Kulturtiltak 2019

Mål for tilskuddsordningen:

 • Levende og allsidig samisk kulturliv

Tilskuddsmottakere for ordningen:

 • Foretak
 • Organisasjoner
 • Statlige institusjoner
 • For prosjekter som gjelder kulturarrangement i forbindelse med markering av Samenes nasjonaldag er kommuner og samiske institusjoner / organisasjoner støtteberettigede.

Det gis ikke tilskudd til Norskregistrerte utenlandske foretak (NUF).

Institusjoner som mottar direkte tilskudd over Sametingets budsjett er ikke tilskuddsberettiget.

Kommuner er ikke tilskuddsberettiget til annet enn kulturarrangement i forbindelse med markering av Samenes nasjonaldag.

Det kan søkes om tilskudd til følgende tiltak:

 • Kulturarrangement med fokus på samisk kultur og samfunnsdebatt
 • Prosjekter som styrker og bevarer kulturuttrykket i tradisjonell kunst og samtidskunst
 • Kunstneriske produksjoner
 • Tiltak som bidrar til overlevering av tradisjonell kunnskap
 • Prosjekter som bidrar til internasjonalisering av samisk kunst og kultur og som bidrar til å synliggjøre samisk kunst og kultur på sentrale internasjonale arena.

Krav til søknadens innhold og form:

 • Sametingets digitale søknadsskjema skal benyttes.
 • Søknader som ikke oppfyller kriteriene for å kunne søke vil bli avvist.
 • Tilskuddsmottaker skal ha et likestillings- og mangfoldsperspektiv i sitt virke og i sine tjenester og produkter.
 • Fullstendig budsjett som viser kostnadsoverslag og finansieringsplan.
 • Den som underskriver søknaden, må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen.
 • Dersom søker mottar støtte skal det opplyses at Sametinget har støttet tiltaket/prosjektet.

Beregningsregler:

 • Nedre grense for tilskudd er kr. 10 000. Maksimalt tilskudd er kr. 200 000.
 • Ved søknad om artisthonorar og reisestøtte for samiske artister og kulturutøvere skal skriftlig kontrakt eller avtale vedlegges søknaden. Artistens krav til honorar skal fremgå av kontrakten/avtalen. Honoraret skal være i samfinansiering med arrangør. Sametingets andel av honoraret er begrenset opp til maksimalt kr 15 000. I tillegg kan det ytes reisestøtte opp til maksimalt kr. 10 000.
 • Det ytes ikke tilskudd til tiltak som anses å falle inn under en institusjon/organisasjons ordinære driftsoppgaver, eller prosjekter som er av driftsmessig karakter.
 • Det ytes heller ikke tilskudd til uspesifiserte utgifter, sosiale kostnader og investeringer.

Det ytes ikke tilskudd til:

 • seminarer
 • konferanser
 • den kulturelle skolesekken

Saksbehandlingstid:

Søker kan forvente svar på søknad 3 måneder etter at søknad er mottatt, Jf forvaltningsloven § 11. Foreløpig melding i forvaltningssak sendes ut innen en måned etter mottatt søknad.

Kontaktinformasjon:

Silja Somby, tlf +47 78 48 42 30, Inger Tjikkom, tlf: +47 78 47 40 45, Nanni Mari Westerfjeld, tlf: +47 78 47 40 25, Emma Margret Skåden, tlf: +47 78 47 41 01

Elektronisk søknadsskjema

Regelverk kulturtiltak 2019 PDF | 491,427 kB

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!