Helse og sosial

Helse

Sametinget jobber for en likeverdig helsetjeneste til det samiske folk som tar utgangspunkt i samisk språk og kultur. Vårt mål er hele tiden å sikre samiske pasienters rettigheter og behov for likeverdige helse- og sosialtjenester. 

Ansvarlig politiker
Henrik Olsen ©Kenneth Hætta/Sámediggi
Rådsmedlem NSR Gáisi
Aktuelt
Henrik Olsen 2 (Foto: Kenneth Hætta)
Manglende samisk kompetanse skaper utrygghet
Nylig ble det kjent at Justis- og beredskapsdepartementet ikke lenger krever...
Les mer
Henrik Olsen Foto: Jan Roger Østby
Støtte til utvikling av applikasjon om prevensjon
Sametingsrådet har bevilget støtte til Ravn studio As til utvikling av en ap...
Les mer

I Norge er det kommunene som har ansvaret for primærhelsetjenesten (eks. fastlegeordningen, legevakt, sykehjemstjenester, hjemmesykepleie). Staten har ansvaret for spesialisthelsetjenesten (sykehus, nødmeldetjenesten, ambulansetjeneste, institusjoner i psykiatri). Fylkeskommunene har ansvaret for tannhelsetjenesten. Fylkeskommunene skal også være pådrivere for folkehelsearbeidet i fylkene og de skal hjelpe kommunene i deres folkehelsearbeid. Nasjonale myndigheter har ansvaret for å tilby forsvarlige helsetjenester også til det samiske folk.

Sametinget jobber for:

  • En likeverdig helsetjeneste til det samiske folk som tar utgangspunkt i samisk språk og kultur.
  • Økt kompetanse og kunnskap i og om samisk språk og kultur på alle nivå i helsetjenesten. Ansvaret for dette ligger på et overordnet nivå.
Vårt mål er hele tiden å sikre samiske pasienters rettigheter og behov for likeverdige helse- og sosialtjenester.