Tilsvar til ČálliidLágádus: Sametingets prioritering av samiske læremidler

Sametingsrådet registrerer misnøye hos det samiske forlaget ČálliidLágádus med sametingsrådets saksbehandlingstid og prioriteringer av tilskuddstildeling til nye læremiddelprosjekter i 2019, via avisa Ságat 9. januar.

Nyhet | publisert , oppdatert

Sametingsrådet ser frem til å avholde møte med ČálliidLágádus, hvor vi følger opp alle de omtale enkeltsakene, men vi ønsker gjerne å komme med noen presiseringer i saken.

Vi vil starte med å berømme og takke ČálliidLágádus og alle andre samiske læremiddelprodusenter for alt engasjement og det formidable arbeidet de i årenes løp har utført, i samarbeid med oss, for å produsere samiske læremidler og samisk litteratur. Uten dere, samiske ildsjeler blant læremiddelprodusentene, forfattere og språkmedarbeidere, hadde vi ikke vi oppnådd den utviklinga vi har i dag. Utvikling av det samisk samfunnet behøver samfunnsborgere og institusjoner som tar ansvar. Sametingsrådet ser behovet for å fortsette vårt gode samarbeid og lagspill.

I årets tildelinger av læremiddeltilskudd har ČálliidLágádus fått avslag på noen av sine prosjektsøknader. Vi har forståelse for ČálliidLágádus sin frustrasjon og behov for å få saken belyst for alle parter. Vi ser også utfordringene og ønsker å opplyse forlag, forfattere og deres øvrige medarbeidere og skoler og lærere om Sametingets arbeid og vår felles streben med å utvikle samiske læremidler til nord-, lule- og sørsamisk.

I behandling av tilskuddssøknader til læremiddelprosjekter legger sametingsrådet til grunn Sametingets handlingsplan for læremiddelutvikling 2015-2019, de årlige vedtatte prioriteringer for fag, språk, nivå/klasse og Sametingets vedtatte regelverk for utvikling av læremidler. Sametingets årlige prioriteringer bygger på en samlet vurdering, ut fra føringer i de nye læreplanene og hva som tidligere finnes av læremidler til de ulike fagene. Videre vektlegger Sametinget om tiltaket er innenfor Sametingets prioriteringer når det gjelder faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet, samt prosjektets gjennomføringsmulighet. Dette siste dreier seg blant annet om å vurdere nye søknader opp mot søkers tidligere tilskuddssaker og søkers stabilitet, soliditet og gjennomføringsevne.

Sametinget hadde før tildeling av læremiddeltilskudd i 2019 omtrent 45 millioner kroner i gjeld til åtte samiske læremiddelprodusenter for læremiddelprosjekter som de har under utvikling. Mange av læremiddelprosjektene er dessverre blitt forsinket som følge av blant annet begrenset tilgang på forfattere og oversettere. Dette har vært i fokus når sametingsrådet i 2019 har tildelt tilskudd.

Sametinget mottok 26 tilskuddssøknader, som utgjorde i overkant av 90 millioner kroner. Med et budsjett på 30 millioner, tilsier behandlingen streng prioritering mellom søknadene og mange avslag.

Klageorganet for enkeltvedtak på tilskuddssaker fattet av sametingsrådet er Sametingets klagenemd. Det påklagede enkeltvedtaket som ČálliidLágádus trekker fram i deres kronikk, vil således behandles av klagenemda og omtales derfor ikke her.

I sitt åpne brev til sametingsrådet påpeker ČálliidLágádus at Sametinget er 5 måneder forsinket med behandlingen av lærmiddelsøknadene. Dette er ikke riktig. Sametingets søknadsfrist for læremiddeltilskudd har siden 2017 vært 1. mai og søknadene har da blitt behandlet i september/oktober. Tidligere var søknadsfristen 1. februar. Søknadsfristen ble i 2017 endret etter innspill fra Sálas, som begrunnet dette med at forlagene behøvde mer tid enn én til to måneder på å fremme gode tilskuddssøknader til Sametinget.

Saksbehandlingen av 2019 søknader ble noe forsinket i forhold til tidligere år, og skyldes andre pågående arbeidsprosesser som har krevd store ressurser over lang tid.

Sametinget har i 2019 prioritert tilskudd til ordinære og særskilt tilrettelagte læremidler på nord-, lule- og sørsamisk innenfor ulike fag og årstrinn. I tillegg har vi prioritert digitale læremidler på alle tre samiske språk for hele grunnopplæringen innenfor tverrfaglige emner som forebygging av mobbing, rus, vold og overgrep, hvor det stort sett mangler samiske læremidler.
Læremidler skal utvikles i henhold til de nye læreplanene, der blant annet tverrfaglighet, fordypning og digitalisering er sentral.

Det er stor mangel på samiske læremidler, dette fastslår Sametinget i vår handlingsplan for læremiddelutvikling og Riksrevisjonen i deres rapport om samiskopplæringa fra november 2019. I disse dokumentene fremgår det at samisk læremiddelutvikling er krevende arbeid med mange utfordringer. Sametinget vedtok i desember 2019 ny handlingsplan for læremiddelutvikling 2020-2023, og vi er allerede i gang med å iverksette tiltak for å jobbe videre med utfordringene på ulike nivåer og felt.

Sametinget er i alt i alt fornøyd med at vi i 2019 har kunnet tildele tilskudd til både nye læremiddelprosjekter, og til søknader som gjelder tilpasning av påbegynte eller eksisterende læremidler til de nye læreplanene. Vi er fornøyd med at vi i år har fått flere nye læremiddelprodusenter på lag og vi har tro på at alle vil strebe etter snarest å utgi nye læremidler som kan støtte opp om opplæringa i forhold til de nye læreplanene og digitaliseringen av skolen.

Mikkel Eskil Mikkelsen, sametingsråd

Les også: PRM: Bevilger tilskudd til samiske læremidler

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!