Land og ressursrettigheter

Kartlegging

Urfolksretten plikter statene til å kartlegge og identifisere urfolks individuelle og kollektive eiendoms-, besittelses og bruksrettigheter.

Ansvarlig politiker
Aili Keskitalo ©Kenneth Hætta/Sámediggi
President NSR Ávjovárri

Gjennom vedtakelsen av finnmarksloven fikk en på plass en ordning for identifisering og anerkjennelse av slike rettigheter i Finnmark. Dette arbeidet er dermed gjort til en rettsprosess med en egen kartleggingskommisjon som avgir rapporter, mekling ved uenighet om kommisjonens rapporter, tvistebehandling i særdomstol med ankemulighet til Høyesterett. Slike ordninger er ikke etablert for tradisjonelle samiske områder utenfor Finnmark. Tilsvarende ordninger som det som er etablert i Finnmark gjennom finnmarksloven er foreslått av Samerettsutvalget for områdene utenfor Finnmark.

Sametinget arbeider for:

  • Å etablere lovgiving om kartlegging og identifisering av samiske kollektive og individuelle rettigheter i tradisjonelle samiske områder utenfor Finnmark
  • Sikre at grunn som Statskog SF disponerer ikke selges før områder er kartlagt, og ivareta grunnlaget for samisk kultur ved endret arealbruk.
  • Virke til respekt for de rettsprosesser som kartleggingsarbeidet er en del av.

Sametingets ansvar:

Sametinget er en påvirker for framdrift i arbeidet med en kartleggingslovgiving i tradisjonelle samiske områder utenfor Finnmark. Sametinget vil i konsultasjonene om slik lovgiving ha et ansvar for at lovgivingen er innefor folkerettens rammer.

For å ivareta dine rettigheter gjennom Finnmarkskommisjonens arbeid er det viktig at alle aktuelle parter bidrar med dokumentasjon og kunnskap om bruken av områdene overfor kommisjonen.

Finnmarkskommisjonen

16.01.2012 Utmarksdomstolen for Finnmark

Tvister om rettigheter som oppstår etter at Finnmarkskomm...

Les mer
Senere hendelser

Finnmarkskommisjonen

16.01.2012 Utmarksdomstolen for Finnmark

Tvister om rettigheter som oppstår etter at Finnmarkskomm...

Les mer
Senere hendelser