Forsiden
Næringer
Marine næringer
Sjark

Marine næringer

Sametinget har sterkt prioritert arbeidet med å finne frem til løsninger som kan bidra til å sikre retten til fiske for befolkningen i de sjøsamiske områdene. Den sjøsamiske kulturen er bygd på fjord- og kystfiske, både som levevei alene, men også i kombinasjon med andre næringer.

Ansvarlig politiker
Silje Karine Muotka ©Kenneth Hætta/Sámediggi
Rådsmedlem NSR Nordre
Aktuelt
P1040003
Konferanse om sjøsamenes rettighetssituasjon
Tidligere leder for Kystfiskeutvalget Carsten Smith, professor Jørn Øyrehage...
Les mer
Fiskehjell i Jakobselv (Foto: Susanne Wasa Hagen)
Innføring av ny redskapsavgift for sjølaksfiske utsettes
Sametinget og Klima- og miljødepartementet er blitt enige om å utsette innfø...
Les mer

Gjeldene urfolksrett bygger på forutsetningen om anerkjennelse av samenes historiske rettigheter til blant annet kyst- og fjordfiske i sine bosettingsområder.

Sametinget har også hevdet prinsippet om at nærhet til naturressursene gir høstingsrett i et historisk og sedvaneperspektiv. Nærhets- og avhengighetsprinsippet er innført som et førende prinsipp innenfor Sametingets satsing på marine næringer.  

Sametinget jobber for å:

  • sikre retten til fiske for befolkningen i de sjøsamiske områdene
  • utvikle og øke sysselsettingen innenfor marine næringer

Gjennom årlige budsjetter har Sametinget satt av virkemidler til marine næringer. Ved å gi støtte til investeringer i fartøyer, moderniseringer av lokale mottaksanlegg og bidra til produktutvikling innenfor marin næringsvirksomhet, kan en sterkere bidra til å opprettholde og styrke bærekraftige fiskerimiljøer i samiske kyst- og fjordsamfunn.

Rettigheter:

  • Staten har en rettsplikt til å gi samene muligheter til å sikre og utvikle sin kultur.

Fisket i fjorder og kystfarvann, som et materielt kulturgrunnlag, er avgjørende for bo- og sysselsettingen i samiske lokalsamfunn langs kysten.

  • Sametinget har gjennom alle år arbeidet for en sterkere lokal forankring i forvaltningen av fiskeressursene.

Dette for å gi fiskerne større makt og innflytelse når bruken av ressursene avgjøres. Regional forvaltning, med samisk deltakelse og medbestemmelse, vil være innenfor de folkerettslige minstestandarder og i samsvar med folkerettens regler om urfolk og minoriteter.

Utfordringen er, i tillegg til rettighetsperspektivet, gjennom målrettet virkemiddelbruk å skape bedre økonomiske rammebetingelser for flåtefornyelse, opprettholde mottakssiden for lokale råstoffleveranser og styrke nyrekruttering til fiskeryrket.

Her kan du lese mer om fiskerettigheter.

Fisket i fjorder og kystfarvann er avgjørende for bo- og sysselsettingen i samiske lokalsamfunn langs kysten.