Ber språkengasjerte om å bry seg

Sametingsråd Lars Filip Paulsen håper at alle som bryr seg om fremtiden for de samiske språkene, tar ansvar med å sende inn sine innspill til regjeringen og Sametinget vedrørende NOU 2016: 18 Hjertespråket.

larsfp.jpg

Nyhet | publisert , oppdatert

– Det er svært viktig at det samiske samfunnet nå tar ansvar med å si sin mening om forslagene som skal styrke de samiske språkene. Hvis ikke vi bryr oss, hvordan kan vi forvente at det norske storsamfunnet skal bry seg? Jeg vil oppfordre enkeltpersoner, foreldre og besteforeldre, organisasjoner og foreninger, samt næringsaktører til å sende inn sitt svar før det er for sent. Gå igjennom forslagene i utredningen, og skriv inn om du er enig i dem, sier sametingsråd Lars Filip Paulsen, med ansvar for samiske språk i Sametingsrådet.

Send inn ditt høringssvar via denne lenken.

Møtt engasjerte folk i Sápmi

Sametinget hovedmål for utviklingen av samiske språk er å øke antall språkbrukere, og å øke bruken av samiske språk i samfunnet. Sametinget skal sikre og utvikle språkene, og har derfor tatt en aktiv rolle i oppfølgingen av NOU 2016: 18 Hjertespråket.

Som et ledd i dette arbeidet har Sametinget arrangert en rekke høringsseminarer i tre samiske språkområder, der Sametingsrådet har vært representert. I tillegg har Sametinget både politisk og administrativt deltatt på slike høringsseminarer i regi av andre aktører. Hensikten har vært å skape størst mulig interesse og engasjement om utredningen for å motivere flest mulig i det samiske samfunnet til å sende inn sine høringssvar før høringsfristen som er 15. mars 2017.

– I løpet av denne perioden har jeg fått høre mange historier om den samiske språkhverdagen og de mange ulike utfordringene i de ulike språkområdene. Det har vært et stort engasjement på alle seminarene jeg har vært på. Nå er det viktig at dette engasjementet kommer tydelig frem overfor regjeringen og jeg håper at så mange som mulig nå benytter anledningen til å komme med direkte innspill om utredningen og dets forslag. Innspill på andre forslag til tiltak vil også kunne bidra til utforming av fremtidig samepolitikk innenfor mange områder, sier sametingsråd Lars Filip Paulsen.

Se høringsseminarene på nytt igjen her:
Høringsseminaret på Røros 16. februar fokuserte på det sørsamiske språkområdet.
Høringsseminaret i Tysfjord 23. februar fokuserte på det lulesamiske språkområdet.
Høringsseminaret i Kautokeino 28. februar fokuserte på det nordsamiske språkområdet.

Les også kronikken fra Lars Filip Paulsen om Hjertespråket.

Alle innspill vil bli lest og vurdert

Utvalgets forslag til tiltak og innkomne innspill i høringsrunden vil bli vurdert i dialog mellom Sametinget og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Vi har hele tiden sagt at vi vil sørge for at denne NOU-en ikke blir liggende i en skuff for så å glemmes. Denne utredningen gir oss en historisk mulighet til å løfte statusen til de samiske språkene, og jeg ber alle som én være med på det arbeidet. Jeg er svært opptatt av at Hjertespråket eller Vájmo giella blir fulgt opp med en proposisjon som ser lover og tiltak i sammenheng, sier sametingsråden.

I tillegg til lovendringer har et enstemming Samisk språkutvalg blant annet vurdert regeletterlevelse og ansvarsfordeling mellom Sametinget, statlige myndigheter og ulike deler av offentlige forvaltning. Utvalget har kommet med tiltak som spenner over flere samfunnsområder, men tiltak for barn og unge, barnehage og skole er fremhevet som særlig viktige å følge opp. Les alle forslagene her.

Forslagene knytter seg blant annet til følgende områder:

  • Samiskspråklig barnehagetilbud
  • Samiskopplæring i grunnskole og videregående skole
  • Oversettelse av regler og informasjonsplikt for offentlige myndigheter
  • Rett til svar på samiske språk fra offentlige organer
  • Samisk språkbruk i helse- og omsorgssektoren, og i justissektoren
  • Samisk i den kommunale forvaltningen
  • Rekruttering av personale med kompetanse i samiske språk og samisk kultur
  • Grenseoverskridende språksamarbeid
  • Samiske stedsnavn

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!