Forsiden
Opplæring
Grunnskole og VGS
opplæring

Grunnskole og VGS

Skolen er en av våre viktigste samfunnsinstitusjoner. Den er forankret i fortiden og skal ruste oss for fremtiden. Skolen og læreren overfører kunnskap, kultur og verdier fra et slektsledd til det neste. Kompetanse- máhttu- er samfunnets primære ressurs. Satsning på skole og utdanning er derfor avgjørende for at det samiske samfunnet skal utvikles i tråd med det samiske folks egne visjoner, egne prioriteringer og premisser

Ansvarlig politiker
Silje Karine Muotka ©Kenneth Hætta/Sámediggi
Rådsmedlem NSR Nordre
Aktuelt
Sámediggi (Govva Jan Helmer Olsen)
Nå kan du søke stipend elektronisk
Sametinget fortsetter å dele ut språkmotiveringsstipend i 2016 til elever so...
Les mer
Silje Karine Muotka 3 (Foto: Kenneth Hætta)
Gratulerer med Benjaminprisen
Sametingsrådet gratulerer Sjøvegan Videregående skole/Vuotnasiidda joatkkask...
Les mer

Sametinget arbeider for:

  • å utarbeide en helhetlig samisk utdanningspolitikk for grunnopplæring og videregående opplæring
  • at refusjonssatsen til samisk språkundervisning justeres slik at de reelle kostnadene dekkes
  • at grendeskoler i samiske områder opprettholdes
  • å øke antall elever som fullfører videregående

Dette jobber vi med nå:

  • Sametingsmelding om opplæring og utdanning.
    Sametinget i Norge har inntil nå ikke utviklet overordnede målsettinger for en helhetlig utdanningspolitikk. Med Sametingsmelding om opplæring og utdanning vil Sametinget gjøre noe med dette. Først og fremst fordi utdanningspolitikk er av stor betydning for det samiske samfunnet og samfunns- og kompetansebygging i nåtid og i fremtid.
  • Medvirke til refusjon av opplæringsloven, voksenopplæringsloven, privatskoleloven og tilhørende forskrifter vedrørende samisk opplæring
  • Revidere læreplaner fastsatt av Sametinget.

Sametinget gir informasjon og veiledning om samisk opplæring innenfor grunnopplæring.

Samisk opplæring - rettigheter og plikter.

Fjernundervisning:

Fjernundervisning og hospitering er en alternativ opplæringsform som kun skal benyttes i de tilfeller hvor vanlig opplæring ikke er mulig. Skoleeier som ikke har lærer som kan gi opplæring i samisk, må da tilby sine elever opplæring i samisk ved bruk av slike alternative opplæringsformer

Det tilbys i dag fjernundervisning i samiske språk både på grunnskolen og i videregående skole.

Skoleeier som ikke har lærer som kan gi opplæring i samisk, må tilby sine elever opplæring i samisk ved bruk av alternative opplæringsformer. I forskrift til opplæringsloven § 7-1 om alternative opplæringsformer, er fjernundervisning ett av flere alternativer. Det tilbys i dag fjernundervisning i samiske språk både på grunnskolen og i videregående skole.

Fylkesmannen i Nordland har koordineringsansvar for sør- og lulesamisk fjernundervisning.

Fylkesmannen i Finnmark har koordineringsansvar for nordsamisk fjernundervisning.

Satsning på skole og utdanning er avgjørende for at det samiske samfunnet skal utvikles i tråd med det samiske folks egne visjoner, egne prioriteringer og premisser