Forsiden
Miljø, areal og kulturvern
Ceavccageađgi-Transteinen (Foto: Sametinget)

Miljø, areal og kulturvern

Ressursområder, naturmangfoldet, kulturminner og kulturlandskap utgjør en viktig del av det som gjerne kalles det materielle kulturgrunnlaget for samisk kultur. Dette er grunnlaget for samisk næringsutøvelse, bosetting, kulturutfoldelse og samfunnsutvikling. Forvaltningen av areal, natur og kulturarv er derfor viktig for å sikre grunnlaget for bevaring og utvikling av samiske kultur.

Sametinget arbeider for

  • Å vektlegge et bærekraftig og langsiktig perspektiv i all disponering av arealer og ressurser i samiske områder.
  • At kulturminner og kulturlandskap bevares og brukes som grunnlag for samisk identitet og kultur- og samfunnsutvikling. Kulturminner skal og forvaltes som et historisk kildemateriale.
  • At naturmangfoldet med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for samisk kultur.

Fakta om Miljø, areal og kulturvern

Sametinget arbeider som forvaltningsmyndighet etter kulturminneloven og plan- og bygningsloven.