Forsiden
Helse og sosial
Helse og sosial

Helse og sosial

Sametinget har det overordnede ansvaret for samisk helse- og sosialpolitikkutforming og er den mest sentrale premissleverandør ovenfor norske myndigheter i utviklingen av et likeverdig tilbud til det samiske folket. I tilretteleggingen av tjenesten har Sametinget en koordinerende og pådrivende rolle overfor de sentrale myndigheter

Sametinget arbeider for

  • et likverdig helse og sosialtilbud til samiske pasienter, på lik linje med befolkningen for øvrig.
  • at det fra sentralt hold settes klare rammer for hvordan målet med en likeverdig tjeneste til det samiske folket skal nås.
  • at ansvaret for en helsetjeneste med kunnskap og kompetanse i samisk språk og kultur løftes opp på et overordnet nivå.

Rettigheter

Samiske pasienter har rettigheter gjennom nasjonale lover og internasjonale konvensjoner.

Samelovens § 3-5 gir innbyggere innenfor samisk forvaltningsområde rett til å bruke samisk for å ivareta egne interesser overfor lokale og regionale offentlige helse- og sosialinstitusjoner, og har rett til å bli betjent på samisk.  Likeledes påpeker Pasientrettighetsloven § 3-5 at pasienter har krav på informasjon, som er tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn.  I Ot.prp. nr. 12 presiseres det at retten til informasjon som er tilpasset den enkelte pasients individuelle behov, tilsier at det overfor samisktalende pasienter bør skaffes tolk, eller at pasientene bør bli betjent av samisktalende helsepersonell når dette er nødvendig for at pasienten skal gis informasjon som tilfredsstiller kravene i loven.

Videre vises det til ILO-konvensjon nr 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater, FNs konvensjon om barnets rettigheter og FNs erklæring om urfolks rettigheter. ILO konvensjon artikkel 25 sikrer samene rett til å være med på å utforme de aktuelle helsetilbud og stadfester samiske brukeres rett til tilfredsstillende helsetjenester.

FNs Barnekonvensjon stadfester samiske barns rett til bruk av språk, kultur og religion. Der i blant stadfester konvensjonens artikkel 20 at det skal tas tilbørlig hensyn til kontinuitet i barnets oppdragelse, og til barnets etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn ved omsorgsplassering.

Fakta om Helse og sosial

Det er kommuner og stat som har ansvaret for helse- og sosialtjenester for den samiske befolkningen. Det innebærer at de også har et ansvar for å gi en tjeneste som er tilrettelagt samiske pasienters behov i forhold til språk og kultur.

Manglende kunnskap om samisk språk og kultur og helse- og sosialstatus i tjenestene reduserer samiske pasienters tilgjengelighet til tjenestetilbudene.

Helse- og levekårsundersøkelser utført av Senter for samisk helseforskning viser at det ikke er noen særskilte forskjeller i somatisk helse mellom samer og den øvrige befolkningen. Samer opplever imidlertid et større kommunikasjonsproblem i møte med helse- og sosialtjenesten enn nordmenn for øvrig. For at man skal få en likverdig helse- og sosialtjeneste for den samiske befolkningen må tjenesten ha kunnskap om og kompetanse i samisk språk og kultur på alle nivåer. Det er også viktig at ansvaret for å kvalitetssikre helse- og sosialtjenesten til samiske pasienter løftes opp på et overordnet nivå. Det kan ikke være slik at kvalitetssikring av samiske helse- og sosialtjenester må være avhengig av enkeltpersoner med spesialkompetanse i, eller en spesiell interesse for samisk språk og kultur. Det kan heller ikke være slik at det er opp til den enkelte samiske tjenestemottaker å definere sitt behov for tilrettelagte helse- og sosialtjenester.