Åpen søknadsfrist.

Mål for støtteordningen:

Samiske institusjoner er nyskapende og innovative formidlere av samisk kunst, kultur og kulturarv og som skal stimulere til utvikling og nyskapning av samiske institusjoner som arenaer for kunst- og kulturformidling.

Tilskuddsmottakere for ordningen:

Institusjoner som mottar direkte driftstilskudd fra Sametinget over kap. 9 Kultur

Det kan søkes om tilskudd til følgende tiltak:

  • Tilskudd til aktiviteter som går ut over ordinær virksomhet som driftstilskuddet skal dekke, og som bidrar til en langsiktig utvikling av samiske institusjoner.
  • Prosjekter/tiltak som har relevans til Tråante 2017 og som planlegges gjennomført i 2017

Krav til søknadens innhold og form:

Søknaden skal være utfylt på Sametingets søknadsskjema. Den som signerer søknaden må ha fullmakt til å forplikte institusjonen. Søkeren plikter å gi Sametinget alle opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden.

For større prosjekter skal det utarbeides budsjett som viser kostnadsoverslag knyttet til tiltak og finansieringsplan. Prosjektbeskrivelse som omtaler prosjektets klare målsettinger, faglig innhold, framdriftsplan knyttet til milepæler, eventuell formidling, lokal forankring og prosjektets gjennomførbarhet skal vedlegges søknaden.

Beregningsregler:

Nedre grense for støtte er kr 10 000,-. Maksimal støtte er inntil kr. 300 000,-.

Saksbehandlingstid:

Søker kan forvente svar på søknad 3 måneder etter at søknad er mottatt, Jf forvaltningsloven § 11. Foreløpig melding i forvaltningssak sendes ut innen en måned etter mottatt søknad.

Elektronisk søknadsskjema

Kontaktinformasjon:

Emma Margret Skåden, tel: +47 78 47 41 01
Inger Tjikkom, tel: +47 78 47 40 45
Nanni Mari Westerfjeld, tel: +47 78 47 40 25
Silja Somby, tel +47 78 48 42 30

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!