Helse og sosial

Sosial

Det er kommuner som har ansvaret for å yte sosiale tjenester. Med sosiale tjenester menes for eksempel tilbud til funksjonshemmede, hjemmetjenester, NAV-tjenester, personlig assistent, avlastningstilbud, økonomisk sosialhjelp, boligtilbud til trengende, tiltak overfor rusmisbrukere.

Ansvarlig politiker
Henrik Olsen ©Kenneth Hætta/Sámediggi
Rådsmedlem NSR Gáisi
Aktuelt
Muotka Silje Karine
Bedre soning for samiske innsatte
Sametingsråd Silje Karine Muotka tror samiske innsatte vil få en bedre sonin...
Les mer

Det er nasjonale myndigheter som har ansvaret for å legge sentrale føringer for å ivareta at samiske brukere kan få likeverdige sosialtjenester som tar utgangspunkt i samisk språk og kultur.

Sametinget jobber for:

  • En likeverdig sosialtjeneste til det samiske folk som tar utgangspunkt i samisk språk og kultur.
  • Økt kompetanse og kunnskap i og om samisk språk og kultur på alle nivå i sosialtjenesten. Ansvaret for dette ligger på et overordnet nivå.
Manglende kunnskap om samisk språk og kultur og helse- og sosialstatus i tjenestene reduserer samiske pasienters tilgjengelighet til tjenestetilbudene.