Forsiden
Stipend og tilskudd

Stipend og tilskudd

Frist: 15.09.2014 23:59

Barnehage: Barnehager med tilbud om samisk språkopplæring

Frist: 02.04.2014 23:59

Barnehage: Prosjekter og utviklingsarbeid

Frist: 02.04.2014 23:59

Barnehage: Samiske leker og pedagogisk materiell

Frist: 01.03.2014 23:59

Barnehager: Samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling

Frist:

Helse og sosial: Helse og sosialprosjekter

Søknadsfrist: Åpen

Mål og kriterier for måloppnåelse

Mål:

 • Likeverdige helse- og sosialtjeneste tilpasset det samiske folks rettigheter og behov.

Kriterier for måloppnåelse:

 • Prosjektresultater implementert i organisasjonens/institusjonens planverk.
 • Antall utviklede metodeprosjekter implementert i institusjonens/organisasjonens virksomhet.
 • Antall gjennomførte metode- og fagutviklingsprosjekter.

Ikke støtteberettigede kostnader

 • Det ytes ikke tilskudd til kjøretøy og investering.
 • Samlet offentlig tilskudd kan ikke overstige 100 % av prosjektets/tiltakets regnskapsførte kostnader.
 • Det ytes ikke tilskudd til tiltak som anses å falle inn under en institusjon/organisasjons ordinære driftsoppgaver, eller lovpålagte oppgaver.

Vurdering av og prioritering mellom søknader

Prosjekter som har flere finansieringskilder prioriteres.

Ved behandling av søknaden vil Sametinget kunne vurdere søkers økonomiske evne til å gjennomføre prosjektet/etableringen. Sametinget kan innhente kredittopplysninger om søkeren.

Beregningsregler:

Tilskudd beregnes på grunnlag av begrunnet søknad og prosjektbeskrivelse, inntil kr 500 000.

Frist: 15.10.2014 23:59

Kultur- og idrettsstipend for ungdom

Sametinget ønsker med kultur- og idrettsstipendet å motivere samisk ungdom til å engasjere seg innenfor musikk, kunst, kultur og idrett.

Det tildeles 5 stipend á kr. 25 000. Stipendene skal gå til enkeltpersoner av begge kjønn. De som mottar stipendene skal være mellom 16 og 25 år det året stipendet tildeles.

Frist: 01.04.2014 23:59

Kultur: Arena for kunst- og kulturformidling

Frist:

Kultur: Kulturtiltak

Åpen søknadsfrist.

Frist: 01.07.2014 23:59

Kultur: Musikk og litteratur

Frist: 01.03.2014 23:59

Kultur: Samiske forlag

Frist: 01.02.2015 23:59

Kulturminnevern

Hvem kan få tilskudd: Brukere av samisk kulturminner og – miljø.

Hva kan man få tilskudd til: Prosjekter som bidrar til å oppfylle målene for samisk kulturminnevern som presisert i Sametingets budsjett for 2015. Dette innbærer prosjekter som dokumenterer, formidler og forvalter kunnskapen om fortida og for framtida, som samiske kulturminner og kulturmiljøer representerer. Som del av kulturmiljøet og forvaltningsgrunnlaget inngår både materielle og immaterielle kulturminner. 

Hvor mye kan man få: Tilskuddstørrelsen beregnes på grunnlag av begrunnet søknad med budsjett og prosjektbeskrivelse, inntil kr 400 000,-

Søknad om tilskudd bør være utfylt på Sametingets søknadsskjema og skal være datert og undertegnet. Det skal utarbeides budsjett som viser kostnadsoverslag, finansieringsplan og prosjektbeskrivelse.

Prosjektbeskrivelsen må omtale målsetting, begrunnelse, faglig innhold, framdriftsplan, eventuell formidling, lokal forankring og gjennomførbarhet.

For bygningsvernprosjekter må det opplyses om eierforhold.

Søknadsskjema (98,76 kB)
Søkerveiledning (27,78 kB)
Regelverk (24,96 kB)
Brukerveiledning (21,88 kB)
Frist: 01.03.2014 23:59

Kunnskap: Læringsressurser til grunnopplæring og særskilt tilrettelagt opplæring

Prioriteringer for 2014

Utarbeiding av læringsressurser på nordsamisk:

 • Samisk som andrespråk – samisk 2 /samisk 3 barnetrinnet for nivåene 1b-3b: Heldekkende læreverk som omfatter sju grunnbøker, arbeidsoppgaver og nettressurser for elever og nettbasert lærerveiledning. 
 • Samisk som andrespråk - samisk 3 på ungdomstrinnet/samisk 4 på Vg3 for nivå 3: En elevbok og en arbeidsbok: (For nivåene 1-2 er Boađe 1 utviklet og Boađe 2 under utvikling av Davvi Girji)
 • Naturfag for 5.-7.årstrinn: Nyutvikling eller oversetting og tilpassing av læremidler.

 Utarbeiding av læringsressurser på lulesamisk:

 • Samisk som andrespråk – samisk 2 /samisk 3 barnetrinnet for nivåene 1b-3b: Heldekkende læreverk som omfatter sju grunnbøker, arbeidsoppgaver og nettressurser for elever og nettbasert lærerveiledning
 • Samisk som andrespråk -samisk 3 på ungdomstrinnet/samisk 4 på Vg3 for nivå 3: En elevbok ogen arbeidsbok. (For nivåene 1-2 er det igangsatt oversetting av de nordsamiske læremidlene, Boađe 1 og Boađe 2, utviklet av Davvi Girji).
 • Samfunnsfag 5.-7. årstrinn, hovedområde historie: Nyutvikling eller oversetting og tilpassing avlæremidler.
 • Samisk som førstespråk: læremidler for 10. årstrinn, nyutvikling eller oversetting og tilpassing.

Utarbeiding av læringsressurser i sørsamisk:

 • Samisk som andrespråk - samisk 2/samisk 3 for nivåene 4-6: Heldekkende læreverk som omfatter en grunnbok for hvert nivå, arbeidsoppgaver og nettressurser for elever og nettbasert lærerveiledning.
 • Samfunnsfag for 5.-7. årstrinn hovedområde historie: Nyutvikling eller oversetting og tilpassing av læremidler.

Særskilt tilrettelagte læringsressurser

Særskilt tilrettelagte læringsressurser innen områdene syns-, hørsels-, matematikk- og lese- /skrive-vansker og språk, kommunikasjon og sammensatte lærevansker.

Frist: 01.05.2014 23:59

Kunnskap: Tradisjonell kunnskap og samisk utmarksbruk i grunnskolen

Målgruppe:
Den samiske skolen og elever med opplæring i samisk.

Ordningen skal

 • Bidra til at prosjekter i grunnskolen som fremmer utvikling av samisk språk, identitet og overføring av tradisjonell kunnskap igangsettes i grunnskolen.
 • Bidra med midler til opplæringsprosjekter for tradisjonell samisk nyttiggjøring av naturresurser og andre prosjekter med overføring av tradisjonell kunnskap og styrking av samisk språk som mål.
Frist:

Næring: Næringsliv og bedriftsutvikling

Åpen søknadsfrist.

For basistilskudd til samiske interesse- eller næringsorganisasjoner: 01.06.

Frist:

Næring: Primærnæring

Frist:

Næring: Verdiskaping og etablererstipend

Frist: 25.10.2014 23:59

Næringsavtale for duodji - Driftstilskudd

Søknadsfrist
•    25.10. Søknader sendt etter denne dato realitetsbehandles ikke.

Hvem kan få tilskudd?

 • Duodjiutøvere og duodjibedrifter som kvalifiserer for tilskudd etter næringsavtalen. Søkerne og produktene må blant annet være godkjent i duodjiregisteret

Hvordan beregnes tilskuddet?

Enkeltpersonsforetak: Tilskuddet beregnes av godkjent omsetning av egenprodusert duodji, inntil 40 %, maksimalt tilskudd er kr 150 000. 

Aksjeselskaper: Tilskuddet beregnes av godkjent omsetning av egenprodusert duodji, inntil 40 %. Maksimalt tilskudd er kr 100 000. Øvre omsetningsgrense er kr 3 000 000

Hvis søknadssummen overstiger avtalerammen på kr 3 600 000 reduseres først maksimums tilskuddsbeløp til kr 130 000 for enkeltpersonsforetak og til kr 80 000 for aksjeselskaper. Deretter reduseres maksimal prosentsats til søknadssummen er innenfor rammen for driftstilskudd

Frist: 01.06.2014 23:59

Næringsavtale for duodji - Duodjiregister

Frist: 25.02.2014 23:59

Næringsavtale for duodji - Duodjistipend

Stipend til elever og studenter som tar duodji på heltid

Som hovedregel ytes ikke stipend innenfor samme fag mer enn en gang

 

Utdanningsinstitusjonene der vedkommende er elev eller student skal dokumentere at kravene under er oppfylte.

 

Målgruppen er elever i videregående skole som på:

-          Vg1 tar Design og håndverk. Det er et krav at eleven skal fordype seg i kompetansemål fra læreplaner i duodji for opplæring i bedrift. Duodji skal utgjøre en hoveddel av programfagene og minimum 140 årstimer

-          Vg2 tar Design og duodji på heltid. Duodji skal utgjøre en hoveddel av programfagene og minimum 225 årstimer.

 

eller studenter fra Norge som tar:

-          Helårig duodji ved Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk.

-          Duodji på bachelor- og masternivå på heltid.

Frist: 15.03.2014 23:59

Næringsavtale for duodji - Salgsfremmende tiltak

Frist:

Næringsavtale for duodji - Utviklings- og investeringstiltak, kompetanseheving og hospitering

Utviklings- og investeringstilskudd: Åpen søknadsfrist.

Hospiteringsordning: 15.03. Søknader etter denne datoen behandles ikke.

Frist:

Næringsavtale for duodji - Velferdsordninger

Når er søknadsfristen?

 • Søknad om foreldrepenger må være sendt innen 6 måneder etter fødsel eller adopsjon
 • Ingen søkndsfrist for refusjon av trygdepremie

Hvem kan få tilskudd?

 • Tilskuddsmottaker må være registrert i duodjiregisteret

Hva kan det gis tilskudd til?

 • Refusjon av trygdepremie
 • Foreldrepenger
Frist:

Regionalutvikling: Regionalutviklingsprosjekter

Åpen søknadsfrist.

Hvem kan få tilskudd ?

 • Offentlige organisasjoner
 • Private organisasjoner
 • Foretak

Hva kan det gis tilskudd til ?

 • Samarbeidsprosjekter med fylkeskommunene som Sametinget har samarbeidsavtale med.

Det gis ikke tilskudd til:

 • Det ytes ikke tilskudd til kjøretøy.
 • Samlet offentlig tilskudd kan ikke overstige 100 % av prosjektets/tiltakets regnskapsførte kostnader.
 • Det ytes ikke tilskudd til varekostnader, vedlikehold, driftsbetingede kostnader, tiltak som virke konkurransevridende, utleiebygg, lagerbygg og redskapshus, kjøp av eiendommer, leasing, rene utskiftinger, lønnskostnader, grunnutdanning og til tiltak som finansieres over offentlige budsjettposter.

Hvordan beregnes tilskuddet ?

 • Inntil 40 % av godkjent kostnadsoverslag og maksimalt kr 400 000.
 • Nedre grense for tilskudd til prosjekter eller tiltak er kr 50 000.
Frist: 01.03.2014 23:59

Samiske organisasjoner: Samiske kultur- og ungdomsorganisasjoner

Mål med ordningen

Opprettholde et variert organisasjonsliv og sikre organisasjonene et stabilt økonomisk fundament
Hvem kan få tilskudd?

 • Samiske kulturorganisasjoner
 • Landsomfattende partipolitisk uavhengige samiske ungdomsorganisasjoner

Foretak, institusjoner og organisasjoner som mottar tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret i Norge, med oppdaterte opplysninger.
Generelle vilkår

Det ytes ikke tilskudd til organisasjoner som er lokallag av organisasjoner som får driftsstøtte over andre poster i Sametingets budsjett, inkl. støtte over kunstneravtalen. Organisasjoner som mottar driftstilskudd over andre poster i Sametingets budsjett, er ikke støtteberettigede over denne ordningen. Foretak, institusjoner og organisasjoner som mottar tilskudd, må være registrert i Enhetsregisteret i Norge. Søkerens virksomhet skal drives i samsvar med gjeldende lover og regler, herunder skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.

For ytterligere informasjon om generelle vilkår, krav til søknaden og annet, se regelverket for ordningen.
Hvordan beregnes tilskuddet?

a) Basistilskudd:
50 % av den årlige rammen fordeles likt mellom de organisasjonene som oppfyller tildelingskriteriene

b) Medlemstilskudd:
50 % av den årlige rammen fordeles forholdsvis etter medlemstallet pr. 31.12. to år tidligere.

Frist: 01.03.2014 23:59

Språk: Språkprosjekter

Hvem kan få tilskudd?

 • Offentlige institusjoner
 • Private institusjoner
 • Offentlige organisasjoner
 • Private organisasjoner
 • Språkkurs for voksne.
 • Språkarenaer som styrker overføring av muntlig språk mellom generasjoner.
 • Språkarenaer for de som holder på å lære seg samisk.
 • Språkleir for barn og unge.
 • Språklæringsaktiviteter som er spesielt myntet på menn.
 • Terminologiprosjekter.
 • Stedsnavnsprosjekter.
 • Spillapplikasjoner, ord-/termapplikasjoner og stedsnavnapplikasjoner på samisk.

Særlige krav for denne ordningen?

 • Ved søknad om oversetting eller tilpasning av applikasjoner til samisk skal kontrakt med rettighetshaver foreligge
 • For terminologi- og stedsnavnprosjekter skal honorar til informant være med i prosjektets budsjett
 • For terminologi- og stedsnavnprosjekter kreves det at prosjektansvarlig innehar formell kompetanse i samisk språk på høgskole- og universitetsnivå. Vurdering av og prioritering mellom søknader
 • I tillegg til de prioriteringene som kommer fram i Sametingets budsjett, vil søknader bli vurdert ut fra økonomiske, markedsmessige, tekniske, samfunnsmessig nytte, kunstneriske, faglige og andre relevante hensyn.
 • Ved behandling av søknaden vil Sametinget kunne vurdere søkers økonomiske evne til å gjennomføre prosjektet/etableringen. Sametinget kan innhente kredittopplysninger om søkeren.
Frist: 30.03.2014 23:59

Stipend for elever med samisk i fagkretsen VGS

Hvem kan søke om tilskudd?

 • Heltidselever i videregående skole som har samisk språk i fagkretsen.
 • Personer som mottar stipend, må være heltidselever ved et offentlig godkjent lærested i Norge, godkjent for utdanningsstøtte gjennom Statens lånekasse for utdanning.

Personer som er norske statsborgere, eller som har rett til å registrere seg som norsk statsborger og er tilknyttet et offentlig godkjent lærested i Sverige og Finland og som har rett til  støtte gjennom Statens lånekasse for utdanning i Norge, kan også søke om stipend. Disse elevene må sende inn tilleggsinformasjon fra faglærer om hvilket nivå opplæringen tilsvarer iht. Sametingets regelverk; samisk som førstespråk, andrespråk eller fremmedspråk.

Hvilke opplysninger skal framgå av søknaden?

 • At eleven er heltidselev ved et lærested godkjent for utdanningsstøtte gjennom Statens lånekasse for utdanning.
 • Bekreftelse fra lærestedet for elevstatus og opplæring i samisk vedlegges søknaden.
 • Dersom søkeren er under 18 år, må i tillegg en foresatt skrive under på søknadsskjemaet

Beregningsregler

- Det ytes kr 7 000 til elever som har samisk som førstespråk.
- Det ytes kr 5 000 til elever som har samisk som andrespråk.
- Det ytes kr 2 500 til elever som har samisk som fremmedspråk.

Frist: 01.09.2014 23:59

Stipend for høyere utdanning

Målet med ordningen stipend for høyere utdanning er:

 • Flere fagfolk med samisk språk- og kulturkompetanse

Du kan få tildelt stipend dersom du er student ved et av følgende studier prioritert i Sametingets budsjett for 2014:

 • Høyere utdanning i sør-, lule- eller nordsamisk språk.
 • Samisk barnehagelærerutdanning.
 • Annen barnehagelærerutdanning for studenter med avlagt eksamen i samisk som 1. eller 2. språk fra videregående opplæring, eller tilsvarende nivå.
 • Samisk lærerutdanning.
 • Annen lærerutdanning for studenter med avlagt eksamen i samisk som 1. eller 2. språk fra videregående opplæring, eller tilsvarende nivå.
 • Bachelor i sykepleie for studenter med avlagt eksamen i samisk som 1. eller 2. språk fra videregående opplæring, eller tilsvarende nivå.
 • Politihøyskolestudenter med avlagt eksamen i samisk som 1. eller 2. språk fra videregående opplæring, eller tilsvarende nivå.
 • De som tar kirkelig utdanning innen diakon, prest, kateket og kantor med avlagt eksamen i samisk som 1. eller 2. språk fra videregående opplæring, eller tilsvarende nivå.
 • Bachelor i reindrift.

Hvem kan søke om stipend?

 • Studenter ved høgskoler og universitet i Norge. For studenter folkeregistrert i Norge kan i tillegg ytes stipend til studier i samiske språk ved høgskoler og universitet i Finland og Sverige.

Du må, i tillegg til å komme innenfor årets prioriteringer og oppfylle kravet om hvem som kan få tildelt stipend:

 • overholde søknadsfristene - vårsemesteret 1. mars, og høstsemesteret 1. september. Om du ikke overholder fristen vil din søknad ikke bli realitetsbehandlet. Det finnes ett unntak: det er åpen søknadsfrist for studier i samiske språk som ikke følger ordinært studieår, men da må du søke før studiet avsluttes.
 • gå på et studie som omfatter minst 10 studiepoeng
 • levere dokumentasjon på betalt semesteravgift eller oppmelding til eksamen
 • levere dokumentasjon på at du har gjennomført eksamen dersom du tidligere har mottatt stipend til høyere utdanning fra Sametinget. Du vil ikke få nytt stipend dersom du ikke kan dokumentere dette – kravet er at du har gjennomført eksamen, ikke bestått denne. Sametinget kan kontrollere at du har avlagt eksamen og kreve stipendet tilbakebetalt i sin helhet dersom dette ikke er tilfelle.
 • levere dokumentasjon på avlagt eksamen i samisk som 1. eller 2. språk fra videregående opplæring, eller tilsvarende nivå, dersom du er student ved følgende studier:

- annen barnehagelærerutdanning enn samisk barnehagelærerutdanning
- annen lærerutdanning enn samisk lærerutdanning
- bachelor i sykepleie
- studier ved Politihøgskolen
- studier innen diakon, prest, kateket og kantor

Du vil ikke bli tildelt stipend dersom:

 • du studerer et fag på samme nivå som du tidligere har fått stipend for
 • du mottar 100 % lønn fra din arbeidsgiver, eller mottar 100 % stønad/trygd fra NAV – dette gjelder uavhengig av tidspunktet for forelesninger og studiesamlinger
 • du ikke overholder søknadsfristen og/eller ikke leverer de nødvendige bekreftelsene

På grunn av vilkårene du må fylle for å få stipend, må du gi disse opplysningene når du søker:

 • Antall studiepoeng i semesteret - minimum 10 studiepoeng
 • Bekreftelse på betalt semesteravgift eller dokumentasjon på oppmelding til eksamen
 • Bekreftelse på gjennomført eksamen i samisk som første- eller andrespråk i videregående opplæring, eller tilsvarende nivå, for enkelte av studiene prioritert i Sametingets budsjett 2014 - se oversikt over
 • Bekreftelse på avlagt eksamen for tidligere tildelt stipend for høyere utdanning, dersom du ikke allerede har levert slik bekreftelse

Beregningsregler for tildeling av stipend for høyere utdanning:

 • Det ytes kr 5 000 til studier mellom 10 og 14 studiepoeng per semester
 • Det ytes kr 7 500 til studier mellom 15 og 29 studiepoeng per semester
 • Det ytes kr 15 000 til studier på minimum 30 studiepoeng per semester

Dette betyr at kr 15 000 er det meste du kan tildeles i stipend for et semester.

Utbetalingsvilkår:

 • Utbetaling av stipend skjer når vedtaket er gjort
 • Stipend til studier på inntil 30 studiepoeng som går over to semestre, kan utbetales i sin helhet i første eller andre semester.

I regelverket for stipend for høyere utdanning, finnes egne bestemmelser om rapportering, kontroll, tilbakebetaling og annullering av stipend:

 • Det skal leveres dokumentasjon for gjennomført eksamen for vårsemesteret innen 01.09. i budsjettåret.
 • Det skal leveres dokumentasjon for gjennomført eksamen for høstsemesteret innen 01.02. påfølgende år.
 • Sametinget kan kontrollere at søker har avlagt eksamen og kreve stipendet tilbakebetalt i sin helhet dersom dette ikke er tilfelle.
 • Sametinget og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd.
 • Sametinget kan kreve tilbakebetaling av for mye utbetalt stipend.
 • Sametinget kan trekke tilbake tilsagn om stipend eller kreve tilbakebetaling dersom:

-    Stipendmottakeren har brutt opplysningsplikten.
-    Stipendet ikke blir benyttet i henhold til vilkårene fastsatt i tilskuddsbrevet.
-    Stipendet ikke er benyttet i henhold til formålet med tildelingen.
-    Hvis stipendmottaker på annen vesentlig måte har brutt bestemmelsene i dette regelverket.

Dersom tilskuddsmottaker ikke betaler tilbake i slike tilfeller, kan Sametinget iverksette rettslige skritt for å få utbetalt tilgodehavende. Dersom tilbakebetaling ikke skjer innen den frist som blir gitt, kan det kreves forsinkelsesrenter i tillegg, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling mv.