– Myndighetene har sviktet den samiske befolkningen og må styrke innsatsen

Krisesentersekretariatet, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Sametinget er klar i sin tale: Vold mot kvinner og vold i nære relasjoner i samiske samfunn må tas på alvor.

Nyhet | publisert

FELLES PRESSEMELDING FRA KRISESENTERSEKRETARIATET, LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET OG SAMETINGET:

Opptil 49 prosent av samiske kvinner i Norge har vært utsatt for vold eller overgrep viser tall fra en rapport fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Svikt i hjelpeapparatet kan også føre til at samiske kvinner ikke får den hjelpen de har krav på. I rapporten pekes det på at voldsbruk i samiske området kan henge sammen med generasjoner med fornorskningspolitikk.

Situasjonen er alvorlig. Det er sterkt behov for fornyet innsats med overordnet handlingsplan, tilsyn av kommunene og koordinerte, tilgjengelige kommunale tjenester.

– Dette klarer vi ikke løse alene. Tysfjordsaken var startpunktet og det var samfunnet selv som til slutt tok affære slik at systemet måtte reagere. Det samiske samfunn ønsker endring. Regjeringen må iverksette en handlingsplan mot vold og overgrep i samiske samfunn, med konkrete og skreddersydde tiltak, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Behov for økt kompetanse

På temamøtet om vold mot kvinner og vold i nære relasjoner i samiske samfunn ved Sametinget i Karasjok 26. november, var det stor oppslutning om at politi og hjelpeapparat må styrke sin kompetanse på samisk språk og kultur. Møtet var et samarbeid mellom Sametinget, Krisesentersekretariatet og Likestillings- og diskrimineringsombudet i forbindelse med kampanjen Taushet tar liv. Manglende språklig tilrettelegging og kulturkunnskap er ekstra barrierer for voldsutsatt som trenger hjelp.

Mange av dem som var på møtet mente at det er et stort behov for handlingsplan mot vold og overgrep i samiske samfunn, som utarbeides i samarbeid med samiske organisasjoner. Det ble også løftet frem at alle kan og må bidra i kampen mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner ved å tørre å snakke om det og varsle ved mistanke om vold.

Sametingspresident Aili Keskitalo mener at man må synliggjøre problematikken i større grad.

– Volden må stoppes nå. Omfanget et dokumentert og vi må sette inn tiltak. Myndighetene med Justisdepartementet i spissen må sørge for en tiltaksplan, som blir iverksatt og fulgt opp. Volden er særlig usynlig i samiske miljøer, men det betyr ikke at den er akseptert. Samiske menn og gutter må sterkere på banen for å snakke om vold, sier Keskitalo.

Økt innsats for å forebygge og beskytte

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm sier det er tydelig at hjelpeapparatet ikke klarer å nå ut til den samiske befolkningen for å forebygge, beskytte og hjelpe når kvinner utsettes for vold i nære relasjoner.

– Forklaringene er mange: språk, kunnskap om samisk kultur, tillit, penger, geografiske avstander, ukoordinert hjelpeapparat. Ingen av disse er gode unnskyldninger, men  utfordringer som stat og kommune må løse. Voldutsatte samer har rett til like god hjelp som alle andre i kommunen, sier Bjurstrøm.

Tove Smaadahl, daglig leder av Krisesentersekretariatet sier at det er nødvendig med en økt innsats for å forebygge og beskytte. Forskning viser at voldsutsatte kvinner i samiske samfunn ofte ikke tør å fortelle om vold.

– Dårlig kommuneøkonomi truer Samisk krise- og incestsenter i Karasjok, som er det eneste i Norge som gir et tilbud rettet spesielt mot den samiske befolkningen. Samisk krise- og incestsenter må reddes. Det må sikres et godt tilbud til den samiske befolkningen, som ivaretar hensynet til samisk språk og kultur, sier Smaadahl.

Sluttdokument

Det er utarbeidet et sluttdokument fra møtet, som blant annet er tilbakemeldingen til statssekretær Knut Morten Johansen fra Justis- og beredskapsdepartementet, som deltok på møtet i Karasjok.

Bakgrunn for kampanjen Taushet tar liv

25. november markeres årlig som den internasjonale dagen mot vold mot kvinner og starten på den internasjonale FN-kampanjen «16 Days of Activism Against Genderbased Violence». Taushet tar liv går inn under denne paraplyen og er et samarbeid mellom Krisesentersekretariatet og Likestillings- og diskrimineringsombudet. I år samarbeider vi også med Sametinget med fokus på vold mot kvinner og vold i nære relasjoner i samiske samfunn. Taushet tar liv er finansiert av Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging. Kampanjen har som hovedformål å bidra til å forebygge de såkalte varslede partnerdrapene. Noen så, noen visste, men ingen grep inn i tide. Her kan lese mer om Taushet tar liv -kampanjen.

Kontakt:
Ta kontakt med våre kommunikasjonsmedarbeidere for mer informasjon og eventuelle intervjuforespørsler:

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!