Forsiden
Språk
©Kenneth Hætta

Språk

Språket er en viktig kulturbærer og identitetsmarkør. Det er en grunnleggende menneskerettighet å ha mulighet til å bruke sitt eget språk, og som urfolk har samer i tillegg rett til ytterligere beskyttelse av sitt språk. Tidligere har dette blitt aktivt motarbeidet gjennom fornorskningspolitikken. Sametinget har som mål at samisk språk styrkes og at det blir en naturlig del av den norske offentligheten.

Sametinget arbeider for

 • Å utvide forvaltningsområdet for samisk språk, gjennom rådgivning og samarbeid med kommunale myndigheter.
 • At det opprettes flere språkarenaer, ved å arbeide for å opprette samiske språksentre og å gi støtte til enkelttiltak.
 • At samisk skal være et levende språk også i fremtiden, gjennom å satse på barn og unge.

Rettigheter

 • Den samiske folkegruppen i Norge skal kunne sikre og utvikle sitt språk, kultur og sitt samfunnsliv.
 • Alle har rett til svar på samisk når de henvender seg til et lokalt offentlig organ i forvaltningsområdet for samisk språk.
 • Alle har rett til å bruke samisk i rettsvesenet.
 • Alle som ønsker å bruke samisk overfor lokale og regionale offentlige helse- og sosialinstitusjoner o forvaltningsområdet, har rett til å bli betjent på samisk. (Se også Helse og sosial)
 • Samiske barn under barnevernets omsorg har rett til å bruke sitt morsmål. (Se også Helse og sosial)
 • Alle har rett til individuelle kirkelige tjenester på samisk i Den norske kirkes menigheter i forvaltningsområdet.
 • Ansatte i et lokalt eller regionalt offentlig organ i forvaltningsområdet har rett til permisjon med lønn for å skaffe seg kunnskap i samisk når organet har behov for slik kunnskap.
 • Alle har rett til opplæring i samisk i grunnskolen og i den videregående skole (Se opplæring).

Handlingsplan for samiske språk

Regjeringen har utarbeidet en handlingsplan for samiske språk. Handlingsplanens hovedfokus er å legge forholdene til rette for å øke antallet aktive samiske språkbrukere. Dette skal gjøres gjennom tiltak rettet mot å styrke opplæringen i samisk i barnehagen og grunnutdanningen, gjennom å legge til rette for etablering av flere arenaer for bruk av samisk språk og gjennom en sterkere satsing på rekruttering til samiskspråklig utdanning og utdanning med samisk i fagkretsen.

Handlingsplan for samiske språk:

http://www.regjeringen.no/upload/AID/publikasjoner/rapporter_og_planer/2009/Handlingsplan_2009_samisk_sprak.pdf

http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/SAMI/Handlingsplan_samiskesprak_status2010_BM.pdf

Seminarer og konferanser

18.01.2017 Sámás Mánáin foredrag i Tromsø

Sametingets språkkampanje Sámás Mánáin / Sámásta Mánájn...

Senere hendelser