Forsiden
Arkiv
Valgperiode 2009 - 2013
Artikler
Kollektiv avstraffelse er uakseptabelt
Ellinor Marita Jåma II ©Corinne Svala-Ibanez

Kollektiv avstraffelse er uakseptabelt

27. februar 2013

Reindriftsstyret fattet vedtak om forholdsmessig reduksjon av reintallet på sitt møte i Tromsø den 26.februar. – Forholdsmessig reduksjon vil ramme hele næringen. Enkeltindivider og enkeltsiidaer som har holdt reintallet på et forsvarlig nivå vil måtte redusere sin flokk på lik linje som de utøverne som ikke har gjort det samme. En slik form for kollektiv avstraffelse er uakseptabelt, uttaler rådsmedlem Ellinor Marita Jåma.

Da Reindriftsstyret hadde møte 7. februar ble saken om reintallsreduksjon utsatt til tirsdag 26.februar. Under møte i Tromsø den 26.februar ble styrerepresentantene utnevnt av Sametinget nedstemt, 3 mot 4 stemmer. Landsbruks- og matdepartementets forslag til vedtak om forholdsmessig reduksjon av reintallet ble vedtatt. Reduksjonstallet ble satt til 5 %.

-    Vi er alle enige om at reintallsreduksjon i Finnmark må til for å oppnå en kulturell, økonomisk og økologisk bærekraftig reindrift. Men en slik reduksjon må foregå i samråd med både næringen og Sametinget. Jeg er svært skuffet over vedtaket fattet i Reindriftsstyre, uttaler rådsmedlem Ellinor Marita Jåma.

Hun understreker videre at Sametinget støtter sine styremedlemmer i beslutningen om å gå imot vedtaksforslaget til Landsbruks- og matdepartementet.

-    Vedtaket strider mot alminnelige rettslige prinsipper både på nasjonalt og internasjonal nivå. Det tar heller ikke hensyn til de økonomiske og sosiale konsekvensene av en forholdsmessig reduksjon vil få for næringen. Jeg stiller meg dermed bak våre styrerepresentanter i sin beslutning om å gå mot vedtaket.

En kollektiv straff, som en forholdsmessig reduksjon i praksis kan tolkes som, vil ramme hele næringen.

-    Jeg kan ikke se det finnes hjemmel for en slik kollektiv straffesanksjon i reindriftsloven. I tillegg strider det foreslåtte vedtaket mot folkerettslige kravet om at staten ikke skal vedta eller tillate tiltak som i betydelig grad kan skade de grunnleggende vilkårene for samisk kultur og samiske næringer, med mindre berørte samer og Sametinget samtykker, uttaler rådsmedlem Ellinor Marita Jåma. 

Rådsmedlem Jåma påpeker avslutningsvis at selv om en reintallsreduksjon i Finnmark er nødvendig, framstår det fattede vedtaket som urimelig.

-    Selv om det er enighet om nødvendigheten med reduksjon forutsetter et slikt vedtak at det lagt strategier for en rettferdig gjennomføring. Det skal ikke være slik at enkeltaktører og enkeltsiidaer straffes for å ha forholdt seg til det vedtatte reintallet. Å straffes for å ha forholdt seg til regelverket er urimelig, avslutter Ellinor Marita Jåma.

Kontaktperson:

Rådsmedlem Ellinor Marita Jåma, tlf. 916 13 460