Forsiden
Land og ressursrettigheter
Land og ressursrettigheter

Land og ressursrettigheter

Tradisjonell samisk bruk som jakt, fangst, utmarkshøsting, reindrift og fiske har av staten ikke blitt anerkjent som grunnlag for å opparbeide rettigheter. Den særlige kollektive bruken som samer har utøvd har heller ikke blitt anerkjent å gi slik rett. Internasjonal rettsutvikling, norske domstolsavgjørelser og lovprosesser i Norge har ført til at det de siste årene har skjedd en gradvis økt anerkjennelse av at tradisjonell samisk bruk av land, vann og ressurser også gir eiendoms- og bruksrettigheter.

Sametinget arbeider for

  • En reell anerkjennelse av samenes land- og ressursrettigheter.
  • En kartlegging av rettigheter som også sikrer kollektive samiske rettigheter.
  • Et rettsbilde som er likeverdig over hele det tradisjonelle samiske området, og som sikrer reell likhet mellom majoritet og minoritet og mellom ulike samiske områder.

Bakgrunn

Bruken av land og ressurser over lang tid nedfeller seg i eiendoms-, besittelses- og bruksrettigheter til landområder og ressurser.

En helt sentral bakgrunn for striden om utbyggingen av Altavassdraget var mangelen på anerkjennelse av samiske land- og ressursrettigheter. Ett utfall av denne striden var derfor at regjeringen i 1980 nedsatte et samerettsutvalg som skulle utrede ”…spørsmålene omkring den samiske befolknings rettslige stilling når det gjelder retten til og disponeringen og bruken av land og vann”. Samerettsutvalget kom med sin første innstilling om dette i 1997 og den andre i 2007. Anerkjennelsen av land- og ressursrettighetene knytter seg i hovedsak til hva som kan omtales som private rettighetsforhold. Dette til forskjell fra offentligrettslige tiltak som regulerer bruken av land- og ressurser, og som også skal sikre det materielle grunnlaget for samisk kultur.

NOU 1997: 4 Naturgrunnlaget for samisk kultur http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/1997/nou-1997-4.html?id=140720

NOU 2007: 13 Den nye sameretten Utredning fra Samerettsutvalget http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/2007/nou-2007-13.html?id=491883

Sametinget arbeider som:

  • Konsultasjonspart med regjeringen for å gjennom norsk lovgiving sikre samenes rettigheter til land og ressurser basert på menneskerettighetene og historisk bruk.
  • Oppnevner av 3 av 6 medlemmer i Finnmarkseiendommen som forvalter grunn og ressurser i Finnmark etter finnmarksloven.
  • Gir retningslinjer for hvordan virkninger for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv av endret bruk av utmark skal bedømmes.
  • Behandling av saker om endret bruk av utmark i Finnmark som er forelagt Sametinget av Finnmarkseiendommen.

Fordeling av midler til Oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser 2015

Søker Innvilget tilskudd 2015
Saemien Sijte 250 000
Bivdi - Sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon 100 000
Zorrostiftelsen 100 000
Samerådet 450 000
Stiftelsen Protect Sápmi 450 000
Samarbeidsgruppa mot Kalvvatnan vindkraftverk 100 000
Nesseby bygdelag 200 000
SUM 1 650 000