Helse- og sosialprosjekter

Søknadsfrist:

Åpen

Mål:

God helse og likeverdige helse- og sosialtjenester til det samiske folk på lik linje med befolkningen forøvrig.

Tilskuddsmottakere for ordningen:

  • Organisasjoner, foretak og institusjoner
  • Enkeltaktører formelt knyttet til forsknings- og utdanningsinstitusjoner
  • Foretak, institusjoner og organisasjoner som mottar tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret i Norge.

Prioriteringer for 2020:

  • Prosjekter som legger til rette for en språklig og kulturelt tilpasset helse - og omsorgstjeneste
  • Metodeutviklingsprosjekter
  • Prosjekter som øker samiske pasienters medvirkning og brukerstyring
  • Prosjekter som sikrer samiske barns rettigheter og behov når de er under barnevernets omsorg
  • Prosjekter som fremmer kunnskap om samisk språk og kultur innenfor samisk helse
  • Prosjekter som styrker psykisk helse hos samiske barn og unge
  • Prosjekter for møteplasser for samiske eldre

Vurdering av og prioritering mellom søknader:

Søknader vurderes ut fra økonomiske, markedsmessige, tekniske, samfunnsmessig nytte, kunstneriske, faglige og andre relevante hensyn blant annet praktisk gjennomførbarhet.

I vurderingen av søknader legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. Manglende rapportering i tidligere saker vil bli vektlagt.

Ved behandling av søknaden vil Sametinget kunne vurdere søkers økonomiske evne til å gjennomføre prosjektet/etableringen. Sametinget kan innhente kredittopplysninger om søkeren

Beregningsregler:

Tilskudd beregnes på grunnlag av begrunnet søknad og prosjektbeskrivelse, inntil kr 500 000

Kontaktperson:

Seniorrådgiver Inga Margrethe Eira Bjørn,+47 78 48 42 21

Elektronisk søknadsskjema

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!