Sametingsrådets innlegg under folkemøte i Oslo

Innlegg som sametingsråd Silje Karine Muotka holdt på folkemøte i Oslo med tema Hvordan styrke og fremme bruk av samisk språk i et storbyperspektiv?:

Nyhet | publisert

Året i år er spesielt, da vi har internasjonal år for urfolksspråk. Sametinget har satt i gang språkløftet: - Sametingets strategi for da samiske språkene. Vår visjon for språkløftet er at de samiske språkene naturlig skal tilhøre samfunnet, og at samtlige skal ha mulighet til å kunne høre, se og bruke språkene i alle samfunnssektorer.

Denne uka er også en spesiell uke, da det samisk språkuke. Målet med språkuka er å løfte de samiske språks status, og å forbedre kunnskap om samiske språk og kultur i samfunnet. Akkurat i denne uka skal samisk språk høres og synes overalt. I samisk språkuke skal vi sammen synliggjøre og styrke kunnskap om samiske språk i hele vårt samfunn.  Sammen skal vi ta et større ansvar for at samiske språk høres, synes og brukes i alle samfunnssektorer.

Samisk språkuke er del av Sametingets langsiktige språksatsing.  –Språkløftet, og dette er også Sametingets hovedmarkering i det internasjonale språkåret.

Vi er nå i Norges hovedstad, og også i en av de største samebyene. Sametinget har en felles samarbeids erklæring?  med Oslo kommune. For Sametinget er det viktig at det finnes samiske tilbud og tjenester også i byer.  Det er også viktig at samisk er synlig i bybildet. Det vil løfte språkenes verdi og vil således gi det samiske folk en følelse om at språkene og kulturen aksepteres.  Mitt ønske er at Oslo snart får godkjente samiske stedsnavn, og at samisk blir mer synlig.

I Oslo er det allerede igangsatt samiske aktiviteter . Sametinget støtter bland annet helsemøter for eldre, etablering av språksenter og Samisk Hus i Oslo. Vi vet at helsemøtene er godt likt, noe Sametinget har støttet i tre år. Det er også viktig med et språksenter og en samisk møteplass, som Oslo Samisk Hus.  På mange steder er ikke samiske språk en naturlig det i livet , da det er få arenaer hvor samisk høres og synes. Det er viktig å tilrettelegge for at bruken av samisk skjer på naturlige arenaer og møteplasser. Samiske språksentere har en viktig rolle i det arbeidet. Spesielt ovenfor foreldre, som ikke behersker samisk og som velger samiskopplæring for sine barn.  De trenger ekstra støtte for å sikre at språkene får fremgang. 

Vi må også huske at aktivitetene skal ha god kvalitet. Bare det at det finnes aktiviteter er ikke nok, dersom kvaliteten ikke er god.  Vi vet at språk løfter kvalitet, så det må være aktiviteter som også er for samisktalende.  Kulturforståelse er noe som er viktig, spesielt innen helsetilbud.   

Som jeg tidligere har nevnt, så er språkløftets visjon at de samiske språkene skal få en naturlig plass i samfunnet, også i store byer, hvor de samiske språkene er minoritetsspråk.   Det er ikke nok at Sametinget alene jobber med å øke språkenes status, vi må samarbeide for å kunne forbedre situasjonen for de samiske språkene og de samisktalende.

Av forslag om aktiviteter og tanker som fremmes  om de samiske språkene, så kommer de fra enkeltpersoner, og det er nesten som en fritidsaktivitet å regne det å holde på å  fremme de samiske språkene hvor de samiskspråklige er i et fåtall. Vi må bli påmint om at ideer og aktiviteter trenger positiv respons, og at vi i felleskap må prøve å støtte aktivitetene.  Jeg vil derfor takke foreldre og andre som ikke gir opp med å få oppfylt sine rettigheter i forhold til de samiske språkene, dessuten ønsker jeg å takke alle som jobber for de samiske språkene her i Oslo.    

Jeg gleder meg til å høre det som kommer frem på dette folkemøtet. Vi trenger informasjon om hvordan vi skal jobbe fremover med å bevare språk og kultur, også i de store byene.  Jeg kommer til å ta med meg deres tanker og kommentarer i vårt videre arbeid med språkløftet.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!