Forsiden
Om Sametinget
Ledige stillinger

Ledige stillinger

Sametinget er et nasjonalt parlament for samene i Norge, og forvaltningsinstitusjon for offentlige tjenester som berører det samiske samfunnet. Administrasjonens ansvar og oppgaver er å betjene det politiske nivået, og bidra til å beskytte og utvikle samisk kultur, språk og samfunnsliv. Vi tilbyr meningsfylte samfunnsoppgaver innenfor same- og urfolkspolitikk nasjonalt og internasjonalt, både politisk og administrativt. Som medarbeider i Sametinget vil du samarbeide med engasjerte kolleger med ulik bakgrunn, i en av landets mest særegne og utfordrende offentlige arbeidsplasser.

Søkere vil bli ført opp på offentlig søkerliste. Om du ber om anonymitet, vil du få beskjed før offentliggjøring av søkerliste. Alle ledige stillinger i Sametinget kunngjøres på denne siden og på JobbNorge.no. Søknader sendes digitalt via JobbNorge.no.

Offentlige søkerlister

Les mer

Registratorer av samiske bygninger – ID 112095

Sametinget søker registratorer i forbindelse med Sametingets prosjekt for registrering av samiske bygninger. Tiltredelse juni/juli, og med en varighet på ca. 3 måneder. Vi søker etter 2-3 personer med arbeidssted i Nordland og Nord-Troms, med forbehold om endringer i planleggingen.

Les mer

Arbeidet vil bestå i registrering av samiske bygninger i forbindelse med innføring av disse i Riksantikvarens sentrale kulturminnedatabase, Askeladden. Det må i tillegg påregnes en del rapportarbeid, underveis i feltarbeidet. Det er en fordel med relevant utdanning innen bygningsfag/arkitektur eller arkeologi/historie eller tilsvarende. Erfaring fra kulturminneregistrering vil også være en fordel. En del av oppgavene vil omfatte intervjuarbeid, og kunnskap i samisk språk vil derfor være en viktig kvalifikasjon samlet sett. Det er også ønskelig at søker har førerkort til bil.

Sametinget vil videre legge vekt på kunnskap om samiske samfunnsforhold. I tillegg vil vi legge vekt på gode kvalifikasjoner, samarbeids- og kommunikasjonsevner, skriftlig framstillingsevne, evne til selvstendig og målrettet arbeid og serviceinnstilling.

Stillingene er plassert i stillingskode 1065 konsulent/1408 førstekonsulent etter kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til prosjektleder Mia De Coninck, avdelingsdirektør Sunniva Skålnes eller fagleder Andreas Stångberg, telefon 78 47 40 00.

Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetting, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn.

Sametinget har avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA), og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider.

For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr år inntil kr 25.000, særskilt skattefradrag og forhøyet barnetrygd.  Disse er gjeldende inntil Stortinget omgjør ordningene.

Ansatte i Sametinget har fleksibel arbeidstid. Søkere som ikke kan samisk ved tiltredelse, kan etter avtale med arbeidsgiver tilpliktes opplæring i samisk språk.

Forøvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 mnd. prøvetid. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten

Elektronisk søknad på stillingen registreres på www.jobbnorge.no.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester legges ved den elektroniske søknaden.
Manuelt innsendte vitnemål og attester returneres ikke, men vil bli makulert.

Søknadsfrist:
onsdag 01.04
2015

Prosjektleder/feltledere/feltassistenter/sommervikarer – ID 112099

Sametinget søker prosjektleder/feltledere/feltassistenter/sommervikarer til saksbehandling og § 9-undersøkelser i forbindelse med befaring av plan- og arealsaker i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Antallet stillinger vil være avhengig av antallet eksterne oppdrag/feltarbeid som skal gjennomføres under 2015. Stillingene er midlertidige, og de fleste har tiltredelse i mai/juni 2015. Varigheten er normalt 2-4 måneder, med ev. mulighet til forlengelse. Arbeidssted er et av Sametingets kontorsteder i Varangerbotn, Tromsø, Manndalen i Kåfjord, Evenskjær, Drag og Snåsa.

Les mer

Med forbehold om at all finansiering kommer på plass så vil det i forbindelse med feltarbeid for Hålogolandsveien være særskilt behov for 1 prosjektleder i ca 1 år, 2 personer til kulturhistorisk undersøkelse i 2 måneder samt 2 feltledere og 2 feltassistenter i 5 resp 4 måneder til selve feltarbeidet. Det er ønskelig at prosjektleder tiltrer så raskt som mulig og at den kulturhistoriske undersøkelsen blir gjennomført før feltsesongen. Alle avklaringer rundt dette prosjektet er imidlertid ennå ikke på plass, så vi tar forbehold om endringer av tidsrom, varighet og omfang.

I forbindelse med feltarbeid for utbedringer av E6 i Sørfold kommune vil det være særskilt behov for en feltleder i 4 måneder til kulturhistorisk undersøkelse og feltarbeid samt 1 feltassistent i 1 måned til selve feltarbeidet.

Angi ønsket stilling/prosjekt og kontorsted i søknaden.

Prosjektleder for Hålogalandsveien ansettes i 1 år, med mulighet for forlengelse. Prosjektlederen ivaretar og koordinerer kontakten mellom tiltakshaver og Sametinget. Videre vil prosjektleder forberede og organisere feltarbeidet, samt delta ute i felt. Prosjektlederen har også ansvar for saksbehandling, sluttrapportering og kartarbeidet (GIS).

For feltledere består arbeidet registrering av samiske kulturminner i forbindelse med aktuelle plan- og arealsaker. I tillegg inngår rapportarbeid, både underveis og etter avsluttet feltarbeid. I enkelte tilfeller kan det også være aktuelt med saksbehandling av plan- og arealsaker på det aktuelle kontorstedet samt innlegging av registrerte kulturminner i Askeladden. Det er en fordel med høyere utdanning innen arkeologi/historie eller tilsvarende. Det kreves erfaring fra kulturminneregistrering og bruk av GPS.

Feltassistentene skal delta i feltarbeidet og utføre registreringer av samiske kulturminner i forbindelse med befaring av aktuelle plan- og arealsaker. Det er ønskelig med kjennskap til kulturminneregistrering. Relevant erfaring vil også bli vurdert. I tillegg inngår en del rapportarbeid etter avsluttet feltarbeid samt arbeidsoppgaver som kan innebære enklere saksbehandling av saker på det aktuelle kontorstedet dersom det oppstår behov og kapasitet finnes.

En del av arbeidsoppgavene vil kunne omfatte intervjuarbeid, og kunnskap i samisk språk vil derfor samlet sett være en viktig kvalifikasjon. Det er også ønskelig med kjennskap til PDA og førerkort for personbil. Sametinget vil videre legge vekt på kunnskap om samiske samfunnsforhold. I tillegg vil vi legge vekt på gode kvalifikasjoner, samarbeids- og kommunikasjonsevner, skriftlig framstillingsevne, evne til selvstendig og målrettet arbeid samt serviceinnstilling.

Stillingene er plassert i stillingskode 1065 konsulent/1408 førstekonsulent/1434 rådgiver etter kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Sunniva Skålnes eller fagleder Andreas Stångberg, telefon 78 47 40 00

Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetting, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn.

Sametinget har avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA), og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider.

For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr år inntil kr 25.000, særskilt skattefradrag og forhøyet barnetrygd.  Disse er gjeldende inntil Stortinget omgjør ordningene.

Ansatte i Sametinget har fleksibel arbeidstid. Søkere som ikke kan samisk ved tiltredelse, kan etter avtale med arbeidsgiver tilpliktes opplæring i samisk språk.

Forøvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 mnd. prøvetid. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten

Elektronisk søknad på stillingen registreres på www.jobbnorge.no.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester legges ved den elektroniske søknaden.
Manuelt innsendte vitnemål og attester returneres ikke, men vil bli makulert.

Søknadsfrist:
onsdag 01.04
2015