Ceavccageađgi-Transteinen (Foto: Sametinget)

Naturmangfold

Sametinget har ingen forvaltningsmyndighet for bevaring og bruk av naturmangfoldet. Naturmangfoldslovens bestemmelser skal vurderes ved alle beslutninger som kan påvirke mangfoldet i naturen. Loven har blant annet som formål å sikre grunnlaget for samisk kultur, legge samisk tradisjonell kunnskap til grunn i forvaltningen og vektlegge hensynet til naturgrunnlaget for samisk kultur i alle tiltak etter loven. Sametinget er høringsinnstans og i flere saker konsultasjonspartner med Fylkesmannen, Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet for tiltak og beslutninger etter loven.

Ansvarlig politiker
Thomas Åhrén ©Kenneth Hætta/Sámediggi
Rådsmedlem NSR Sørsamisk
Aktuelt
Nedgravd gjemme anlagt på en tørr rygg ved Geađesvárri, Kvænangen kommune
Nye styremelemmer for nasjonalpark- og verneområdestyrene
Sametingsråd Thomas Åhrén er fornøyd med at Miljøverndepartementet har fulgt...
Les mer
Noiddiidčearru - Kjøpmannskjølen (Foto Sametinget)
Seminar for Sametingets representanter i verneområdestyrene
Sametinget arrangerte seminar for Sametingets representanter i verneområdest...
Les mer

Sametinget arbeider for at

  • Tradisjonell samisk bruk opprettholdes og utvikles på en slik måte at det bevarer naturmangfoldet. Dette skjer gjennom kontakt og konsultasjoner med statlige miljøvernmyndigheter.

Sametinget jobber nå med

  • Forskrifter om områdervern (nasjonalparker, landskapsvern, naturreservat)
  • Forskrift om vårjakt på ender i Kautokeino
  • Forskrifter om utvalgte naturtyper (f.eks eng, myr, skog)
  • Forskrifter om prioriterte arter (bevaring av sårbare arter f.esk dverggås, fjellrev)
  • Forskrifter om regulering av laksefiske (sjø og elv)
  • Opprettelsen av verneområdestyrer
  • Fastsetting av forvaltningsplaner for nasjonalparker

Sametingets ansvar

Sametinget er ikke forvaltningsmyndighet etter naturmangfoldslov, men høringsinstans og konsultasjonspart med statlige miljøvernmyndighetene for beslutninger og tiltak som kan påvirke samiske interesser.

Din påvirkning

Sametinget legger vekt på lokale kunnskaper og forståelser ved beslutninger om bruk og vern av naturmangfoldet. Løsninger som legger til rette for aktiv lokal involvering i beslutningsprosesser er derfor blitt mer vanlig. Dette skjer særlig når det gjelder beslutninger om vern og forvaltning av laks.

Verneområdestyrene

17.12.2013 Konvensjoner, lov og forskrifter

Sametinget arbeider for at tradisjonell samisk bruk oppre...

Les mer
Senere hendelser

Verneområdestyrene

17.12.2013 Konvensjoner, lov og forskrifter

Sametinget arbeider for at tradisjonell samisk bruk oppre...

Les mer
Senere hendelser

Verneplanarbeid

04.01.2012 Verneområdestyrer

Sametinget og Miljøverndepartementet konsulterte seg fram...

Les mer
Senere hendelser