Forsiden
Næringer
Reindrift
Reindrift

Reindrift

Samisk reindrift har uvurderlig verdi som språk- kultur-, identitets- og næringsaktør i samiske områder. Reindriften bidrar til at tradisjonell kunnskap holdes i hevd, videreutvikles og videreføres. Næringen drives fra Hedmark til Finnmark, på tvers av kommune-, fylkes- og riksgrensene Sverige – Norge.  I henhold til reindriftsloven er reindriftsretten er en etnisk samisk rettighet.

Ansvarlig politiker
Thomas Åhrén ©Kenneth Hætta/Sámediggi
Rådsmedlem NSR Sørsamisk
Aktuelt
Rein som beiter (Foto Marit Meløy Utsi)
Invitasjon til innspill – sametingsmelding om reindrift
Sametingsrådet arbeider med en sametingsmelding om reindrift. Målet med meld...
Les mer
I reingjerdet (Fotograf Marit Meløy Utsi)
Framtidig reindrift – Fra et samisk perspektiv
Sametingsrådet inviterer til oppstartskonferanse i forbindelse med sametings...
Les mer

Den største utfordringen for reindrifta er knapphet på arealer og stadig press fra samfunnet om bruken av reindriftsarealene. Reindrifta må ha et arealgrunnlag som sikrer bærekraft og utvikling. Fredede rovvilt forårsaker store årlige tap for reindrifta. I noen områder er tapene så store at de truer reindriftas eksistens. Det er viktig å ha et balansert bestandsmål for rovvilt i områder med tamrein, og at de reelle tapene reindrifta må kompenseres.   

Sametinget jobber for en bærekraftig samisk reindriftsnæring. En bærekraftig næring oppnås ved å:

  • Styrke reindriftas kultur, språk, sedvaner og nedarvede rettigheter
  • Styrke reindriftas arealvern gjennom å bidra i areal- og samfunnsplanprosesser
  • Bidra til en økologisk, kulturell og økonomisk bærekraftig resursforvaltning
  • Sikre en jevnere kjønnsbalanse og god rekruttering

Sametinget har ikke det formelle ansvaret for reindriften i Norge. Reindriften forvaltes av Reindriftsforvaltningen, som er direkte underlagt Landbruks- og matdepartementet. Reindriftsforvaltningens hovedkontor i Alta er saksutreder for Reindriftsstyret, mens reindriftsforvaltningens seks lokalkontorer saksutreder for områdestyrene.

Reinbeiteområdene hvor det drives samisk reindrift omfatter ca 40 % av Norges landareal, og strekker seg fra Finnmark i nord til Engerdal i Hedmark i sør. Det drives også samisk reindrift i Trollheimen basert på et særlig rettslig grunnlag. I fjellområdene i Sør-Norge drives reindriftav tamreinlag, basert på leieavtaler.

Norge er inndelt i 6 reinbeiteområder:

  • Finnmark
  • Troms
  • Nordland
  • Nord-Trøndelag
  • Sør-Trøndelag og Hedmark
  • Tamreinlagene

Sametinget oppnevner medlemmer til reindriftens styringsorganer, de seks regionale områdestyrene for reindriftsnæringen og til reindriftsstyret.

Sametinget oppnevner to av seks medlemmer til de tre nordligste regionale rovviltnemndene Finnmark/ Troms, Nordland og Trøndelag. Sametinget oppnevner en av fem medlemmer til rovviltnemnda i Hedmark.

Rettigheter:

Reindriftsloven

Loven skal bidra til sikring av reindriftsarealene i det samiske reinbeiteområdet som reindriftens viktigste ressursgrunnlag. Ansvaret for sikring av arealene påhviler både innehavere av reindriftsretten, øvrige rettighetshavere og myndighetene.

Den største utfordringen for reindrifta er knapphet på arealer og stadig press fra samfunnet om bruken av reindriftsarealene