Helse og sosial

Helse

Sametinget jobber for en likeverdig helsetjeneste til det samiske folk som tar utgangspunkt i samisk språk og kultur. Vårt mål er hele tiden å sikre samiske pasienters rettigheter og behov for likeverdige helse- og sosialtjenester. 

Ansvarlig politiker
Henrik Olsen ©Kenneth Hætta/Sámediggi
Rådsmedlem NSR Gáisi
Aktuelt
Henrik Olsen 4 (Foto: Kenneth Hætta)
Etiske retningslinjer for helseforskning på samer
I forbindelse med Sametingets arbeid medutvikling av etiske retningslinjer f...
Les mer
Ann-Mari Thomassen (Foto Aile Javo)
Nye oppgaver til kommunene uten samisk perspektiv
-Jeg er glad for at kommunene styrkes med flere oppgaver, men dette må samti...
Les mer

I Norge er det kommunene som har ansvaret for primærhelsetjenesten (eks. fastlegeordningen, legevakt, sykehjemstjenester, hjemmesykepleie). Staten har ansvaret for spesialisthelsetjenesten (sykehus, nødmeldetjenesten, ambulansetjeneste, institusjoner i psykiatri). Fylkeskommunene har ansvaret for tannhelsetjenesten. Fylkeskommunene skal også være pådrivere for folkehelsearbeidet i fylkene og de skal hjelpe kommunene i deres folkehelsearbeid. Nasjonale myndigheter har ansvaret for å tilby forsvarlige helsetjenester også til det samiske folk.

Sametinget jobber for:

  • En likeverdig helsetjeneste til det samiske folk som tar utgangspunkt i samisk språk og kultur.
  • Økt kompetanse og kunnskap i og om samisk språk og kultur på alle nivå i helsetjenesten. Ansvaret for dette ligger på et overordnet nivå.
Vårt mål er hele tiden å sikre samiske pasienters rettigheter og behov for likeverdige helse- og sosialtjenester.