Forsiden
Språk
Samiske stedsnavn
©Kenneth Hætta

Samiske stedsnavn

Ansvarlig politiker
Aili Keskitalo ©Kenneth Hætta/Sámediggi
President NSR Ávjovárri
Aktuelt
Javri
Samiske stedsnavn i offentlig bruk
Sametingsrådet finner det beklagelig at det mange steder ennå ikke er samlet...
Les mer

Stadnamnloven gjelder hele det samiske språkområdet. Stadnamnloven skal sikre samiske stedsnavn i samsvar med nasjonalt lovverk og internasjonale avtaler og konvensjoner. Det stilles krav til bruk av korrekt stavemåte og bruk av samiske tegn.

  • I henhold til bestemmelsene i loven skal det samiske navnet alltid stå først på skilt i det samiske forvaltningsområdet. I forskriften er det foreslått å åpne for at kommunen kan velge at det samiske navnet skal stå først på skilt også i området som ikke er en del av det samiske forvaltningsområdet.
  • Samiske stedsnavn som benyttes av folk som bor fast på stedet eller har næringsmessig tilknytning til stedet til vanlig, skal benyttes av det offentlige på skilt, kart osv (§9).

Navnekonsulenttjenesten:

Stadnamnlova § 11 gir Sametinget myndighet til å oppnevne konsulenter for samiske stedsnavn.

Navnekonsulenttjenesten ble opprettet i 1991 da stedsnavnloven trådte i kraft i Norge.  Det ble etablert flere navnekonsulenttjenester, blant annet for samiske og finske navn.

Navnekonsulentene er faglig ansvarlige for tilrådinger om hva slags skrivemåter som foreslås brukt i offentlig sammenheng.

Det samiske området i Norge er i stedsnavnloven språklig sett delt i tre deler, slik at man i det sørsamiske området normerer stedsnavnene i følge sørsamisk rettskriving, i det lulesamiske området brukes lulesamisk rettskriving og i det nordsamiske området brukes nordsamisk rettskriving.

Nordsamisk: Jonny Inge Nutti                            

Lulesamisk: Kåre Thjikkom

Sørsamisk: Ole Henrik Magga

Lov om stadnamn (Lovdata)

Saksgangen i saker som gjelder samiske navn:

  • Noen tar opp navnesak etter lov om stadnamn. § 5 første ledd sier hvem det er som kan reise en navnesak. Saken sendes til
  • Vedtaksorganet (§ 5 andre og tredje ledd i loven angir hvem som er vedtaksorgan for hvilke navn). Vedtaksorganet forbereder saken med alle tilgjengelige opplysninger. Saken sendes til
  • Høring med to måneders frist. Kommunen sørger for at alle som har høringsrett får uttale seg, og sender den til
  • Samisk navnekonsulenttjeneste for tilråding om skrivemåte. Navnekonsulenttjenesten har to måneders frist på å sende saken til
  • vedtaksorganet som fatter vedtak. Vedtaket sendes til kommunen, som kunngjør vedtaket etter reglene i § 6 i loven ( med opplysning om klageadgang etter § 10). Vedtaket sendes også til Samisk navnekonsulenttjeneste, andre offentlige organ som skal bruke navnet i tjenesten, og til Sentralt stedsnavnregister (SSR) ved Statens kartverks regionkontor.

Samiske stedsnavn på nett

Statens Kartverk holder på å utvikle nye tjenester på nett, og det er nå åpnet for den muligheten at man kan søke på samiske stedsnavn.

Norgesglasset er et søkbart Norgeskart. Den gir deg mulighet til å navigere rundt i kartene, søke på adresser, transformere koordinatsett og zoome deg fram og tilbake i aktuelle områder. Du kan søke på mer enn 450 000 stedsnavn og rundt 23 000 samiske stedsnavn i Norge og samtidig få navnet plassert på kartet. Videre kan du søke på gateadresser i Norge slik at disse blir vist på ett kartutsnitt.

Norgesglasset i ny versjon og kart i skolen er betaversjoner, det vil si at de er under utvikling, og endringer i design og funksjonalitet kan endres uten varsel.

Norgesglasset ny versjon.

Kart i skolen betaversjon. 

Sametinget har som mål at samisk språk styrkes og at det blir en naturlig del av den norske offentligheten.