Likestilling

Sametinget arbeider ut fra den forutsetningen at staten Norge er grunnlagt på territoriet til to folk, samer og nordmenn. Begge folk har den samme rett og de samme krav til å utvikle sin kultur og sitt språk. Våre rettigheter som samer, folk og urfolk er bærebjelkene i vår overordnede politikk og i våre visjoner for samiske samfunn. Vårt mål har vært å utvikle verdier som likeverd, likestilling, solidaritet og fredelig sameksistens mellom folk. Formålet er å motvirke negativ diskriminering og å oppnå reell likebehandling.

Barn i reingjerdet (Foto Aina Bye).jpg

Vi kan si at samepolitikk handler om likestillingspolitikk. Samepolitikken og likestillingspolitikken bygger i stor grad på den samme ideologien der målet er likebehandling av to eller flere i prinsippet likestilte parter. Det kan være samer eller nordmenn, menn eller kvinner, unge eller eldre, homofile eller heterofile. Samepolitikken skal ta hensyn til og involvere alle parter. Likestilling og likeverd ligger til grunn for Sametingets virksomhet. Sametinget vil derfor arbeide for å fremme likestilling og likeverd uavhengig av kjønn, etnisitet og seksuell legning. Likestilling berører alle samfunnsområder og skal være en integrert del av Sametingets arbeid.

Visjon: Et likestilt samisk samfunn med like rettigheter, plikter og muligheter for kvinner og menn.

Likestilling mellom kjønn

Sametinget arbeider for å oppnå et likestilt samisk samfunn med like rettigheter, plikter og muligheter for alle. Utgangspunktet for dette arbeidet er at likestilling berører alle samfunnsområder og er derfor en integrert del av vårt arbeid. Sametinget vedtok i 2012 en redegjørelse om kjønnslikestilling. Rede­gjørelsen tar opp ulike områder der kjønn kan være til hinder for likestilling. Noen områder handler om hvordan vi skal arbeide for å hindre kjønnsdiskriminering generelt. I tillegg fokuserer redegjørelsen på utvalgte områder som kjønnsidentitet, vold i nære relasjoner og seksuell legning.

Mål: Likestilling skal implementeres i alle politikkområdet i Sametingets arbeid.

Dette innebærer i praksis at vi tidlig i alle politiske prosesser analyserer hvilke konsekvenser politikken kan få for kvinner og for menn. Svært lite politikk er i utgangspunktet kjønnsnøytral. Når politikk utformes og beslutninger tas, må vi ta hensyn til kvinner og menns ulike liv, vilkår, ønsker og behov. For å oppnå likebehandling av kvinner og menn er det derfor ofte behov for ulike tiltak for kjønnene. Viktig er det også at både kvinner og menns bidrag og innsats synliggjøres og gis verdi på de ulike politikkområdene.

I vårt likestillingsarbeid har vi et solidarisk ansvar for å bidra til at situasjonen for urfolk som blir diskriminert på bakgrunn av kjønn andre steder i verden blir bedre.

Sametingsrådet ønsker å være til stede på internasjonale arenaer der kjønnsspørsmål er tema. Vi ønsker også å synliggjøre kjønnsdiskriminering i vårt generelle internasjonale arbeid. Dette arbeidet må være basert på klare målsettinger for likestillingspolitikken vår, og det må baseres på et organisert samarbeid mellom urfolkskvinner.

27.9.2012
Last ned

Sametingsrådets likestillingspolitiske redegjørelse

26.11.2008
Last ned

Sametingets handlingsplan for likestilling

Toleranse for ulike seksuelle legninger

Mål: Aksept og toleranse for homofile og lesbiske.

Det er lite åpenhet om andre seksuelle legninger enn heterofili i samiske samfunn. Mange homofile og lesbiske tør ikke være åpne om sin legning i frykt for hvilke reaksjoner de vil få fra samfunnet rundt. Fordommer baserer seg ofte på mangel på kunnskap. Sametinget må derfor gå foran for å fremme aksept og toleranse i samiske samfunn for ulike seksuelle legninger

Bekjempelse av vold i nære relasjoner

Mål: Både kvinner og menn skal ha rett til et liv fritt for vold og trusler om vold, og barn skal ha rett til en oppvekst uten overgrep og frykt

Vold i nære relasjoner rammer hardt og har alvorlige følger for dem som opplever det. Det er viktig å tydeliggjøre at vold som utøves i hjemmet er et offentlig ansvar. Samiske voldsutsatte bør møtes med et hjelpeapparat som er bygd på samisk språk og kultur mot alle former for vold i nære relasjoner. Sametinget og Justis- og politidepartementet i samarbeid lanserte 8. mars 2017 forskningsrapporten «Vold i nære relasjoner i samiske samfunn».

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!