Sametinget deltar på FN-møter i New York

Neste uke deltar president Aili Keskitalo og leder for Sametingets ungdomspolitiske utvalg (SUPU), Ole Henrik Bjørkmo Lifjell på møter i FNs permanente forum for urfolkssaker. Forumets 17. sesjon foregår i New York 16.- 27. april 2018. Årets tema er urfolks kollektive rettigheter til land, territorier og ressurser.

Nyhet | publisert , oppdatert

FNs permanente forum for urfolkssaker skaffer til veie ekspertråd og gir anbefalinger innenfor feltene økonomisk og sosial utvikling, kultur, miljø, utdannelse, helse og menneskerettigheter.

IMG_E1580.JPG

Sametingspresident Aili Keskitalo

FOTO | Foto: Åse M.P. Pulk/Sámediggi

På årets sesjon følger Sametinget særskilt sakene som omhandler implementering av FNs erklæring om urfolks rettigheter. Videre er presidenten av FNs Generalforsamling innkalt til en høring om den videre prosessen for å sikre tilrettelagt deltakelse for urfolks representative institusjoner i FN-systemet. Dette er en sak som Sametinget har jobbet lenge med fordi vi som et folkevalgt organ for samene i Norge ikke har anledning til å møte i egen kapasitet på relevante nivåer FN på samme vilkår som sivilsamfunnets organisasjoner (NGOer). Sametingspresidenten har meldt inn at hun skal holde innlegg på disse temaene.

Sametingets erfaring viser at når vi får anledning til å fremme egne synspunkter i prosesser som angår våre rettigheter så får vi bedre gjennomslag. Innenfor FNs overvåkningsorganer for konvensjoner som Norge har ratifisert leverer vi alternative rapporter. Det samme gjelder i forhold til ILO 169 konvensjonen om urfolk. I dag har vi tilgang til høringer i FN overfor FNs Menneskerettighetsråd, FNs Menneskerettighetskomité, FNs kvinnediskrimineringskomité, FNs rasediskrimineringskomité og FNs barnekomité. Dette bør utvides for urfolksparlamenter og andre representative institusjoner til å gjelde på alle relevante nivå i FN. For eksempel innenfor FNs klimakonvensjon, FNs konvensjon om biologisk mangfold og møter i FNs Generalforsamling. I daq er vi avhengige av å delta gjennom Norges delegasjon på slike møter. Det kan begrense våre muligheter til å fremme Sametingets standpunkter.

På årets forum vil Keskitalo holde innlegg om Det internasjonale år for urfolksspråk, 2019 i regi av UNESCO. I tillegg vil presidenten lørdag 21. april holde innlegg på en konferanse om urfolks språk på Colombia University. Sametingets oppfølginger av utredningen NOU 2016: 18 - Hjertespråket vil danne grunnlaget for mye av det som skal sies. Verdens ca. 370 millioner urfolk, som bor i over 90 land utgjør mindre enn fem prosent av verdens befolkning, men allikevel snakker vi majoriteten av verdens beregnede 7000 språk og representerer 5000 forskjellige urfolkskulturer. Mange av disse språkene er alvorlig truet. Det er et stort tap for menneskeheten om urfolks språk og kultur forsvinner. Derfor må det settes inn tiltak som bevarer og utvikler språk. Dette gjelder i aller høyeste grad også for de samiske språkene.

Ole Henrik Bjørkmo Lifjell fra SUPU vil delta på det globale ungdoms urfolks caucus, og bli involvert i å fremme saker som de vil fronte. Det legges opp til koordineringer av den arktiske regionen (samene og inuittene) sine felles målsettinger på ulike agendapunkter. Det samme gjelder for Samisk parlamentarisk råd (SPR). Flere av innleggene fra sametingene vil være samkjørt. For eksempel i drøftinger om enkeltsaker som Arctic Railway og Tana-avtalen, samt i diskusjoner om grønn energi som vindmøller og vannkraft, og i saker som handler om gruvedrift i urfolks områder.

Nærmere opplysninger om årets sesjon

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!