få inntil kr 12 000 pr måned i tilskudd.

Hospiteringen kan skje i inntil 3 måneder.Spesielle vilkår:

 • Hospitanten skal stå som ansvarlig søker på denne ordningen.
 • Hospitant- og hospiteringsbedriftene må være registrert i Brønnøysundregistrene som egne duodjibedrifter. I lulesamisk og sørsamisk område kan eldre uten registrering i Brønnøysundregistrene være hospiteringsbedrift.
 • Søkere som får direktetilskudd eller mottar tilskudd gjennom lærlingordning kan ikke søke på denne ordningen.
 • Det kan ikke gis tilskudd til hospitering hos nærstående slektninger. Med nærstående slektninger menes slektninger i opp- eller nedstigende linje eller søsken.

Arbeidsavtale mellom hospitant og hospiteringsbedrift må fylles ut og underskrives av begge parter. Følgende opplysninger legges ved søknaden:

 • Målet med hospitering
 • Beskrivelse av arbeidsoppgaver
 • Arbeidstid
 • Varighet og tidsplan når og hvor hospiteringen gjennomføres
 • Kostnadsoverslag

For mer informasjon – se søknadsskjema og Sametingets regelverk for ordningen

Kontaktperson: Rådgiver Vivi Pedersen, tlf.: +47 78 47 40 13

Sametinget kan gi tilskudd til etablering i duodjinæringen (etablererstipend)

Søknadsfrist: Ingen

Hvem kan søke? Enkeltpersoner og bedrifter i startfasen som vil utvikle duodji som næring

Hvor mye støtte kan du søke om?

 • Du kan søke om inntil 75 % stipend av godkjente kostnader, inntil kr 200 000.
 • Egen lønn kan utgjøre inntil kr 12 000 pr. måned.
 • Til planlegging i forkant av en bedriftsetablering (utviklingsfasen) kan det gis tilskudd til egen lønn i maksimalt 6 måneder,
 • I forbindelse med selve etableringen (etableringsfasen) i maksimalt 12 måneder.
 • Egen lønn kan avkortes dersom stipendmottaker har annen inntekt i stipendperioden.

For mer informasjon – se søknadsskjema og Sametingets regelverk for ordningen

Kontaktperson: Seniorrådgiver Jørn Gunnar Olsen, tlf.: +47 99 30 78 06

Sametinget kan gi tilskudd til kompetansehevende tiltak

Søknadsfrist: Ingen

Hvem kan søke? Enkeltpersoner og bedrifter, institusjoner og organisasjoner registrert i enhetsregistret

Hvor mye støtte kan du søke om?

 • Inntil 80 % av godkjente kostnader til prosjekter i regi av hovedorganisasjonene for duodji.
 • Øvrige søkere kan få inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag.
 • Maksimalt tilskudd er kr 500 000.

Følgende opplysninger legges ved søknaden:

 • Plan som inneholder nærmere beskrivelse av tiltaket
 • Tidsplan når og hvor tiltaket skal gjennomføres
 • Antall timer
 • Formål
 • Budsjett- og finansieringsplan
 • Deltakerliste

For mer informasjon – se søknadsskjema og Sametingets regelverk for ordningen

Kontaktperson: Rådgiver Vivi Pedersen, tlf.: +47 78 47 40 13

Regelverk (66,54 kB)
Doarjjaohcan (97,74 kB)
Frist:

Næringsavtale for duodji: Velferdsordninger

Sametinget kan gi tilskudd til foreldrepenger og har en sykepengeordning.

Søknadsfrist: Ingen.

Hvem kan søke?

 • Duodjiutøvere registrert i duodjiregistret

Hvor mye støtte kan du søke om?

 • Foreldrepenger: Barseltilskudd er på kr 30 000 til foreldre som er registrert i duodjiregisteret. Grensen for når foreldrepenger kan gis, er 5G
 • Sykepengeordning:Til gjennomføring av refusjonsordninga for tilleggspremie til Folketrygden for økning av sykepenger til 100 % av pensjonsgivende inntekt fra dag 17. Tilleggspremien er 3,1 % av årsinntekten. Ordningen tilsvarer ordningen i reindriftsavtalen og jordbruksavtalen. 
 • Refusjon av tilleggspremie for sykepengeordningen som NAV fastsetter.

Spesielle vilkår:

 • Tilskuddsmottaker må være registrert i duodjiregisteret.
 • Refusjon av innbetalt tilleggspremie til folketrygden må dokumenteres (sykepengeordning)

Følgende opplysninger legges ved søknaden:

 • For fødsel/adopsjon: Dokumentasjon fra folkeregisteret
 • For refusjon av tilleggspremie:
  • Faktura på tilleggspremie
  • Dokumentasjon på innbetalt tilleggspremie.

For mer informasjon om dokumentasjonskrav og øvrige vilkår – se søknadsskjema og Sametingets regelverk for ordningen

Kontaktperson: Rådgiver Cecilie Fagerheim, tlf.: +47 78 47 41 87

Frist:

Primærnæring

Åpen søknadsfrist.

I 2015 kan du søke om tilskudd innenfor jordbruks-, reindrifts- og marine næringer/fiskerinæringen.

Jordbruk:

Sametinget kan gi tilskudd til jordbruksprosjekter spesielt rettet mot utvikling av og rekruttering inn i jordbruksnæring i STN-området.

Hvem kan søke?

 • Enkeltmannsforetak, AS, andre organisasjoner og institusjoner registrert i enhetsregistret, som ønsker å igangsette regionale prosjekter eller prosjekter der flere aktører inngår

Hvor mye støtte kan du søke om?

 • Sametinget kan bidra med inntil 35 % av godkjent kostandsoverslag, maksimalt 300 000

For mer informasjon – se søknadsskjema og Sametingets regelverk for ordningen.

Kontaktperson: Seniorrådgiver John Osvald Grønmo, tlf.: +47 78 47 41 86

Fellesinvesteringer i driftsmidler: 

Hvem kan søke?

 • Redskapslag med egne vedtekter og med minst 3 aktive gårdbrukere.

Hvor mye støtte kan du oppnå? Sametinget kan bidra med inntil 20 % av godkjent kostandsoverslag, maksimalt 100 000

For mer informasjon – se Sametingets regelverk for ordningen.

Kontaktperson: Seniorrådgiver John Osvald Grønmo, tlf.: +47 78 47 41 86

Reindrift:

Sametinget kan gi tilskudd til tilretteleggende prosjekter innenfor reindriftsnæringen som bidrar til å sikre reindriftens arealgrunnlag og økonomiske utvikling.

Hvem kan søke?

 • To eller flere reinbeitedistrikter/siidaer eller organisasjoner/lag som som ønsker å igangsette regionale prosjekter eller prosjekter der flere aktører inngår

Hvor mye støtte kan du søke om?

 • Sametinget kan bidra med støtte inntil 35 % av godkjent kostnadsoverslag, maksimalt tilskudd er kr 300 000. 

For mer informasjon – se søknadsskjema og Sametingets regelverk for ordningen

Kontaktperson: Marit Meløy Utsi, tlf.: +47 78 48 42 03

Marin næring - fiskeri:

Sametinget kan gi tilskudd til tilretteleggende tiltak som gir bedrede mottaksforhold og videreforedling av marine råvarer.

Hvem kan søke?

 • Personer med enkeltforetak, eller AS, registrert i enhetsregistret.
 • Ved tilskudd til mottaksanlegg skal disse ha mottaks- og kjøpegodkjenning.

Hvor mye støtte kan du søke om?

 • Mottaksanlegg og serviceanlegg: Sametinget kan bidra med støtte inntil 35 % av godkjent kostnadsoverslag, maksimalt tilskudd er kr. 300 000. Det kan kun gis tilskudd til serviceanlegg som omfatter fellesfunksjoner og bruk.
 • Videreforedling av marine råstoff: Sametinget kan bidra med støtte inntil 50 % tilskudd av godkjente kostnader, maksimalt tilskudd er kr 500 000.

For mer informasjon – se søknadsskjema og Sametingets regelverk for ordningen

Kontaktperson: Per A. Bær, tlf.: +47 78 47 41 80

Førstegangsinvestering i båt: 

Hvem kan søke? Fiskere registrert i fiskerimanntallet

Hvor mye støtte kan du søke om?

 • Førstegangsinvestering i nytt fartøy: Sametinget kan bidra med inntil 35 % av godkjent kostnadsoverslag, maksimalt kr 400 000.
 • Førstegangsinvestering i brukte fartøy: Sametinget kan bidra med inntil 35 % av godkjent kostnadsoverslag, maksimalt kr 200 000.  
 • Til redskaper og utstyr ved førstegangsinvestering i fartøy: Sametinget kan bidra med inntil 35 % av godkjent kostnadsoverslag, maksimalt kr 200 000.

For mer informasjon – se søknadsskjema og Sametingets regelverk for ordningen

Kontaktperson: Per A. Bær, tlf.: +47 78 47 41 80

Du kan også søke om tilskudd til videreforedling av råvarer basert på ressurser fra primærnæringene og utmarksnæring.

Sametinget har satt av 6 mill kr til primærnæringsformål i 2015.

Opplæring

Frist: 15.09.2015 23:59

Barnehage: Barnehager med tilbud om samisk språkopplæring

Når er søknadsfristen?

Åpen søknadsfrist til 15. september 2015.

Hvem kan få tilskudd?

 • Barnehager gir tilbud om samisk språkopplæring

Norske barnehager som gir samisk språkopplæring til enkeltbarn eller grupper av barn. Også barn med annet samisk språk enn barnehagens driftsspråk kan få språkopplæringstilbud (for eksempel lulesamiske barni en nordsamisk barnehage). Slike barnehager har som regel ikke samiskspråklige ansatte, men innhenter samiskspråklige aom kan gi dette tilbudet.

Hva kan man få tilskudd til?

Tilskuddet skal brukes til merkostnader knyttet til gjennomføring av samisk språkopplæringstilbud. Slike merutgifter kan være:

 • Lønn til samiskspråklig medarbeider, assistent/pedagog
 • Lønn/bidrag til ressurspersoner
 • Utgifter i forbindelse med organisering av opplegg som fremmer og utvikler samisk språk og kultur
 • Dekning av utgifter til kompetanseheving innen samisk språk, kulturforståelse, kulturkompetanse og kunnskaper i tradisjonelt samisk arbeid. 
 • Innkjøp av forbruksmateriell til bruk av gjennomføring av planlagte tiltak for styrking av samisk språk og kultur

Hvor mye kan man få?

Det kan ytes inntil kr 65 000 i tilskudd pr. år pr. avdeling for samisk språkopplæring i barnehager.

Tilskuddet beregnes på grunnlag av begrunnet søknad og etter antall måneder det gis samisk språkopplæring.

Eventuelt andre spesielle krav: 

Barnehagen må legge frem plan som gjør rede for hvordan tiltak knyttet til samisk språkopplæring gjennomføres, og hvilket samiske språk det skal gis opplæring i.

Kommunen/barnehageeiere skal bekrefte at barnehagen har samiske barn og har tilsatt eller knyttet til seg samiskspråklig personell for språkopplæringen.

Frist: 01.04.2015 23:59

Barnehage: Pedagogisk materiell og leker

Hvem kan få tilskudd?

 • Forlag, fagmiljøer og eventuelt fagmiljøer i samarbeid med barnehager

Hva kan man få tilskudd til?

 • Det kan søkes tilskudd til utvikling av pedagogisk materiell og leker til bruk i barnehager, deriblant applikasjoner som er knyttet opp mot samisk kultur og tradisjoner.

Prosjekter som prioriteres er:

 • Språkstimulerende materiell, som trykte spill og puslespill og applikasjoner som er egnet for barn i alderen 0-3 år.

Hvor mye kan man få?

Tilskuddet beregnes på grunnlag av begrunnet søknad og prosjektbeskrivelse i tilfeller hvor det ikke kan beregnes etter gitte beregningsregler.

Eventuelt andre spesielle krav: 

Pedagogisk materiell og leker skal utvikles i henhold til gjeldende rammeplan. Kvalitetskriterier fremkommer i ordningens regleverk.

Frist: 01.04.2015 23:59

Barnehage: Prosjekter og utviklingsarbeid

Hvem kan få tilskudd?

 • Tilskuddet ytes til barnehager som mottar tilskudd til samisk barnehagetilbud, og som arbeider aktivt med språkbad

Hva kan man få tilskudd til?

Følgende er prioritert:

 • Språkbadprosjekter.

Med språkbadprosjekter menes prosjekter som bidrar til at barnehager prøver ut og aktivt tar i bruk språkbadmodeller. Med språkbadmodeller forstås en metode for språkinnlæring der et andrespråk eller fremmedspråk anvendes i barneaets omgivelser. Det legges vekt på at man tilegner seg språket mens andre aktiviteter pågår. I barnehagen vil språkbadmetodikken baseres på prinsippet om at barn tilegner seg samisk språk mens de tar del i aktiviteter, hvor de ansatte deltar for å kunne gi språklige forslag til barna.

 • Lokale utviklingsprosjekter

Med lokale utviklingsprosjekter menes prosjekter som bidrar til å styrke barns samiske språk gjennom den lokale tradisjonelle samiske kulturen. En metode i språkopplæringen kan være at barnehagene tar i bruk ressurspersoner som språkmotivatorer. Dette innebærer at en eller flere personer har ansvar for spesielt å jobbe for at språket blir brukt, styrket og videreutviklet i barnehagen. Prosjekter fra lulesamiske og sørsamiske områder prioriteres.

Hvor mye kan man få?

Tilskuddet beregnes på grunnlag av begrunnet søknad og prosjektbeskrivelse, inntil kr 150 000.

Eventuelt andre spesielle krav: 

Tilskuddsmottaker skal opplyse om at Sametinget har støttet tiltaket/prosjektet.

Når det gjelder prosjekter og utviklingsarbeid forventes det at barnehager kan delta og bidra med sine erfaringer av prosjektet på konferanser og/eller seminarer.

Frist: 01.02.2015 23:59

Barnehager: Samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling

Hvem kan få tilskudd?

 • Samiske barnehager.

Barnehage som har vedtektsfestet at barnehagedriften bygger på samisk språk og kultur. Barnehagen skal styrke barns identitet som samer ved å fremme bruken av samisk språk og ved å formidle samisk kultur. Barnehagen ledes av samiskspråklig pedagogisk personale. Ansatte i barnehagen er samisktalende og driftsspråket er samisk.

 • Samisk avdeling i en norsk barnehage.

Avdeling som har vedtektsfestet at driften bygger på samisk språk og kultur. Barnehagen skal styrke barns identitet som samer ved å fremme bruken av samisk språk og ved å formidle samisk kultur. Ansatte i avdelingen er samisktalende og driftsspråket er samisk.

Hva kan man få tilskudd til?

Tilskuddet skal brukes til merkostnader knyttet til gjennomføring av samisk barnehagetilbud. Slike merutgifter kan være:

 • Lønn til samisktalende ansatte
 • Lønn/bidrag til ressurspersoner
 • Utgifter i forbindelse med organisering av opplegg som fremmer og utvikler samisk språk og kultur
 • Dekning av utgifter til kompetanseheving innen samisk språk, kulturforståelse, kulturkompetanse og kunnskaper i tradisjonelt samisk arbeid. 
 • Innkjøp av forbruksmateriell til bruk av gjennomføring av planlagte tiltak for styrking av samisk språk og kultur

Hvor mye kan man få?

 • Grunnsats pr. avdeling er inntil kr 70 000.
 • Grunnsats for samisk familiebarnehage er inntil kr 45 000.
 • Inntil kr 30 000 pr. samiskspråklige barnehageansatte i hel stilling, begrenset oppad til to samiskspråklige ansatte pr. avdeling. For deltidsstilling tildeles tilskudd etter stillingens størrelse.

Eventuelt andre spesielle krav

Barnehager som er innenfor forvaltningsområdet for samiske språk skal ha vedtektsfestet at driften bygger på samisk språk og kultur. Dette gjelder også familiebarnehager.

Barnehagens årsplan skal vise hvilke tiltak som skal gjennomføres for å styrke samisk språk og kultur.

Det skal være samisktalende ansatte i barnehagen, som aktivt benytter samisk språk både blant barn og voksne.

Det skal så langt som mulig være samlokalisering av samiske barn innad i barnehagen og kommunen.

Kommunen/barnehageeiere skal bekrefte at barnehagen/ barnehagens samiske avdeling bygger på samisk språk og kultur, har samiskspråklige ansatte og har samisk som driftsspråk.

Frist: 31.03.2015 23:59

Stipend for elever med samisk i fagkretsen VGS

Hvem kan søke om stipend?

 • Heltidselever i videregående skole som har samisk språk i fagkretsen.
 • Deltidselever i videregående skole som har samisk språk i fagkretsen

Stipendet gis til elever som tar samisk som førstespråk, andrespråk eller fremmedspråk.

Personer som mottar stipend, må være heltidselever eller deltidselever ved et offentlig godkjent lærested i Norge, godkjent for utdanningsstøtte gjennom Statens lånekasse for utdanning.

Personer som er norske statsborgere, eller som har rett til å registrere seg som norsk statsborger og er tilknyttet et offentlig godkjent lærested i Sverige og Finland og som har rett til støtte gjennom Statens lånekasse for utdanning i Norge, kan også søke om stipend. Disse elevene må sende inn tilleggsinformasjon fra faglærer om hvilket nivå opplæringen tilsvarer iht. Sametingets regelverk; samisk som førstespråk, andrespråk eller fremmedspråk.

Beregningsregler

- Det ytes kr 7 500 til elever som har samisk som førstespråk.
- Det ytes kr 5 500 til elever som har samisk som andrespråk.
- Det ytes kr 3 000 til elever som har samisk som fremmedspråk.

Hvilke opplysninger skal framgå av søknaden?

- Søknad om stipend bør være utfylt på søknadsskjema fastsatt av Sametinget og skal være datert og undertegnet av søker.

- Dersom søkeren er under 18 år, må i tillegg en foresatt skrive under på søknadsskjemaet

- At eleven er heltidselev eller deltidselev ved et lærested godkjent for utdanningsstøtte gjennom Statens lånekasse for utdanning.

- Bekreftelse fra opplæringsstedet om at søker er heltids eller deltidselev som har hatt og fremdeles har samisk som førstespråk, andrespråk eller fremmedspråk.

Søknadsskjema (86,45 kB)
Regelverk (73,58 kB)
Ohtseme (110,59 kB)
Åhtsåmus (86,43 kB)
Ohcanskovvi (111,10 kB)
Njuolggadusat (106,85 kB)
Frist: 01.10.2015 23:59

Stipend for høyere utdanning

Du kan få tildelt stipend dersom du er student ved et av følgende studier i 2015:

 • Høyere utdanning i sør-, lule- eller nordsamisk språk
 • Samisk barnehagelærerutdanning
 • Annen barnehagelærerutdanning for studenter med avlagt eksamen/standpunktkarakter i samisk som 1. eller 2. språk fra videregående opplæring, eller tilsvarende nivå
 • Samisk lærerutdanning
 • Annen lærerutdanning for studenter med avlagt eksamen/standpunktkarakter i samisk som 1. eller 2. språk fra videregående opplæring, eller tilsvarende nivå. (se regelverket)
 • Bachelor i sykepleie for studenter med avlagt eksamen i samisk som 1. eller 2. språk fra videregående opplæring, eller tilsvarende nivå
 • Bachelor i reindrift
 • Masterprogram i logopedi for studenter med avlagt eksamen/standpunktkarakter i samisk som 1. språk fra vidergående opplæring, eller tilsvarende nivå

Hvem kan søke om stipend?

 • Studenter ved høgskoler og universitet i Norge. Studenter som er folkeregistrert i Norge kan i tillegg få stipend til studier i samiske språk ved høgskoler og universitet i Finland og Sverige.

Stipendenes størrelse:

 • kr 4 000 til studier mellom 10 og 14 studiepoeng per semester
 • kr 7 500 til studier mellom 15 og 29 studiepoeng per semester
 • kr 15 000 til studier på minimum 30 studiepoeng per semester

Dersom du studerer sør- eller lulesamisk kan du i tillegg få kr 2 000 for studier mellom 15 og 29 studiepoeng per semester, eller kr 4 000 for studier på minimum 30 studiepoeng per semester.

I regelverket for stipend for høyere utdanning, finnes egne bestemmelser om rapportering, kontroll, tilbakebetaling og annullering av stipend, blant annet:

 • Det skal leveres dokumentasjon for gjennomført eksamen for vårsemesteret innen 01.09. i budsjettåret.
 • Det skal leveres dokumentasjon for gjennomført eksamen for høstsemesteret innen 01.02. påfølgende år.
Frist: 13.02.2015 23:59

Tilskudd til utvikling av læremidler til grunnopplæring og særskilt tilrettelagte læremidler

Hvem kan få tilskudd:

Forlag, foretak og private institusjoner og andre miljøer.

Hva kan man få tilskudd til:

Det kan gis tilskudd til nyutvikling, parallellutgaver, nyopptrykk, revidering av eksisterende læremidler, tilleggskomponenter til, eller komplementering av læremiddel/læreverk.

Hvor mye kan man få:

Det kan gis inntil 100 % tilskudd til utvikling og produksjon av læremidler.

Sametinget foretar årlige prioriteringer for satsningsområder innen de ulike fag og årstrinn. Dersom det søkes om tilskudd til prosjekter utenfor årets prioriteringsområder, må det legges ved begrunnelse og dokumentasjon for behovet.

Prioriteringer 2015

Læremidler på sørsamisk:

 • Samisk som førstespråk 8. årstrinn.
 • Samisk som førstespråk videregående opplæring
 • Samfunnsfag 1.-4. årstrinn, nyproduksjon eller oversetting.
 • Samfunnsfag, Geografi 8.-10. årstrinn. Parallellutgivelse med lule- og nordsamisk utgave.
 • Design og duodji Vg2-Vg3. Temabaserte læremidler.

Læremidler på lulesamisk:

 • Samisk som førstespråk 10. årstrinn.
 • Samisk som førstespråk 2.-4. årstrinn.
 • Samisk som andrespråk, Samisk 3 ungdomstrinn/Samisk 4 Videregående opplæring, Nivå 3.
 • Samfunnsfag 1.-4. årstrinn, nyproduksjon eller oversetting.
 • Samfunnsfag, Geografi 8.-10. årstrinn. Parallellutgivelse med sør- og nordsamisk utgave.
 • Design og duodji Vg2-Vg3. Temabaserte læremidler.

Læremidler på nordsamisk:

 • Samisk som førstespråk Vg1.
 • Samfunnsfag, Geografi 8.-10. årstrinn. Parallellutgivelse med sør- og lulesamisk utgave.
 • Geografi Vg1-Vg2.
 • Design og Duodji Vg2-Vg3. Temabaserte læremidler.
 • Naturfag 5.-7. årstrinn. Temabaserte læremidler til tradisjonell kunnskap.

Særskilt tilrettelagte læremidler på sør-, lule- og nordsamisk:

 • Særskilt tilrettelagte læremidler innen områdene språk, kommunikasjon og sammensatte lærevansker.
Søknadsskjema (101,16 kB)
Frist: 01.05.2015 23:59

Tradisjonell kunnskap og samisk utmarksbruk i grunnskolen

Hvem kan få tilskudd:

 • Grunnskoler med elever som får opplæring i samisk.

Hva kan man få tilskudd til:

 • Man kan få tilskudd til prosjekter i grunnskolen som fremmer utvikling av samisk språk, identitet og overføring av tradisjonell kunnskap.
 • Til finansiering av opplæringsprosjekter innen tradisjonell samisk nyttiggjøring av naturresurser og duodji/duodje/duedtie-prosjekter med overføring av tradisjonell kunnskap og styrking av samisk språk som mål.

Sametinget tildeler tilskudd til konkrete prosjekter som bidrar til at elever i grunnskolen får opplæring i samisk tradisjonell kunnskap, og som bidrar til at samisk tradisjonell kunnskap implementeres i skolens lokale læreplaner.

Språk

Frist:

Språkprosjekter

Åpen søknadsfrist

Tilskudssordningen til samiske prosjekter har fra 2015 åpen søknadsfrist. Søknadene kan sendes inn hele året og de blir behandlet fortløpende.  Saksbehandlingstiden beregnes til ca 2 måneder.

Målet med tilskuddsordningen:

 • Samiskspråklige aktiviteter i nærmiljøene

Samisk språk skal være sentral i prosjektet og hovedformålet skal være å fremme samisk språk muntlig og/eller skriftlig.

Søkere bes om å gjøre seg kjent med regelverk for tilskuddsordningen og strategier med tilhørende tiltak nedfelt i budsjettet.

Hvor mye kan man få?

 • Maksimalt tilskuddet inntil kr 300 000,-.
 • Maksimalt tilskudd til SAAL kurs er kr 150 000,- 

Særlige krav for denne ordningen:

 • Ved søknad om oversetting eller tilpasning av applikasjoner til samisk skal kontrakt med rettighetshaver foreligge.
 • For terminologiprosjekter, både ved utarbeidelse av termer og ved innsamling av ord, skal Sametingets retningslinjer for terminologiarbeid følges. For stedsnavnprosjekter skal retningslinjer fastsatt av Sametinget ved navnekonsulenttjenesten følges. Disse finns på Sametingets nettside. For begge prosjekter skal honorar til informant være med i prosjektets budsjett og minst en i prosjektet skal ha formell kompetanse i samisk språk på høgskole-/universitetsnivå.
 • Søknader blir vurdert ut fra søknadens helhetlige kvalitet og ut fra økonomiske, markedsmessige, tekniske, samfunnsmessig nytte, kunstneriske, faglige og andre relevante hensyn.
 • I tillegg vil søknaden til digitale verktøy bli vurdert iht. IKT arkitekturprinsipper.
 • Ved behandling av søknaden vil Sametinget kunne vurdere søkers økonomiske evne til å gjennomføre prosjektet/etableringen. Sametinget kan innhente kredittopplysninger om søkeren.
 • Ved støtte til applikasjoner vil Sametinget prioritere applikasjoner som er tilpasset både iOS og Android systemer.

Tids- og aktivitetsskjema for språkprosjekter

Søknadskjema (147,97 kB)
Skjema stedsnavn (28,67 kB)
Rapportskjema (110,08 kB)
Ohtseme (156,67 kB)
Ohcanskovvi (100,32 kB)
Báikenamma skovvi (11,54 kB)