Forsiden
Næringer
Reindrift
Reindrift

Reindrift

Reindrifta har stor betydning for samisk kultur og samfunnsliv, og har uvurderlig verdi som språk- kultur-, identitets- og næringsaktør i samiske områder. Næringen drives fra Hedmark til Finnmark, på tvers av kommune-, fylkes- og riksgrensene Sverige – Norge. 

Ansvarlig politiker
Silje Karine Muotka ©Kenneth Hætta/Sámediggi
Rådsmedlem NSR Nordre
Aktuelt
Reinflytting (Foto Aina Bye)
Bedre velferdsordninger for reindriftssamene
-Reindriftsamene har en tøff hverdag, og derfor må næringen få bedre velferd...
Les mer
Reinflokk ©Aina Bye
Ny sametingsmelding om reindrift
Samene skal ha større innflytelse på norsk reindriftspolitikk, foreslås det...
Les mer

Reindrifta har en sentral plass i den samiske kulturen, som en av få kulturspesifikke samiske næringer. Ivaretakelse av reindriftas rettigheter er selve fundamentet i Sametingets reindriftspolitikk. Vi vektlegger også reindriftas tradisjonelle karakter som en familiebasert næring. Reindriftas tilknytning til den samiske kulturen er det som gjør næringa unik. Et av de viktigste målene for Sametingets reindriftspolitikk er å opprettholde det tette båndet mellom næringsaktiviteten og kulturutøvelsen.

Den største utfordringen for reindrifta er knapphet på arealer og stadig press fra samfunnet om bruken av reindriftsarealene. Reindrifta må ha et arealgrunnlag som sikrer bærekraft og utvikling. Fredede rovvilt forårsaker store årlige tap for reindrifta. I noen områder er tapene så store at de truer reindriftas eksistens. Det er viktig å ha et balansert bestandsmål for rovvilt i områder med tamrein, og at de reelle tapene reindrifta må kompenseres.   

Sametinget jobber for en bærekraftig samisk reindriftsnæring. En bærekraftig næring oppnås ved å:

  • Styrke reindrifta som næring og øke verdiskapingen i næringen
  • Sikre reindriftas rettsgrunnlag
  • Sikre reindrifta gode og forutsigbare rammebetingelser
  • Sikre reindrifta som språk- og kulturbærer

Reinbeiteområdene hvor det drives samisk reindrift omfatter ca 40 % av Norges landareal, og strekker seg fra Finnmark i nord til Engerdal i Hedmark i sør. Det drives også samisk reindrift i Trollheimen basert på et særlig rettslig grunnlag. I fjellområdene i Sør-Norge drives reindrift av tamreinlag, basert på leieavtaler.

Norge er inndelt i 6 reinbeiteområder:

  • Finnmark
  • Troms
  • Nordland
  • Nord-Trøndelag
  • Sør-Trøndelag og Hedmark
  • Tamreinlagene

Sametinget har ikke det formelle ansvaret for reindriften i Norge. Reindriften forvaltes nasjonalt av Landbruksdirektoratet, som er direkte underlagt Landbruks- og matdepartementet. Landbruksdirektoratet er sekretariat for reindriftsstyret.  Den regionale forvaltningen av reindriften er underlagt de 5 nordligste fylkesmennene.

Sametinget oppnevner 3 av 7 medlemmer til reindriftsstyret. Sametinget oppnevner to av seks medlemmer til de tre nordligste regionale rovviltnemndene Finnmark/ Troms, Nordland og Trøndelag. Sametinget oppnevner en av fem medlemmer til rovviltnemnda i Hedmark.

Rettigheter:

Reindriftsloven

Loven skal bidra til sikring av reindriftsarealene i det samiske reinbeiteområdet som reindriftens viktigste ressursgrunnlag. Ansvaret for sikring av arealene påhviler både innehavere av reindriftsretten, øvrige rettighetshavere og myndighetene.

Den største utfordringen for reindrifta er knapphet på arealer og stadig press fra samfunnet om bruken av reindriftsarealene

Norsk-svensk reinbeitekonvensjon

01.07.2013 Reinbeitedistrikter og samebyer

Først av alt, vil jeg takke alle dere som deltok på møte...

Les mer
Senere hendelser

Norsk-svensk reinbeitekonvensjon

01.07.2013 Reinbeitedistrikter og samebyer

Først av alt, vil jeg takke alle dere som deltok på møte...

Les mer
Senere hendelser