Kulturliv_mainimage (1).jpg

Sametingets hovedoppgave i kulturpolitikken er å legge til rette for samisk kunst- og kulturaktivitet og utviklingen av denne. Det samiske samfunn er ennå inne i samfunnsbyggende fase, der basisområder innenfor kultur og språk har vært prioritert og fortsatt må prioriteres. Dette fordrer en kraftig innsats av det samiske samfunnet selv, de samiske institusjonene, Sametinget og statlige myndigheter. Sametinget ser det som sitt ansvar å ta vare på og utvikle det initiativet og den aktiviteten som den samiske befolkningen står for og vil være den viktigste premissleverandøren i denne prosessen. Statlige myndigheter innehar likevel det overordnede ansvar for å legge forholdene til rette slik at det samiske samfunn selv får mulighet til å videreutvikle sin samfunnsbygging. Regionale og lokale myndigheter har også et ansvar til å bidra til felles utviking av samisk kunst, kulturliv og samiske institusjoner.

Sametinget arbeider for at alle skal ha mulighet til å oppleve samisk kunst og kultur. Vi vil legge til rette for et levende og mangfoldig kunst- og kulturliv av god kvalitet som skapes, utøves, formidles og oppleves og som er tilgjengelig for alle. 

Olsen, Henrik.jpg

Rådsmedlem
Parti: NSR


Medier og publikasjoner

De samiske mediers oppgaver er å informere den samiske befolkning og formidle kunnskaper, fakta og innsikt fra samfunnets store spennvidde.

Samiske medietilbud og samiske publikasjoner har en stor betydning for synliggjøring av samiske språk, som et ledd i språkutviklingen og språkopplæringen for hele den samiske befolkningen, og særlig blant barn og unge.

Målet med Sametingets virkemidler til publikasjoner og andre medier er et mangfold av medier som synliggjør samisk språk, kultur og samfunnsliv. Delmålet er å bygge opp og utvikle samiske publikasjoner som bidrar til samfunnsengasjement.

Direktetilskuddene til publikasjoner og andre medier skal bidra til arenaer der samisk språk, kultur og samfunnsliv har en uavhengig stemme, og er identitetsskapende.

Idrett

Sport og idrett har en sentral plass i det samiske samfunnet. Historisk sett har fysisk aktivitet naturlig vært en del av den samiske kulturen.

Etter hvert som behovene har endret seg har mange av disse aktivitetene endret form og innhold, og fremstår i dag som basis for idrett og aktivitet både på høyt sportslig nivå og på mosjonsnivå.

22.3
24.3

Sametingsråd Henrik Olsen deltar på Arctic Winter Games (AWG) i Canada, fra 22. mars til 24. mars. Arctic Winter Games er et idretts- og kulturarrangement for ungdom fra verdens arktiske strøk, og arrangeres i perioden 18.- 24. mars 2018 i byene Hay River og Fort Smith i North West Territories i Canada.

Målet for Sametingets økonomiske virkemidler til idrett er et mangfold av idrettsaktiviteter. Delmålet er et bredt og godt idrettstilbud for den samiske befolkningen.

Sametinget gir direktetilskudd til tre organisasjoner som organiserer samiske idrettsaktiviteter: Sámiid Valáštallanlihttu-Norga/Samenes idrettsforbund-Norge (SVL- N), Sámi Heargevuodjin-lihttu/Saami Reindeer-Race Federation (SHL) og FA Sápmi.

I tillegg gir Sametinget tilskudd til samisk ungdoms deltakelse i både idretts- og kulturdelen av Arctic Winter Games (AWG).

Direktetilskuddene til idrett skal bidra til at de samiske idrettsorganisasjonene kan utvikle et idrettstilbud både på bredde- og toppnivå.

Kunst- og kulturutøvelse

Sametingets ansvar når det gjelder utvikling av samisk kunst er å sørge for at kunstnerne har gode og forutsigbare rammevilkår for sin virksomhet. Vi skal både legge til rette for at vi har et mangfoldig samisk kulturliv samtidig som vi skal legge til rette for profesjonalisering og kvalitet. Vi skal legge til rette for tradisjonelle uttrykksformer, samtidig som vi skal legge til rette for samisk samtidskunst.

Sametingets viktigste verktøy i dette arbeidet er våre økonomiske virkemidler, men også den påvirkningsmuligheten vi har gjennom dialog, kontakt og samarbeid med andre offentlige myndigheter.

19.4
20.4

I jubileumsåret 2017 initierte Kulturtanken et prosjekt for å løfte samisk kunst og kultur i Den kulturelle skolesekken (DKS). Prosjektet går over tre år, og starter denne våren med konferansen «Nasjonens stemmer. Samisk kunst og kultur i DKS» på Sametinget i Karasjok. Konferansen er et samarbeid mellom kunst- og kulturaktører, fylker, kommuner, Sametinget og Kulturtanken.  

Det langsiktige målet med prosjektet er å øke tilfanget av samiske produksjoner og å synliggjøre samisk kunst og kultur i DKS. Noen av spørsmålene vi skal stille oss er hvordan vi kan øke tilfanget av produksjoner som løfter og synliggjør samisk kunst og kultur; hvordan vi kan produsere og formidle samiske kunst- og kulturproduksjoner best mulig til dagens elever; og hvordan vi kan skape et best mulig samspill mellom kunst- og kultursektorene, produksjonsmiljøene og utdanningssiden - i Sápmi, i fylkene, i kommunene og i staten.   Programmet vil omfatte innlegg, delingserfaringer, diskusjoner og visninger av samiske kunstneriske uttrykk med relevans for DKS.

Mer informasjon og påmelding

OBS! Det er begrenset med plasser på konferansen. På informasjonssiden finner du mer om dette.

Tid og sted: 19. og 20. april 2018, Sametinget i Karasjok

Arrangører: Sametinget, Troms fylkeskommune, Finnmark fylkeskommune/Scene Finnmark, Alta kommune, Samisk kunstnersenter, Kulturtanken

Sametinget har søkerbaserte tilskudd til kulturutøvelse, det kan søkes om midler til samiskspråklig litteratur, samisk musikk, samiskspråklige tegneserier, samiske forlag og kulturtiltak. Kunstneravtalen er en samarbeidsavtale inngått mellom Sametinget og Sámi Dáiddárráđđi/Samisk kunstnerråd (SDR).

Kunstneravtalen

Sametinget og Sámi Dáiddárráđđi/Samisk kunstnerråd (SDR) har inngått en samarbeidsavtale (kunstneravtale). På grunnlag av kunstneravtalen gjennomfører Sametinget og SDR årlige forhandlinger der innhold og økonomisk ramme for kommende års avtale blir fastsatt. 

Samisk kunstneravtale består av midler til kunstfond, stipend til samiske kunstnere, visningsvederlag og driftsstøtte til kunstnerorganisasjonene og Samisk kunstnerråd.

04.6.2013
Last ned

Sametingsmelding om samisk kunst og kultur

25.1.2012
Last ned

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene

25.1.2012
Last ned

Norsk kulturindeks 2012 Resultater fra samisk område

Arenaer for samisk kulturutøvelse

De samiske kulturhusene, teatrene, festivalene og museene er viktige arenaer for å synliggjøre, ivareta og utvikle samisk kunst, kultur og kulturarv.

Disse institusjonene er samiske fyrtårn i sine lokalsamfunn, de tilbyr kulturnæringsarbeidsplasser i distriktene. Institusjonsbyggingen og institusjonsutviklingen er derfor grunnleggende for ivaretakelse og utvikling av det samiske samfunnet og det samiske demokratiet.

Sametinget gir direktetilskudd til ulike arenaer for kulturutøvelse. Direktetilskuddene til arenaer for samisk kulturutøvelse skal bidra til:

  • Samiske kulturformidlingsinstitusjoner som synliggjør samisk kulturliv og fungerer som arenaer for utvikling av samisk kultur
  • Festivaler som synliggjør, formidler og utvikler samisk kultur
  • At de samiske teatrene kan utvikle seg kunstnerisk, produsere scenekunst på høyt nivå og kan turnere med scenekunst, slik at de fungerer som arenaer for kulturopplevelse og kulturformidling, og til bruk og synliggjøring av samisk språk
  • At samisk kulturhistorie bevares, forvaltes og formidles

Vi har en søkerbasert ordning "Arenaer for kunst- og kulturformidling". Denne ordningen øker satsningen på samiske kunstnere, i tråd med kulturmeldingen. Blant prioriteringene i denne ordningen finnes et større fokus på nyskapende aktiviteter som skal bidra til utvikling av samiske institusjoner og arenaer for kunst- og kulturformidling. Ordningen støtter også arenaer, nettverk og samarbeidsprosjekter som bidrar til økt internasjonal promotering og eksport av samisk kunst og samiske kunstnere til et internasjonalt marked, samt etableringsstipend for unge samiske kunstnere

31.8.2017
Last ned

Beaivváš sámi našunálateáhter - Mulighetsstudie. Rapport av Statsbygg, august 2017.

21.10.2016
Last ned

Evaluering av samiske bokbusser

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!