Ceavccageađgi-Transteinen (Foto: Sametinget)

Areal

Sametinget her et overordnet ansvar for generell oppfølging og veiledning for at alle planer, konsekvensutredninger og vedtak som følger plan- og bygningslovens plandel sikrer naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. Dette følger av plan- og bygningsloven.

Ansvarlig politiker
Thomas Åhrén ©Kenneth Hætta/Sámediggi
Rådsmedlem NSR Sørsamisk
Aktuelt
Garnfiske i Tana (Foto Liss-Ellen Ramstad)
Etablerer ressursgruppe for utmark
Sametingsrådet etablerer en ressursgruppe som skal bidra til å belyse samisk...
Les mer
Thomas Åhren (Fotograf Jan Roger Østby)
Sametingsmelding om areal- og miljøpolitikk - Invitasjon til innspill
Sametingsrådet ønsker innspill til sametingsmelding om areal og miljø. Målet...
Les mer

Sametinget arbeider for:

  • Å følge arealforvaltningen kritisk og bruke innsigelsesmyndigheten for å sikre samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv.
  • Føre en god dialog med kommunene som planmyndighet for å sikre at samiske interesser blir fulgt opp i praksis.

Sametinget arbeider nå med:

  • Kommunale arealplaner
  • Fylkesdelplaner for kulturminner og vindkraft
  • Lokalisering av oppdrettsanlegg

Sametingets ansvar:

Sametinget har et overordnet ansvar for generell oppfølging og veiledning i forhold til egen planveileder. Med utgangspunkt i Sametingets planveileder deltar Sametinget med informasjon av betydning for planleggingen til planmyndighetene. Sametinget avgir uttalelser og eventuelt fremmer innsigelser til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan. Sametinget kan også fremme innsigelser ved behandling av konsesjonssaker etter vassdragsreguleringsloven, energiloven og vannressursloven, og Sametinget kan kreve regionale planer brakt inn for Miljøverndepartementet dersom planene tilsidesetter eller ikke ivaretar interesser av vesentlig betydning for samisk kultur og næringsutøvelse.

Din påvirkning:

I Sametinget arbeid med fysisk planlegging er lokale kunnskaper og forståelser viktig for Sametinget vurderinger og uttalelser. Etter plan- og bygningsloven er også kommunene pliktig til å iverksette aktive tiltak for å sikre reell medvirkning der siktemålet skal være å oppnå informert samtykke fra direkte berørte samiske interesser og lokalsamfunn. Det å være tidlig ute med klare synspunkter på forslag og tiltak er av stor betydning for å bli hørt og for at Sametinget kan følge synspunkter opp.

Sametingets planveileder

Sametinget vedtok en planveileder i 2010. Planveilederenlegger til rette for at alle planer, konsekvensutredninger og vedtak som følger av plan- og bygningsloven plandel sikrer naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv.

Virkeområde for Sametingets planveileder

Virkeområdet for Sametingets planveileder
Sametingets planveilederen legger til rette for at alle planer, konsekvensutredninger og vedtak som følger av plan- og bygningsloven sikrer naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv.