Forsiden
Næringer
Jordbruk
Jordbruk 2 ©Aina Bye

Jordbruk

Jordbruk spiller en meget viktig rolle for utviklingen av levende bygder og samisk kultur. Næringen har i dag store utfordringer med et høyt antall nedleggelser og å få inn nyrekruttering. Sametinget jobber for å bevare og utvikle jordbruk som en viktig kulturbærer og sysselsetter.

Ansvarlig politiker
Silje Karine Muotka ©Kenneth Hætta/Sámediggi
Rådsmedlem NSR Nordre
Aktuelt
Silje Karine Muotka_Sametinget (Foto Jan Roger Østby)
Videreforedling av produkter av lam og sau
Sametingsrådet bevilger 500 tusen kroner i støtte til saubonde Kero Arild Wi...
Les mer
Jordbruk ©Aina Bye
1 million kroner til landbruket i arktisk
Sametingsrådet har bevilget 1 millioner kroner til Arktisk landbruk i nord....
Les mer

Levende bygder er den beste garanti for sikring og utvikling av samisk kultur og språk. Det er derfor en stor utfordring for Sametinget å bli hørt av norske myndigheter i spørsmål som påvirker utviklingen av jordbruket i samiske områder.

Sametinget jobber for:

 • Tilfredsstillende juridiske og økonomiske rammebetingelser
 • Bedre lønnsomheten i primærnæringene
 • God rekruttering
 • Bedre kjønnsbalanse
 • Rovviltpolitikk som tar hensyn til samiske næringer

Vi vil oppnå våre målsetninger gjennom å jobbe for å:

 • Sikre arealer og ressurser
 • Ha innflytelse på jordbrukspolitikken
 • Legge til rette for videreforedling av råvarer
 • Bidra til at det opprettes gode ordninger for generasjonsoverganger
 • Bidra til økt kvinneandel
 • Sikre utmarksutøvere tilgang til utmarksressursene

Våre samarbeidspartnere:

 • Innovasjon Norge forvalter bygdeutviklingsmidlene som kan gis til investeringer i tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer, samt til etablerertilskudd og bedriftsutvikling for tilleggsnæring
 • Fylkesmennenes landbruksavdelinger skal medvirke til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak.
 • Kommunene er ansvarlig som førstelinjetjeneste for landbruket
 • Bondeorganisasjonene Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er forhandlingspartnere med Staten om den årlige jordbruksavtalen. Avtalen regulerer rammevilkårene for jordbruket.
Sametinget jobber for å bevare og utvikle jordbruk som en viktig kulturbærer og sysselsetter.