Sjark

Fiskerettigheter

En lovfesting og anerkjennelse av samenes rettigheter til de viltlevende marine ressurser har vært en viktig sak for Sametinget fra Sametingets opprettelse.

Ansvarlig politiker
Aili Keskitalo ©Kenneth Hætta/Sámediggi
President NSR Ávjovárri
Aktuelt
Silje Karine Moutka (Foto: NSR)
Reiser på sjøsamisk turné langs Finnmarkskysten
Sametingsrådet vil i uke 33 (10-14 august) reise i sjøsamiske bygder i Finnm...
Les mer
Silje Karine Moutka (Foto: NSR)
Finsk fisketurisme er en trussel for lokalbefolkningens fiske
- Det er en uakseptabel utvikling av finsk fisketurisme i Tanaelva som går p...
Les mer

Sametinget arbeider for:

  • Retten til fiske basert på folkeretten og historisk bruk fullt ut anerkjennes i lovgivingen
  • Deltakelse ved beslutninger i forvaltningen av fiskeressursene
  • Kartlegging av rettigheter til fiske også kan skje utenfor Finnmark

Sametinget arbeider nå med:

  • Tilslutningen Sametinget har gitt til forslag til lovbestemmelser om retten til og sikring av fiske som ressursgrunnlag for samisk kultur følges opp med lovproposisjon i Stortinget, og at Stortinget anerkjenner retten til fiske basert på folkeretten og historisk bruk.
  • Forskrifter i oppfølgingen av lovproposisjonen om retten til fiske

I arbeidet med finnmarksloven var konkrete fiskeribestemmelser et viktig tema under konsultasjonene med justiskomiteen. Resultatet av behandlingen av finnmarksloven var at Stortinget fattet vedtak om at:

”Stortinget ber Regjeringen snarest mulig foreta en utredning av samer og andres rett til fiske i havet utenfor Finnmark, herunder minimumskvote for båter under ti meter, og fremme en oppfølgende sak om dette for Stortinget.”

I Innst.O. nr.80 (2004-2005) bemerket flertallet at ”spørsmålet om retten til og forvaltning av saltvannsfisket i samiske bosettingsområder har vært gjenstand for atskillig utredning, særlig i perioden 1990-2001”. Flertallet viste videre til at det ”etter flertallets mening ikke [kan] utelukkes at det foreligger føringer både i folkeretten og i norsk rett for å ta særlig hensyn til fisket i sjøsamiske områder i utformingen og praktiseringen av fiskeriforvaltningen. I forhold til dagens aktuelle situasjon er det imidlertid ikke utredet konkret hvordan disse hensyn mest effektivt og hensiktsmessig kan ivaretas i den løpende fiskeriforvaltningen”.

Regjeringen ga Fiskeri- og kystdepartementet i oppdrag å sørge for at Stortingets anmodningsvedtak ble fulgt opp. Etter konsultasjoner med Sametinget nedsatte Fiskeri- og kystdepartementet et ekspertutvalg – Kystfiskeutvalgets – til å på prinsipielt grunnlag å utrede samer og andres rett til fiske i havet utenfor Finnmark. Kystfiskeutvlaget la fram sin utredning, NOU 2008: 5 Retten til fiske i havet utenfor Finnmark. Les mer om Kystfiskeutvalgets innstilling her.

Lovfesting og anerkjennelse av samenes rettigheter til de viltlevende marine ressurser er en viktig sak for Sametinget.

Kystfiskeutvalget

23.04.2012 Slår ring om kyst- og fjordbefolkningens historiske rettigheter

- Jeg er glad for at et nærmest enstemmig Sametinget nå s...

Les mer
Senere hendelser

Lokal forvaltning av fiske i Tana

13.02.2012 Sametinget sentral i regulering av fisket i Tanavassdraget

Sametingsrådet har oppnevnt rådgiver Liss-Ellen Ramstad t...

Les mer
Senere hendelser

Lokal forvaltning av fiske i Tana

13.02.2012 Sametinget sentral i regulering av fisket i Tanavassdraget

Sametingsrådet har oppnevnt rådgiver Liss-Ellen Ramstad t...

Les mer
Senere hendelser