Tilskudd til primærnæringer

Jordbruk

Dette kan du få tilskudd til:

 • Ombygging av og tilbygg til eksisterende driftsbygninger
 • Tilretteleggende tiltak og prosjekter som bidrar til rekruttering, høyere verdiskapning og utvikling av jordbruksnæringen.

Hvem kan få tilskudd:

 • Søkere som vil bygge om driftsbygninger eller føre opp tilbygg og søkere som vil utvikle jordbruket i samiske områder.
 • Enkeltpersonsforetak, eller AS, registrert i enhetsregistret

Så mye kan du få i støtte:

 • Inntil 35 % av av kostnadene og maksimalt kr 500 000.

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket for tilskudd til primærnæringer

Kontaktperson:

Seniorrådgiver John Osvald Grønmo, tlf. 78 47 41 86

Reindrift

Dette kan du få tilskudd til:

 • Samarbeidsprosjekter reindriftsnæringen som bidrar til å sikre reindriftens arealgrunnlag.
 • Kompetanse- og kapasitetsbygging i reindriftsnæringen.
 • Fellesprosjekter som støtter opp om reindrifta som familiebasert næring.
 • Samarbeidsprosjekter for overføring av reindriftas tradisjonskunnskap mellom generasjoner.

Hvem kan få tilskudd:

 • Reinbeitedistrikter/siidaer som ønsker å igangsette samarbeidsprosjekter for å sikre beitearealer. Prosjekter som bidrar med kompetanse- og kapasitetsbygging i næringen, samt prosjekter som ivaretar den familiebaserte aspektet av næringen og tradisjonell kunnskap.  Næringsorganisasjoner som ønsker å igangsette samarbeidsprosjekter der flere aktører fra reindriftsnæringen deltar.

Så mye kan man få i støtte:

 • Inntil 35 % av kostnadene og maksimalt kr 500 000.

Kontaktperson:

Seniorrådgiver Jørn Gunnar Olsen, tlf. 99 30 78 06

Marin næring

Dette kan du få tilskudd til:

 • Tilretteleggende tiltak og prosjekter som bidrar til høyere verdiskaping og videreforedling av marine råvarer, spesielt med sikte på å opprettholde og styrke fiskemottak.
 • Førstegangsinvesteringer i fiskefartøy, redskap og utstyr.
 • Ungdomsfiskeprosjekter

Hvem kan få tilskudd:

 • Enkeltpersonforetak og AS registret i Enhetsregisteret
 • Mottaksanlegg med mottaks- og kjøpegodkjenning
 • Serviceanlegg som omfatter fellesfunksjoner og bruk
 • Fiskere registrert i fiskerimanntallet
 • Ungdomsfiskeprosjekt i to kommuner
 • Videreforedling og utviklingsprosjekter

Så mye kan du få i støtte:

 • Mottaks- og serviceanlegg: Tilskudd inntil 35% av kostnadene, maksimalt kr. 500 000
 • Til nybygg i fiskeflåten: Tilskudd inntil 35% av kostnadene, maksimalt kr. 400 000
 • Til brukte fartøy: Tilskudd inntil 35% av kostnadene, maksimalt kr. 300 000
 • Til redskaper og utstyr ved førstegangsinvesteringer: Tilskudd inntil 35% av kostnadene, maksimalt kr. 100 000
 • Til videreforedling og utviklingsprosjekter: Tilskudd inntil 35% av kostnadene, maksimalt kr. 500 000

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket for tilskudd til primærnæringer

Kontaktperson:

Rådgiver Anders Linga, tlf +47 78 47 40 35, anders.linga@samediggi.no

Elektronisk søknadsskjema

Oversikt over kommuner som er med i virkeområdet for tilskudd til næringsutvikling (STN-området)

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!