Helse og sosial

Sosial

Det er kommuner som har ansvaret for å yte sosiale tjenester. Med sosiale tjenester menes for eksempel tilbud til funksjonshemmede, hjemmetjenester, NAV-tjenester, personlig assistent, avlastningstilbud, økonomisk sosialhjelp, boligtilbud til trengende, tiltak overfor rusmisbrukere.

Ansvarlig politiker
Henrik Olsen ©Kenneth Hætta/Sámediggi
Rådsmedlem NSR Gáisi
Aktuelt
Henrik Olsen 2 (Foto: Kenneth Hætta)
Sametinget deltar på Sápmi Pride
-Det samiske samfunnet har tatt noen skritt framover, når åpenheten omkring...
Les mer
Henrik Olsen (Foto: Sametinget)
Kulturkunnskap i rusomsorgen er viktig
Regjeringen og støttepartiene invitert tirsdag 26.mai til dialogmøte om oppt...
Les mer

Det er nasjonale myndigheter som har ansvaret for å legge sentrale føringer for å ivareta at samiske brukere kan få likeverdige sosialtjenester som tar utgangspunkt i samisk språk og kultur.

Sametinget jobber for:

  • En likeverdig sosialtjeneste til det samiske folk som tar utgangspunkt i samisk språk og kultur.
  • Økt kompetanse og kunnskap i og om samisk språk og kultur på alle nivå i sosialtjenesten. Ansvaret for dette ligger på et overordnet nivå.
Manglende kunnskap om samisk språk og kultur og helse- og sosialstatus i tjenestene reduserer samiske pasienters tilgjengelighet til tjenestetilbudene.