Forsiden
Opplæring
Barnehager
Barn ©Kenneth Hætta

Barnehager

Hovedmål for barnehagepolitikken i Sametinget er å skape gode oppvekstvilkår gjennom samisk barnehagetilbud. Det samiske barnehagetilbudet er et åpent tilbud til alle barn og foreldre som måtte ønske det. Samisk språk og kultur er viktig å vektlegge i et samisk barnehagetilbud. Det handler om arv og tradisjoner, men samtidig og vedlikeholde, skape og fornye.

Feiring av 6. februar i barnehagen

Ansvarlig politiker
Silje Karine Muotka ©Kenneth Hætta/Sámediggi
Rådsmedlem NSR Nordre
Aktuelt
Ronny Wilhelmsen_halv nært (Foto Jan Roger Østby)
Gi uttalelse til til ny rammeplan for barnehager
Forslag til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er på høring. H...
Les mer
Silje Karine Muokta_Sametinget_Nært
Bevilgninger til prosjekter og utviklingsarbeid i barnehager i 2015
Forprosjekt for etablering av sørsamisk barnehage i Røros,  samiske mattradi...
Les mer

I følge Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud skal Sametinget arbeide for:

  • at innholdet i barnehagene fremmer utvikling, læring og danning
  • at barn får styrket sin språkstimulering på nord-, lule- og sørsamisk
  • at det utvikles språkbadmodeller i barnehagene
  • at barnehagene har tilstrekkelig med samiskspråklige ansatte
  • at barnehagene har tilstrekkelig med pedagogisk materiell og leker
  • at barn har sammenhengende progresjon i læringsinnholdet fra barnehage til skole

Sametinget legger følgende definisjon til grunn for hva et samisk barnehagetilbud er: Medsamisk barnehagetilbudmenes et tilbud der barnehagedriften bygger på samisk språk og kultur. Barnehagen skal styrke barnas identitet som samer ved å fremme bruken av samisk språk og ved å formidle samisk kultur. Barnehagen ledes av samiskspråklige pedagogisk personalet.

Det samiske barnehagetilbudet kan deles inn i følgende kategorier: a) samiske barnehager og norske barnehager med samisk avdeling b) barnehager med tilbud om samisk språkopplæring.

Sametinget legger til rette for samisk barnehagetilbud gjennom forvaltning av tilskudd til barnehagene. Barnehager som gir et samisk barnehagetilbud kan søke på de ulike tilskuddsordningene. Tilskuddsordningene er beskrevet i Sametingets budsjett. 

For å støtte barnehagenes arbeid medRammeplan for barnehagens innhold og oppgaverer det utarbeidet en serie temahefter. Temaheftene er ment som inspirasjon og grunnlag for refleksjon i arbeidet med ulike temaer knyttet til barnehagens innhold og oppgaver. Det er også utarbeidet enveileder for barnehager med samiske barn.

Sametinget har flere samarbeidspartnere som jobber sammen med oss for å nå våre mål.

Kunnskapsdepartementet

Utdanningsdirektoratet

Fylkesmannen

Foreldreutvalget for barnehager

Eksterne resursser:

Barnehageloven (Lovdata)

Det samiske barnehagetilbudet er et åpent tilbud til alle barn og foreldre som måtte ønske det.