Forsiden
Om Sametinget
Ledige stillinger

Ledige stillinger

Sametinget er et nasjonalt parlament for samene i Norge, og forvaltningsinstitusjon for offentlige tjenester som berører det samiske samfunnet. Administrasjonens ansvar og oppgaver er å betjene det politiske nivået, og bidra til å beskytte og utvikle samisk kultur, språk og samfunnsliv. Vi tilbyr meningsfylte samfunnsoppgaver innenfor same- og urfolkspolitikk nasjonalt og internasjonalt, både politisk og administrativt. Som medarbeider i Sametinget vil du samarbeide med engasjerte kolleger med ulik bakgrunn, i en av landets mest særegne og utfordrende offentlige arbeidsplasser.

Søkere vil bli ført opp på offentlig søkerliste. Om du ber om anonymitet, vil du få beskjed før offentliggjøring av søkerliste. Alle ledige stillinger i Sametinget kunngjøres på denne siden og på JobbNorge.no. Søknader sendes digitalt via JobbNorge.no.

Offentlige søkerlister

Les mer

Fagleder - Budsjett og samordning- Ref.nr. ID 116380

Sametinget har ledig fast stilling som fagleder til budsjett- og samordningsseksjonen. Seksjonen har for tiden 5 medarbeidere inkludert fagleder. Arbeidssted er ved et av Sametingets kontorsteder, med forbehold om ledig kontorkapasitet ved stedet.

Les mer

Ansvarsområder for seksjonen:
Sametingets meldinger og budsjett er et av de viktigste styringsdokumentene i vårt system og en av de viktigste ansvarsområdene til seksjonen er å samordne og samhandle dette arbeidet.

Seksjonen har følgende ansvarsområder:
• Overordnet meldingsarbeid, herunder ansvar for oppfølging og utvikling av meldingsveilederen samt veiledning av fagavdelingene i meldingsarbeidet.
• Sametingets budsjett og fremtidige budsjettbehov.
• Sametingets årsrapport.
• Forvaltning av statistikk og annet materiale som kunnskapsgrunnlag for meldinger, budsjett og andre politikk dokumenter i Sametinget.
• Kontroll- og veiledningsoppgaver innen intern kontroll.
• Overordnet ansvar for tilskuddsforvaltning, herunder rådgivning og veiledning i forbindelse med rutiner og utvikling av disse, samt kvalitetssikring av regelverkene i forhold til økonomi bestemmelsene i staten.

Prosessene i seksjonen krever utstrakt koordinering og samarbeid internt med alle seksjoner/avdelinger og med politikerne, herunder også plan- og finanskomiteen. Videre krever arbeidet at man har rimelig god overordnet oversikt over de ulike fagområdene Sametinget har ansvaret for og gjeldende politikk til sametingsrådet. I tillegg krever arbeidet møter på regjeringsnivå med ansvarlig(e) departementer og med ansvarlige komitéer i Stortinget.

Arbeidsoppgaver:
Fagleder leder seksjonen i avdelingen etter delegerte fullmakter og rapporterer til avdelingsdirektøren. I tillegg til generell saksbehandling, rådgiving og veiledning innenfor seksjonens fagområde har fagleder som oppgave å sørge for god forvaltning av fagområdet, være oppdatert på utviklingen innen fagområdet, faglig veiledning til ansatte samt kontakt med brukere, samarbeidspartnere og med sine medarbeidere.

Delegerte fullmakter vil innebære:
• Oppfølging av seksjonens faglige ansvarsområde
• Personaloppfølging av seksjonens medarbeidere
• Budsjettdisponeringsfullmakt

Fagleder må regne med at ansvarsområdene innenfor avdelingene til dels er overlappende. Det vil være nødvendig med et nært samarbeid mellom fagledere på ansvarsområdene.

Kvalifikasjonskrav:
Stillingen ønskes besatt av en person med relevant høyere utdanning på mastergradsnivå, herunder er det en fordel med samfunnsøkonomisk kompetanse. Videre søkes det etter en person med relevant faglig- og ledelseserfaring. Lang relevant erfaring og gode personlige forutsetninger for stillingen kan kompensere for utdanningskravet.

Kunnskaper om samiske samfunnsforhold og i samisk språk vil bli vektlagt. I tillegg vil det bli lagt vekt på gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, herunder god skrive- og formuleringsevne. Evne til å oppnå resultater i samhandling med andre, evne til selvstendig og målrettet arbeid og serviceinnstilling er også av viktig betydning.

Stillingen er plassert i stillingskode 1211 Seksjonssjef. Lønnsinnplassering etter nærmere avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Tommy Somby, tlf. 78 47 40 70/958 22 121 eller e-post til tommy.somby@samediggi.no.

Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetting, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn.

Sametinget har avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA), og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider. Ansatte i Sametinget har fleksibel arbeidstid. Søkere som ikke kan samisk ved tiltredelse, kan etter avtale med arbeidsgiver tilpliktes opplæring i samisk språk.

For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år inntil kr. 25.000,-  og særskilt skattefradrag.  Disse er gjeldende inntil Stortinget omgjør ordningene.

Forøvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 mnd. prøvetid. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Elektronisk søknad på stillingen registreres på www.jobbnorge.no.
Bekreftede kopier av vitnemål og attester legges ved den elektroniske søknaden.
Manuelt innsendte vitnemål og attester returneres ikke, men vil bli makulert. 

Søknadsfrist:
mandag 31.08
2015

Rådgiver/seniorrådgiver innen fiskeri- og havbrukssaker - Ref.nr. ID - 116526

Sametingets avdeling for næring, kultur og helse har ledig en midlertidig stilling som rådgiver/seniorrådgiver innen fiskeri- og havbrukssaker. Varighet til 31.12.2016, med muligheter for fast ansettelse. Arbeidssted er ved et av Sametingets kontorsteder, med forbehold om ledig kontorkapasitet ved stedet.

Les mer

Arbeidsoppgaver:
Stillingens primære oppgaver er utvikling og gjennomføring av Sametingets fiskeripolitikk. Dette innebærer blant annet utviklings- og forvaltningsarbeid, påvirkingsarbeid overfor sentrale aktører og myndigheter, og saksbehandling av virkemidler. I tillegg kan stillingen tillegges oppgaver innenfor spørsmål tilknyttet utvikling av havbruksnæringen, småskala næringsutvikling og kulturbasert reiseliv. Stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver tilknyttet Sametingets virksomhet.

Kvalifikasjoner:
Stillingen ønskes primært besatt av en person med relevant høyere utdanning på master/hovedfagsnivå knyttet til fiskeri/havbruk. Søkere må ha betydelig erfaring/kompetanse innen fiskeri- og havbruksfag. Det vil i tillegg være en fordel med kompetanse innen småskala næringsutvikling og kulturbasert reiseliv, eks. innen turistfiske og bedring av mottaksforhold/videreforedling.

Søkere bør i tillegg ha erfaring fra offentlig forvaltning. Kunnskap om samiske samfunnsforhold og i samisk språk vil bli vektlagt. Det vil bli lagt vekt på god skriftlig fremstillingsevne, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, evne til selvstendig og målrettet arbeid og en klar serviceinnstilling.

Stillingen lønnes etter statens regulativ i stillingskode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver, avhengig av tidligere erfaring og kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Magne Svineng eller seksjonssjef John Osvald Grønmo, tlf. 78 47 40 00.

Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetting, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn.

Sametinget har avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA), og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider. Ansatte i Sametinget har fleksibel arbeidstid. Søkere som ikke kan samisk ved tiltredelse, kan etter avtale med arbeidsgiver tilpliktes opplæring i samisk språk.

For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr år inntil kr 25.000 og særskilt skattefradrag. Disse er gjeldende inntil Stortinget omgjør ordningene. 

Forøvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 mnd. prøvetid. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Elektronisk søknad på stillingen registreres på www.jobbnorge.no.
Bekreftede kopier av vitnemål og attester legges ved den elektroniske søknaden.
Manuelt innsendte vitnemål og attester returneres ikke, men vil bli makulert.

Søknadsfrist:
torsdag 10.09
2015

Prosjektmedarbeider Sámi Giellagáldu - Ref.nr. ID - 116648

Samisk parlamentarisk råd (samarbeidsorgan for sametingene i Norge, Sverige, Finland) satt i gang et stiftelsesprosjekt for Nordisk samisk fag- og ressurssenter fra 1. august 2015. Prosjektet blir finansiert av EU-Interreg Nord,statlige IR-midler, Troms fylkeskommune, Lapin liitto og samtlige Sametingene.I den forbindelse er det ledig et vikariat som prosjektmedarbeider snarest og frem til 28.09.2016. Arbeidssted blir ved ett av kontorstedene til Sametinget etter avtale.

Les mer

Arbeidsoppgaver:

Språkrøkt, utvikling av språket, terminologiarbeid, språknormering og informasjon. Andre arbeidsoppgaver som kommer under virksomheten til Sámi Giellagáldu kan tillegges stillingen.

 

Kvalifikasjoner:

Vi søker først og fremst en person som har sørsamisk som morsmål eller tilsvarende språkkompetanse. Høyere utdanning (fra høyskole/universitet) i samisk, erfaring fra tilsvarende arbeid og kompetanse om samisk samfunns- og språksituasjon vil bli vektlagt. Dessuten vektlegges samarbeids- og kommunikasjonsevner, skriftlig framstillingsevne og evne til å arbeide selvstendig og målbevisst.

 

Arbeidsspråket for Sámi Giellagáldu er samisk, svensk, norsk og finsk. Senteret har sammen med sametingene ansvar for følgende arbeidsoppgaver: styrking og utvikling av nordisk språkarbeid, styrking og utvikling av samisk språk på en slik måte at det tas hensyn til de forskjellige behovene, utfordringene og ressursene som hver enkel språkgruppe har, og berikelse av det samiske språket og sikre det for fremtiden.

 

Stillingen er plassert i stillingskode 1408 førstekonsulent eller 1434 rådgiver. Søkere med særskilt kompetanse kan plasseres i stillingskode 1364 Seniorrådgiver.

 

Flere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Anne Britt Klemetsen Hætta tlf. (+47)78 47 40 00/(+47)91111788.

 

Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetting, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn.

 

Sametinget har avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA), og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider. Ansatte i Sametinget har fleksibel arbeidstid. Søkere som ikke kan samisk ved tiltredelse, kan etter avtale med arbeidsgiver tilpliktes opplæring i samisk språk.

 

For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr år inntil kr 25.000 og særskilt skattefradrag. Disse er gjeldende inntil Stortinget omgjør ordningene.

 

Forøvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 mnd. prøvetid. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

 

I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

 

Elektronisk søknad på stillingen registreres på www.jobbnorge.no.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester legges ved den elektroniske søknaden.

Manuelt innsendte vitnemål og attester returneres ikke, men vil bli makulert.

Søknadsfrist:
torsdag 10.09
2015