Barnevern

Barnevern

Sametinget er opptatt av barns rettigheter og behov for ivaretakelse av samisk språk og kultur under barnevernets omsorg. Det er nasjonale myndigheter som har ansvaret for å legge sentrale føringer for å sørge for at samiske barn kan få ivaretatt sitt språk og sin kultur under barnevernets omsorg.

Ansvarlig politiker
Henrik Olsen ©Kenneth Hætta/Sámediggi
Rådsmedlem NSR Gáisi
Aktuelt
IMG_7343
Inngår samarbeidsavtale med Norsk fosterhjemsforening.
Sametinget underskriver samarbeidsavtale med Norsk fosterhjemsforening. Form...
Les mer

Det er kommunen som har ansvaret for barnevernstjenesten. Barnevernstjenesten skal blant annet gi råd og veiledning til familier, foreta undersøkelser etter meldinger om forhold hos barn, treffe vedtak etter barnevernloven og forberede saker for behandling i fylkesnemnda.

Staten ved Bufetat har ansvaret for fosterhjem, beredskapshjem og barnevernsinstitusjoner

Sametinget jobber for at:

  • Samiske barn rettigheter og behov for ivaretakelse av samisk språk og kultur ivaretas under barnevernets omsorg
  • En økt kompetanse og kunnskap i og om samisk språk og kultur på alle nivå i barnevernstjenesten. Ansvaret for dette ligger på et overordnet nivå.
Sametinget er opptatt av barns rettigheter og behov for ivaretakelse av samisk språk og kultur under barnevernets omsorg.