Forsiden
Stipend og tilskudd

Stipend og tilskudd

Frist: 15.09.2014 23:59

Barnehage: Barnehager med tilbud om samisk språkopplæring

Frist: 02.04.2014 23:59

Barnehage: Prosjekter og utviklingsarbeid

Frist: 02.04.2014 23:59

Barnehage: Samiske leker og pedagogisk materiell

Frist: 01.03.2014 23:59

Barnehager: Samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling

Frist:

Helse og sosial: Helse og sosialprosjekter

Søknadsfrist: Åpen

Mål og kriterier for måloppnåelse

Mål:

 • Likeverdige helse- og sosialtjeneste tilpasset det samiske folks rettigheter og behov.

Kriterier for måloppnåelse:

 • Prosjektresultater implementert i organisasjonens/institusjonens planverk.
 • Antall utviklede metodeprosjekter implementert i institusjonens/organisasjonens virksomhet.
 • Antall gjennomførte metode- og fagutviklingsprosjekter.

Ikke støtteberettigede kostnader

 • Det ytes ikke tilskudd til kjøretøy og investering.
 • Samlet offentlig tilskudd kan ikke overstige 100 % av prosjektets/tiltakets regnskapsførte kostnader.
 • Det ytes ikke tilskudd til tiltak som anses å falle inn under en institusjon/organisasjons ordinære driftsoppgaver, eller lovpålagte oppgaver.

Vurdering av og prioritering mellom søknader

Prosjekter som har flere finansieringskilder prioriteres.

Ved behandling av søknaden vil Sametinget kunne vurdere søkers økonomiske evne til å gjennomføre prosjektet/etableringen. Sametinget kan innhente kredittopplysninger om søkeren.

Beregningsregler:

Tilskudd beregnes på grunnlag av begrunnet søknad og prosjektbeskrivelse, inntil kr 500 000.

Frist: 15.10.2014 23:59

Kultur- og idrettsstipend for ungdom

Sametinget ønsker med kultur- og idrettsstipendet å motivere samisk ungdom til å engasjere seg innenfor musikk, kunst, kultur og idrett.

Det tildeles 5 stipend á kr. 25 000. Stipendene skal gå til enkeltpersoner av begge kjønn. De som mottar stipendene skal være mellom 16 og 25 år det året stipendet tildeles.

Frist: 01.04.2014 23:59

Kultur: Arena for kunst- og kulturformidling

Frist:

Kultur: Kulturtiltak

Mål: 

Et godt og variert kunst- og kulturuttrykk som bidrar til et samisk mangfold.

Krav til søknadens innhold og form

Søknaden skal være utfylt på Sametingets søknadsskjema, og skal være datert og undertegnet. Den som underskriver søknaden, må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen. Søkeren plikter å gi Sametinget alle opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden, inkludert informasjon om eventuell annen offentlig støtte.

For alle prosjekter skal det utarbeides budsjett som viser kostnadsoverslag knyttet til tiltak og finansieringsplan samt prosjektbeskrivelse som omtaler prosjektets klare målsettinger, begrunnelse, eiendomsforhold, faglig innhold, framdriftsplan knyttet til milepæler, eventuell formidling, lokal forankring og prosjektets gjennomførbarhet

Det kan søkes om tilskudd til følgende tiltak:

 • Fremme et mangfold av samiske kunst- og kulturuttrykk som synliggjøres i samfunnet.
 • Bidra til økt internasjonal promotering og eksport av samisk kunst og samiske kunstnere.
 • Legge til rette for utvikling av samiske kultur- og ungdomsorganisasjoner.
 • Bidra til at bibliotek kan fremme og formidle samisk litteratur og kultur.
 • Bevaring og tilgjengeliggjøring av samisk historisk fotomateriale.

 

Tilskuddsmottakere for ordningen:

 • Foretak
 • Organisasjoner
 • Privatpersoner

Det gis ikke støtte til norskregistrerte utenlandske foretak (NUF). Kommuner og statlige organisasjoner er ikke støtteberettiget.

Beregningsregler:

Tilskudd tildeles på grunnlag av begrunnet søknad og prosjektbeskrivelse. Nedre grense for tilskudd er kr 10 000,-. Maksimal tilskudd inntil kr 150 000,-

Saksbehandlingstid

Søker kan forvente svar på søknad 3 måneder etter at søknad er mottatt hos oss, Jf forvaltningsloven § 11. Foreløpig melding i forvaltningssak sendes ut innen en måned etter mottatt søknad.

Søknadsskjema (98,64 kB)
Regelverk (71,14 kB)
Doarjjaohcan (99,84 kB)
Ohtseme (148,48 kB)
Frist: 01.07.2014 23:59

Kultur: Musikk og litteratur

Frist: 01.03.2014 23:59

Kultur: Samiske forlag

Frist: 01.02.2015 23:59

Kulturminnevern

Hvem kan få tilskudd: Brukere av samisk kulturminner og – miljø.

Hva kan man få tilskudd til: Prosjekter som bidrar til å oppfylle målene for samisk kulturminnevern som presisert i Sametingets budsjett for 2015. Dette innbærer prosjekter som dokumenterer, formidler og forvalter kunnskapen om fortida og for framtida, som samiske kulturminner og kulturmiljøer representerer. Som del av kulturmiljøet og forvaltningsgrunnlaget inngår både materielle og immaterielle kulturminner. 

Hvor mye kan man få: Tilskuddstørrelsen beregnes på grunnlag av begrunnet søknad med budsjett og prosjektbeskrivelse, inntil kr 400 000,-

Søknad om tilskudd bør være utfylt på Sametingets søknadsskjema og skal være datert og undertegnet. Det skal utarbeides budsjett som viser kostnadsoverslag, finansieringsplan og prosjektbeskrivelse.

Prosjektbeskrivelsen må omtale målsetting, begrunnelse, faglig innhold, framdriftsplan, eventuell formidling, lokal forankring og gjennomførbarhet.

For bygningsvernprosjekter må det opplyses om eierforhold.

Søknadsskjema (98,76 kB)
Søkerveiledning (27,78 kB)
Regelverk (24,96 kB)
Brukerveiledning (21,88 kB)
Frist: 13.02.2015 23:59

Kunnskap: Tilskudd til utvikling av læremidler til grunnopplæring og særskilt tilrettelagte læremidler

Hvem kan få tilskudd:

Forlag, foretak og private institusjoner og andre miljøer.

Hva kan man få tilskudd til:

Det kan gis tilskudd til nyutvikling, parallellutgaver, nyopptrykk, revidering av eksisterende læremidler, tilleggskomponenter til, eller komplementering av læremiddel/læreverk.

Hvor mye kan man få:

Det kan gis inntil 100 % tilskudd til utvikling og produksjon av læremidler.

Sametinget foretar årlige prioriteringer for satsningsområder innen de ulike fag og årstrinn. Dersom det søkes om tilskudd til prosjekter utenfor årets prioriteringsområder, må det legges ved begrunnelse og dokumentasjon for behovet.

Prioriteringer 2015

Læremidler på sørsamisk:

 • Samisk som førstespråk 8. årstrinn.
 • Samisk som førstespråk videregående opplæring
 • Samfunnsfag 1.-4. årstrinn, nyproduksjon eller oversetting.
 • Samfunnsfag, Geografi 8.-10. årstrinn. Parallellutgivelse med lule- og nordsamisk utgave.
 • Design og duodji Vg2-Vg3. Temabaserte læremidler.

Læremidler på lulesamisk:

 • Samisk som førstespråk 10. årstrinn.
 • Samisk som førstespråk 2.-4. årstrinn.
 • Samisk som andrespråk, Samisk 3 ungdomstrinn/Samisk 4 Videregående opplæring, Nivå 3.
 • Samfunnsfag 1.-4. årstrinn, nyproduksjon eller oversetting.
 • Samfunnsfag, Geografi 8.-10. årstrinn. Parallellutgivelse med sør- og nordsamisk utgave.
 • Design og duodji Vg2-Vg3. Temabaserte læremidler.

Læremidler på nordsamisk:

 • Samisk som førstespråk Vg1.
 • Samfunnsfag, Geografi 8.-10. årstrinn. Parallellutgivelse med sør- og lulesamisk utgave.
 • Geografi Vg1-Vg2.
 • Design og Duodji Vg2-Vg3. Temabaserte læremidler.
 • Naturfag 5.-7. årstrinn. Temabaserte læremidler til tradisjonell kunnskap.

Særskilt tilrettelagte læremidler på sør-, lule- og nordsamisk:

 • Særskilt tilrettelagte læremidler innen områdene språk, kommunikasjon og sammensatte lærevansker.
Søknadsskjema (101,16 kB)
Frist: 01.05.2014 23:59

Kunnskap: Tradisjonell kunnskap og samisk utmarksbruk i grunnskolen

Målgruppe:
Den samiske skolen og elever med opplæring i samisk.

Ordningen skal

 • Bidra til at prosjekter i grunnskolen som fremmer utvikling av samisk språk, identitet og overføring av tradisjonell kunnskap igangsettes i grunnskolen.
 • Bidra med midler til opplæringsprosjekter for tradisjonell samisk nyttiggjøring av naturresurser og andre prosjekter med overføring av tradisjonell kunnskap og styrking av samisk språk som mål.
Frist:

Næring: Næringsliv og bedriftsutvikling

Åpen søknadsfrist.

For basistilskudd til samiske interesse- eller næringsorganisasjoner: 01.06.

Frist:

Næring: Primærnæring

Frist:

Næring: Verdiskaping og etablererstipend

Frist: 25.10.2014 23:59

Næringsavtale for duodji - Driftstilskudd

Søknadsfrist
•    25.10. Søknader sendt etter denne dato realitetsbehandles ikke.

Hvem kan få tilskudd?

 • Duodjiutøvere og duodjibedrifter som kvalifiserer for tilskudd etter næringsavtalen. Søkerne og produktene må blant annet være godkjent i duodjiregisteret

Hvordan beregnes tilskuddet?

Enkeltpersonsforetak: Tilskuddet beregnes av godkjent omsetning av egenprodusert duodji, inntil 40 %, maksimalt tilskudd er kr 150 000. 

Aksjeselskaper: Tilskuddet beregnes av godkjent omsetning av egenprodusert duodji, inntil 40 %. Maksimalt tilskudd er kr 100 000. Øvre omsetningsgrense er kr 3 000 000

Hvis søknadssummen overstiger avtalerammen på kr 3 600 000 reduseres først maksimums tilskuddsbeløp til kr 130 000 for enkeltpersonsforetak og til kr 80 000 for aksjeselskaper. Deretter reduseres maksimal prosentsats til søknadssummen er innenfor rammen for driftstilskudd

Frist: 01.06.2014 23:59

Næringsavtale for duodji - Duodjiregister

Frist: 25.02.2014 23:59

Næringsavtale for duodji - Duodjistipend

Stipend til elever og studenter som tar duodji på heltid

Som hovedregel ytes ikke stipend innenfor samme fag mer enn en gang

 

Utdanningsinstitusjonene der vedkommende er elev eller student skal dokumentere at kravene under er oppfylte.

 

Målgruppen er elever i videregående skole som på:

-          Vg1 tar Design og håndverk. Det er et krav at eleven skal fordype seg i kompetansemål fra læreplaner i duodji for opplæring i bedrift. Duodji skal utgjøre en hoveddel av programfagene og minimum 140 årstimer

-          Vg2 tar Design og duodji på heltid. Duodji skal utgjøre en hoveddel av programfagene og minimum 225 årstimer.

 

eller studenter fra Norge som tar:

-          Helårig duodji ved Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk.

-          Duodji på bachelor- og masternivå på heltid.

Frist: 15.03.2014 23:59

Næringsavtale for duodji - Salgsfremmende tiltak

Frist:

Næringsavtale for duodji - Utviklings- og investeringstiltak, kompetanseheving og hospitering

Utviklings- og investeringstilskudd: Åpen søknadsfrist.

Hospiteringsordning: 15.03. Søknader etter denne datoen behandles ikke.

Frist:

Næringsavtale for duodji - Velferdsordninger

Når er søknadsfristen?

 • Søknad om foreldrepenger må være sendt innen 6 måneder etter fødsel eller adopsjon
 • Ingen søkndsfrist for refusjon av trygdepremie

Hvem kan få tilskudd?

 • Tilskuddsmottaker må være registrert i duodjiregisteret

Hva kan det gis tilskudd til?

 • Refusjon av trygdepremie
 • Foreldrepenger
Frist:

Regionalutvikling: Regionalutviklingsprosjekter

Åpen søknadsfrist.

Hvem kan få tilskudd ?

 • Offentlige organisasjoner
 • Private organisasjoner
 • Foretak

Hva kan det gis tilskudd til ?

 • Samarbeidsprosjekter med fylkeskommunene som Sametinget har samarbeidsavtale med.

Det gis ikke tilskudd til:

 • Det ytes ikke tilskudd til kjøretøy.
 • Samlet offentlig tilskudd kan ikke overstige 100 % av prosjektets/tiltakets regnskapsførte kostnader.
 • Det ytes ikke tilskudd til varekostnader, vedlikehold, driftsbetingede kostnader, tiltak som virke konkurransevridende, utleiebygg, lagerbygg og redskapshus, kjøp av eiendommer, leasing, rene utskiftinger, lønnskostnader, grunnutdanning og til tiltak som finansieres over offentlige budsjettposter.

Hvordan beregnes tilskuddet ?

 • Inntil 40 % av godkjent kostnadsoverslag og maksimalt kr 400 000.
 • Nedre grense for tilskudd til prosjekter eller tiltak er kr 50 000.
Frist: 01.03.2014 23:59

Samiske organisasjoner: Samiske kultur- og ungdomsorganisasjoner

Mål med ordningen

Opprettholde et variert organisasjonsliv og sikre organisasjonene et stabilt økonomisk fundament
Hvem kan få tilskudd?

 • Samiske kulturorganisasjoner
 • Landsomfattende partipolitisk uavhengige samiske ungdomsorganisasjoner

Foretak, institusjoner og organisasjoner som mottar tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret i Norge, med oppdaterte opplysninger.
Generelle vilkår

Det ytes ikke tilskudd til organisasjoner som er lokallag av organisasjoner som får driftsstøtte over andre poster i Sametingets budsjett, inkl. støtte over kunstneravtalen. Organisasjoner som mottar driftstilskudd over andre poster i Sametingets budsjett, er ikke støtteberettigede over denne ordningen. Foretak, institusjoner og organisasjoner som mottar tilskudd, må være registrert i Enhetsregisteret i Norge. Søkerens virksomhet skal drives i samsvar med gjeldende lover og regler, herunder skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.

For ytterligere informasjon om generelle vilkår, krav til søknaden og annet, se regelverket for ordningen.
Hvordan beregnes tilskuddet?

a) Basistilskudd:
50 % av den årlige rammen fordeles likt mellom de organisasjonene som oppfyller tildelingskriteriene

b) Medlemstilskudd:
50 % av den årlige rammen fordeles forholdsvis etter medlemstallet pr. 31.12. to år tidligere.

Frist:

Språk: Språkprosjekter

Åpen søknadsfrist

Tilskudssordningen til samiske prosjekter har fra 2015 åpen søknadsfrist. Søknadene kan sendes inn hele året og de blir behandlet fortløpende.  Saksbehandlingstiden beregnes til ca 2 måneder.

Målet med tilskuddsordningen:

 • Samiskspråklige aktiviteter i nærmiljøene

Samisk språk skal være sentral i prosjektet og hovedformålet skal være å fremme samisk språk muntlig og/eller skriftlig.

Søkere bes om å gjøre seg kjent med regelverk for tilskuddsordningen og strategier med tilhørende tiltak nedfelt i budsjettet.

Hvor mye kan man få?

 • Maksimalt tilskuddet inntil kr 300 000,-.
 • Maksimalt tilskudd til SAAL kurs er kr 150 000,- 

Særlige krav for denne ordningen:

 • Ved søknad om oversetting eller tilpasning av applikasjoner til samisk skal kontrakt med rettighetshaver foreligge.
 • For terminologiprosjekter, både ved utarbeidelse av termer og ved innsamling av ord, skal Sametingets retningslinjer for terminologiarbeid følges. For stedsnavnprosjekter skal retningslinjer fastsatt av Sametinget ved navnekonsulenttjenesten følges. Disse finns på Sametingets nettside. For begge prosjekter skal honorar til informant være med i prosjektets budsjett og minst en i prosjektet skal ha formell kompetanse i samisk språk på høgskole-/universitetsnivå.
 • Søknader blir vurdert ut fra søknadens helhetlige kvalitet og ut fra økonomiske, markedsmessige, tekniske, samfunnsmessig nytte, kunstneriske, faglige og andre relevante hensyn.
 • I tillegg vil søknaden til digitale verktøy bli vurdert iht. IKT arkitekturprinsipper.
 • Ved behandling av søknaden vil Sametinget kunne vurdere søkers økonomiske evne til å gjennomføre prosjektet/etableringen. Sametinget kan innhente kredittopplysninger om søkeren.
 • Ved støtte til applikasjoner vil Sametinget prioritere applikasjoner som er tilpasset både iOS og Android systemer.

Tids- og aktivitetsskjema for språkprosjekter

Søknadskjema (147,97 kB)
Skjema stedsnavn (28,67 kB)
Ohtseme (156,67 kB)
Ohcanskovvi (100,32 kB)
Báikenamma skovvi (11,54 kB)
Frist: 31.03.2015 23:59

Stipend for elever med samisk i fagkretsen VGS

Hvem kan søke om stipend?

 • Heltidselever i videregående skole som har samisk språk i fagkretsen.
 • Deltidselever i videregående skole som har samisk språk i fagkretsen

Stipendet gis til elever som tar samisk som førstespråk, andrespråk eller fremmedspråk.

Personer som mottar stipend, må være heltidselever eller deltidselever ved et offentlig godkjent lærested i Norge, godkjent for utdanningsstøtte gjennom Statens lånekasse for utdanning.

Personer som er norske statsborgere, eller som har rett til å registrere seg som norsk statsborger og er tilknyttet et offentlig godkjent lærested i Sverige og Finland og som har rett til støtte gjennom Statens lånekasse for utdanning i Norge, kan også søke om stipend. Disse elevene må sende inn tilleggsinformasjon fra faglærer om hvilket nivå opplæringen tilsvarer iht. Sametingets regelverk; samisk som førstespråk, andrespråk eller fremmedspråk.

Beregningsregler

- Det ytes kr 7 500 til elever som har samisk som førstespråk.
- Det ytes kr 5 500 til elever som har samisk som andrespråk.
- Det ytes kr 3 000 til elever som har samisk som fremmedspråk.

Hvilke opplysninger skal framgå av søknaden?

- Søknad om stipend bør være utfylt på søknadsskjema fastsatt av Sametinget og skal være datert og undertegnet av søker.

- Dersom søkeren er under 18 år, må i tillegg en foresatt skrive under på søknadsskjemaet

- At eleven er heltidselev eller deltidselev ved et lærested godkjent for utdanningsstøtte gjennom Statens lånekasse for utdanning.

- Bekreftelse fra opplæringsstedet om at søker er heltids eller deltidselev som har hatt og fremdeles har samisk som førstespråk, andrespråk eller fremmedspråk.

Søknadsskjema (86,45 kB)
Regelverk (73,58 kB)
Ohcanskovvi (111,10 kB)
Njuolggadusat (106,85 kB)
Åhtsåmus (86,43 kB)
Ohtseme (110,59 kB)
Frist: 01.02.2015 23:59

Stipend for høyere utdanning

Du kan få tildelt stipend dersom du er student ved et av følgende studier i 2015:

 • Høyere utdanning i sør-, lule- eller nordsamisk språk
 • Samisk barnehagelærerutdanning
 • Annen barnehagelærerutdanning for studenter med avlagt eksamen/standpunktkarakter i samisk som 1. eller 2. språk fra videregående opplæring, eller tilsvarende nivå
 • Samisk lærerutdanning
 • Annen lærerutdanning for studenter med avlagt eksamen/standpunktkarakter i samisk som 1. eller 2. språk fra videregående opplæring, eller tilsvarende nivå. (se regelverket)
 • Bachelor i sykepleie for studenter med avlagt eksamen i samisk som 1. eller 2. språk fra videregående opplæring, eller tilsvarende nivå
 • Masterprogram i logopedi for studenter med avlagt eksamen/standpunktkarakter i samisk som 1. språk fra vidergående opplæring, eller tilsvarende nivå

Hvem kan søke om stipend?

 • Studenter ved høgskoler og universitet i Norge. Studenter som er folkeregistrert i Norge kan i tillegg få stipend til studier i samiske språk ved høgskoler og universitet i Finland og Sverige.

Stipendenes størrelse:

 • kr 4 000 til studier mellom 10 og 14 studiepoeng per semester
 • kr 7 500 til studier mellom 15 og 29 studiepoeng per semester
 • kr 15 000 til studier på minimum 30 studiepoeng per semester

Dersom du studerer sør- eller lulesamisk kan du i tillegg få kr 2 000 for studier mellom 15 og 29 studiepoeng per semester, eller kr 4 000 for studier på minimum 30 studiepoeng per semester.

I regelverket for stipend for høyere utdanning, finnes egne bestemmelser om rapportering, kontroll, tilbakebetaling og annullering av stipend, blant annet:

 • Det skal leveres dokumentasjon for gjennomført eksamen for vårsemesteret innen 01.09. i budsjettåret.
 • Det skal leveres dokumentasjon for gjennomført eksamen for høstsemesteret innen 01.02. påfølgende år.