Forsiden
Internasjonalt arbeid
Samisk samarbeid
Internasjonalt arbeid

Samisk samarbeid

Samene er et urfolk i fire land. Den grenseoverskridende dimensjonen er derfor en del av det samiske samfunnslivet. Sametinget i Norge har deltar aktivt i samarbeidet mellom de nordiske sameting og samiske organisasjoner på russisk side. 

Aktuelt
Vibeke Larsen_Nært (Foto Jan Roger Østby)
I mål med forhandlingene om nordisk samekonvensjon
Norge, Sverige og Finland har avsluttet forhandlingene om en nordisk samekon...
Les mer

Sametinget jobber for:

  • Et utstrakt samarbeid mellom samene over landegrensene
  • At samiske folkevalgte organer får representere seg selv i internasjonale beslutningsprosesser som er av direkte betydning for urfolk og samer.
  • Å styrke Samisk parlamentarisk råd sin rolle for utviklingen av det samiske samfunnet i Norden og Russland

Samisk parlamentarisk råd

Sametingene i Finland, Sverige og Norge har opprettet et felles samarbeidsorgan, Samisk parlamentarisk råd. Rådet er et institusjonalisert samarbeid mellom sametingene i saker som berører samer i flere stater eller samene som ett folk. Sekretariatsfunksjonen følger det sameting som har presidentvervet. Samisk parlamentarisk råd vil være et viktig organ i det nye nordiske samarbeidet framover, og vil også ha betydning i en internasjonal sammenheng. Det er derfor viktig at rådet har gode samarbeidsvilkår og utviklingsmuligheter

Samisk parlamentarisk råd har ikke et eget sekretariat med egen kompetanse og egen kapasitet til å være en aktiv aktør internasjonalt. Sametinget på norsk side har sammenliknet med sametingene i de andre nordiske landene flere ressurser og gjennom dette har Sametinget i Norge større muligheter for å arbeide med samiske rettigheter i Norden. Sammen med sametingene i Finland og Sverige er det derfor viktig at sametinget i Norge har et bevist forhold til å ivareta allsamiske urfolksinteresser.

Samerådet
Samerådet er en fellessamisk kulturpolitisk og politisk institusjon ved at det er et samarbeidsorgan for de samiske organisasjonene i Finland, Norge, Sverige og Den Russiske Føderasjon. Internasjonal betegnes Samerådet som en NGO, non-governmental organization. Rådets overordnede målsetning er å ivareta samenes interesser som ett folk, styrke samenes samhørighet over grensene og arbeide for at samene også i framtiden erkjennes som ett folk. Samerådet er en svært viktig og anerkjent urfolksaktør internasjonalt. Samerådet har både høy kompetanse og et bredt internasjonalt nettverk. Sametinget og Samerådet samarbeider på en del internasjonale saksområdet, og har litt ulike roller som i stor grad utfyller hverandre. Det sees som viktig at dette videreføres og videreutvikles.

Sametinget samhandler og samarbeider også med andre samiske- og urfolks organisasjoner, institusjoner og nettverk som jobber grenseoverskridende. Informasjonsutveksling og et kreativt samspill med de frivillige organisasjonene og institusjonene vil være avgjørende for å nå fram med samiske posisjoner på den internasjonale arenaen. Sametingsrådet vil styrke den fremtidige dialogen og samarbeidet med disse ulike organene, innbefattet også nye institusjoner.

Rådet sammensettes av 15 medlemmer hvorav fem er fra norsk side, fire fra svensk side, fire fra finsk side og to fra russisk side.
Les mer om Samerådet her.

Samene på russisk side
Samene på russisk side har så langt ikke et eget folkevalgt organ. Det er viktig å bidra til at samene i Russland styrker forutsetningene for bevaring og utvikling av sitt språk, kultur og samfunnsliv. Samene på russisk side har fått en stemme i Samisk parlamentarisk råd. Det er naturlig på sikt å videreutvikle deres innflytelse i dette forum. Sametingsrådet har en generell målsetning om å bidra til å legge til rette for at urfolk selv setter i gang tiltak for samfunnsutviklingen i egne områder og lokalsamfunn i nordområdene, for å sikre det materielle grunnlaget for sin kulturutøvelse. Slektsbånd i urfolkssamfunn er tradisjonelt veldig sterke. Kvinnene er sentrale i denne sammenheng og regnes ofte for å være de viktigste tradisjons- og språkbærere. Tiltak rettet mot kvinner vil derfor ha positiv virkning for hele urfolkssamfunnet. 

Sametinget i Sverige
Sametinget i Sverige ble opprettet i 1993.

Sametinget i Finland
I Finland ble delegasjonen for samesaker opprettet i 1973. Etter opprettelsen av sametingene i Norge og Sverige ble delegasjonen omgjort til sameting i 1996.

Sametinget i Norge har deltar aktivt i samarbeidet mellom de nordiske sameting og samiske organisasjoner på russisk side.